Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
100 lat ochrony własności przemysłowej

Postęp techniczny dokonany w ciągu ostatnich stu lat nie byłby możliwy bez ustawowej ochrony własności intelektualnej, a szczególnie własności przemysłowej.

Z wystąpienia dr ALICJI ADAMCZAK, Prezes Urzędu Patentowego RP podczas jubileuszowej gali w Teatrze Wielkim.W ramach obchodów jubileuszowych Urząd Patentowy RP zorganizował w ciągu całego 2018 roku około 50 różnorodnych wydarzeń poświęconych zagadnieniom własności przemysłowej oraz przygotował liczne publikacje popularyzujące ideę szerokiej ochrony prawnej przysługującej twórcom innowacyjnych rozwiązań naukowo-technicznych. Uroczystym akcentem roku jubileuszowego w dniu 26 listopada 2018 r. była gala jubileuszowa w Teatrze Wielkim Opery Narodowej. Wystąpienie powitalne wygłosiła i poprowadziła galę dr Alicja Adamczak, Prezes Urzędu Patentowego RP. Obok jej wprowadzenie do programu uroczystej Gali.

Szanowni Państwo!
Dzisiejsza uroczysta Gala z okazji 100. rocznicy ochrony własności przemysłowej w Polsce oraz ustanowienia Urzędu Patentowego RP i zawodu rzecznika patentowego, to wydarzenie szczególne, związane zarówno z historią, jak i teraźniejszością oraz perspektywami rozwoju systemu ochrony przedmiotów własności przemysłowej.

Urząd Patentowy RP, dostrzegając wyzwania związane z przyszłością, nie zapomina o historycznych aspektach krajowej nauki i techniki. Dotychczasowy rozwój polskiej wynalazczości wskazuje jednoznacznie, że postęp techniczny dokonany w ciągu ostatnich stu lat nie byłby możliwy bez ustawowej ochrony własności intelektualnej, a szczególnie własności przemysłowej.

Powołanie Urzędu Patentowego RP było wyrazem przyjęcia w 1918 r. przez władze odrodzonej Polski zasady wspierania rozwoju technicznego i gospodarczego poprzez zagwarantowanie twórcy prawa do stworzonego wynalazku oraz bezpieczeństwa prawnego w obrocie. Objęcie ochroną prawną wartości niematerialnych stanowiło po odzyskaniu niepodległości kwestię najwyższej wagi. Konieczność zapewnienia niezbędnych warunków dla rozwoju gospodarczego, a zwłaszcza wspierania odradzającego się przemysłu, wymagającego nowatorskich rozwiązań technicznych, była przedmiotem szczególnej troski rządu II Rzeczypospolitej. Skuteczna ochrona tych wartości wymagała poszanowania praw polskich wynalazców i projektantów, których aktywna postawa przyczyniała się do rozwoju gospodarki.

Także obecnie nie ulega wątpliwości, że sprawnie działający system ochrony praw wyłącznych jest niezbędnym warunkiem rozwoju innowacyjności oraz nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy. Urząd Patentowy RP zapewnia ochronę prawną obejmującą wszystkie kategorie przedmiotów własności przemysłowej: wynalazki, znaki towarowe, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, topografie układów scalonych oraz oznaczenia geograficzne.

Urząd Patentowy RP, realizując również misję edukacyjną ukierunkowaną na szerokie upowszechnianie wiedzy o ochronie własności intelektualnej, a zwłaszcza przemysłowej, przyczynia się do podnoszenia świadomości społecznej w tym zakresie, co jest niezbędnym warunkiem coraz szerszego wykorzystywania praw wyłącznych jako instrumentu prawnego skutecznie wspierającego kreatywność, innowacyjność oraz przedsiębiorczość

Wypełniając szerokie spektrum zadań związanych z ochroną własności przemysłowej, Urząd Patentowy RP jest jedną z instytucji mających wpływ na tworzenie warunków rozwoju innowacyjnej gospodarki, w obszarze której szczególnie istotne jest zapewnienie bezpieczeństwa obrotu oraz wysokiej konkurencyjności, która w znacznym stopniu zależy od zdolności do kreowania nowych rozwiązań, technologii i produktów oraz ich oznaczeń.

Tylko bowiem w otoczeniu rynkowym zapewniającym i respektującym taką ochronę, przedsiębiorcy skłonni są do inwestowania w rozwiązania mające walor nowości, co jest podstawowym warunkiem szeroko pojętego rozwoju gospodarczego i społecznego, zwiększania liczby miejsc pracy, podnoszenia jakości życia oraz coraz lepszego wykorzystania różnorodnych zasobów – ludzkich, rzeczowych, finansowych oraz informacyjnych.

Serdecznie dziękując Państwu za przyjęcie zaproszenia do udziału w uroczystościach jubileuszowych, będących wspólnym świętem środowisk związanych z kreowaniem i ochroną wartości intelektualnych, pragnę złożyć serdeczne życzenia wszystkim użytkownikom systemu ochrony własności przemysłowej oraz osobom zawodowo związanym z tą sferą gospodarki i kultury, a także wszystkim pracownikom, partnerom i przyjaciołom Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

dr Alicja Adamczak
Prezes Urzędu Patentowego
Rzeczypospolitej Polskiej


Podpisy pod zdjęcia:

Na zdjęciach: 1. Uczestnicy gali w Teatrze Wielkim. 2. Scena TW i goście specjalni podczas wystapień okolicznościowych: Andrzej Dera - Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Jerzy Kwieciński - Minister Inwestycji i Rozwoju, Adam Bielan - Wicemarszałek Senatu RP, Francis Gurry - Dyrektor Generalny Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, António Campinos - Prezes Europejskiego Urzędu Patentowego, Christian Archambeau - Dyrektor Wykonawczy Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. 3. dr Alicja Adamczak - Prezes UPRP. W części artystycznej gali wystąpili: Motion Trio - polskie trio akordeonowe w składzie Janusz Wojtarowicz, Paweł Baranek, Marcin Gałażyn. 4. Orkiestra Teatru Wielkiego - Opery Narodowej pod batutą Dawida Runtza. 5. Olga Siemieńczuk - sopran z Teatrem AKT i przy akompaniamencie Mischy Kozłowskiego - fortepian. Fot. UPRP i JB


dodano: 2018-12-10 06:25:38