Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Ćwierć miliarda złotych na wsparcie eksporterów

Rusza wreszcie program promocji polskich specjalności eksportowych15 wybranych sektorów gospodarki otrzyma dotacje na reklamowanie się za granicą Do wydania w ciągu trzech lat jest prawie 250 milionów złotych

    Mi­ni­ster­stwo Go­spo­dar­ki już pod­pi­sa­ło lub przy­go­to­wa­ło do pod­pi­sa­nia umo­wy dla 11 bra­nż, co po­zwo­li uru­cho­mić fi­nan­so­wa­nie. Bu­dżet dla po­zo­sta­łych czte­rech bra­nż zo­sta­nie za­twier­dzo­ny do koń­ca przy­szłe­go mie­sią­ca. – Ma­my na­dzie­ję, że za trzy la­ta wzro­śnie w tych bra­nżach eks­port, a ich pro­duk­ty bę­dą jed­no­znacz­nie ko­ja­rzo­ne z Pol­ską – po­wie­dzia­ła „Rz" Agniesz­ka Bu­ła­-Ko­pań­ska, dy­rek­tor De­par­ta­men­tu In­stru­men­tów Wspar­cia w Mi­ni­ster­stwie Go­spo­dar­ki.

Czytaj więcej:

"Rzeczpospolita" - wtorek, 10 kwiecień 2012, autor: Adam Woź­niak

www.ekonomia24.pl/artykul/857608-Cwierc-miliarda-zlotych-na-wsparcie-eksporterow.htmldodano: 2012-04-10 20:35:44