Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Łatwiejszy dostęp do międzynarodowych programów studiów

Rozwój oferty edukacyjnej w językach obcych czy sprowadzenie do Polski cenionych, zagranicznych wykładowców – to cele nowego konkursu ogłoszonego 25 maja br. przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Z „Międzynarodowych Programów Kształcenia” skorzystają studenci z Polski oraz uczący się w polskich uczelniach cudzoziemcy. Uczelnie wyróżnione w konkursie „Międzynarodowe Programy Kształcenia” podzielą się kwotą 145 mln zł.

Program zakłada trzy formy aktywności w edukacji na poziomie wyższym. Po pierwsze, realizację programów kształcenia w językach obcych, która ma być skierowana zarówno do studentów z Polski, jak i do obcokrajowców. Po drugie, program ma wspomóc realizację międzynarodowych programów studiów oraz organizację w Polsce międzynarodowych szkół letnich. Taka integracja umożliwi studiowanie cudzoziemcom u nas oraz wesprze Polaków chcących odnaleźć się w środowisku międzynarodowym. Ponadto dzięki projektom wyłonionym w konkursie na polskie uczelnie trafią wykładowcy z zagranicy, którzy odznaczają się osiągnięciami w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej.
 
– Wśród studentów polskich uczelni są osoby ambitne, które chcą podbijać świat. Są też obcokrajowcy, którzy wiążą swoją przyszłość zawodową z Polską, by tu rozwijać swoje pasje i zdolności. Jednostki naukowe powinny ułatwić obu grupom osiągnięcie tych celów oraz pokazać, jak fascynujące i ważne dla rozwoju osobistego może być uczenie się innych kultur w procesie kształcenia. Otwarcie uczelni na programy międzynarodowe pomoże w wymianie doświadczeń ponad granicami i między kulturami. Dziś będą z niej czerpać studenci, jutro – kompetentni i wszechstronni pracownicy napędzający polską gospodarkę – mówi dr Piotr Dardziński, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego.
 
O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się publiczne i niepubliczne uczelnie wyższe bez ograniczenia co do ich wielkości. „Międzynarodowe Programy Kształcenia” będą mogły więc trafić do mniejszych jednostek, kształcących mniej niż 100 studentów stacjonarnych. Składane projekt powinny obejmować cały cykl kształcenia na studiach pierwszego stopnia bądź drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Wartość pojedynczego projektu jest uzależniona od wielkości uczelni i może wynosić od 1,5 mln do 5 mln zł. Na jednego uczestnika przewidziano dotację sięgającą maksymalnie 30 tys. zł.
 
– Coraz więcej osób pracuje i szkoli się w zdywersyfikowanym środowisku, dlatego edukacja na poziomie wyższym powinna wiązać się z ponadnarodową wymianą wiedzy i doświadczeń. „Międzynarodowe Programy Kształcenia” mają w tym pomóc – mówi prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. – Ostatecznym beneficjentem programu jest student, czyli odbiorca bardzo wymagający. To z myślą o nim sformułowaliśmy kryteria oceny wniosków tak, by wsparcie uzyskały tylko najlepsze propozycje, gwarantujące najwyższy poziom kształcenia – dodaje prof. Chorowski.
 
Przedsięwzięcia beneficjentów „Międzynarodowych Programów Kształcenia” mają przewidywać aktywności dotyczące przygotowania cudzoziemców do kontynuowania kształcenia w Polsce lub do podjęcia zatrudnienia w Polsce po zakończeniu kształcenia. Na dodatkowe punkty w ocenie wniosku mogą liczyć uczelnie, które uczestniczą w międzynarodowej wymianie studenckiej czy prowadzą studia o podwójnym dyplomowaniu. Kryterium premiującym jest także zaangażowanie jak największego odsetka cudzoziemców w projekcie. NCBR zakłada, że dofinansowanie obejmie ok. 1800 studentów i ok. 60 programów uruchomionych przez uczelnie. W tym czasie w Polsce może gościć aż 225 zagranicznych wykładowców.
 
„Międzynarodowe Programy Kształcenia” będą realizowane w ramach Działania 3.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: „Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego”. Nabór wniosków potrwa od 27 czerwca do 29  lipca 2016 r. Więcej informacji na stronie NCBR.


Źródło: NCBR


dodano: 2016-05-30 08:06:49