Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
100. rocznica ochrony własności przemysłowej w Polsce oraz ustanowienia Urzędu Patentowego RP i zawodu rzecznika patentowego


W 2018 roku przypada 100. rocznica ochrony własności przemysłowej w Polsce oraz ustanowienia Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej i zawodu rzecznika patentowego. W ciągu 100 lat nieprzerwanej działalności Urząd Patentowy RP udzielił ponad 229 tysięcy patentów na wynalazki, zarejestrował ponad 69 tysięcy wzorów użytkowych, 42 tysiące wzorów przemysłowych, zdobniczych oraz wzorów rysunkowych i modeli oraz ponad 465 tysięcy znaków towarowych. Łącznie w tym okresie wpłynęło do Urzędu Patentowego RP ponad 1 mln 200 tys. zgłoszeń.


Obecnie do Urzędu Patentowego RP wpływa w trybie krajowym łącznie około 20 tys. zgłoszeń wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych rocznie. Na terenie Polski pozostaje aktualnie w mocy ponad 328 tys. praw wyłącznych, w tym 22 tys. patentów i praw ochronnych udzielonych w trybie krajowym, 63 tys. walidowanych patentów europejskich, ponad 151 tys. praw ochronnych na znaki towarowe udzielonych w trybie krajowym oraz 83 tys. w trybie międzynarodowym.

Urząd Patentowy RP ustanowiony 28 grudnia 1918 roku dekretem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego był jedną z pierwszych instytucji państwowych utworzonych po odzyskaniu niepodległości. Ten sam akt prawny określił również podstawowe ramy działania rzeczników patentowych, jako zawodowych pełnomocników upoważnionych do reprezentowania stron postępowania przed Urzędem Patentowym RP. W 1919 r. Naczelnik Państwa wydał trzy kolejne dekrety stanowiące pierwsze krajowe regulacje prawne odpowiadające na potrzeby polskiego społeczeństwa w zakresie ochrony własności przemysłowej, niezbędnej dla rozwoju gospodarczego odrodzonego państwa. Dzięki temu dorobek intelektualny polskich wynalazców, naukowców oraz twórców rozwiązań projektowych chroniony jest nieprzerwanie w ciągu minionych 100 lat, choć zakres oraz charakter tej ochrony w tym długim okresie podlegały zmianom wynikającym z ewolucji systemu prawnego.

Współpraca międzynarodowa


W 1919 roku Polska przystąpiła do Konwencji paryskiej z 1883 r. będącej pierwszym aktem międzynarodowym regulującym zasady ochrony własności przemysłowej. Konwencja, do której należy obecnie 177 państw, stanowi na całym świecie podstawę traktatów i porozumień międzypaństwowych służących ochronie praw wyłącznych odnoszących się do przedmiotów własności przemysłowej. Obecnie obowiązujące w naszym kraju prawo własności przemysłowej jest zharmonizowane z regulacjami międzynarodowymi oraz prawem unijnym, co gwarantuje pełny udział naszego kraju w światowym i regionalnym systemie ochrony wynalazków oraz we wspólnotowych systemach ochrony znaków towarowych, wzorów przemysłowych oraz w unijnym systemie oznaczeń geograficznych. Według danych publikowanych przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO) Polska pod względem liczby zgłoszeń wynalazków do ochrony zajmuje 17 miejsce wśród wszystkich państw świata oraz 12 miejsce pod względem liczby udzielonych patentów.

Urząd Patentowy RP na podstawie stosownych umów i traktatów międzynarodowych ściśle współpracuje ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO), Europejskim Urzędem Patentowym (EPO) oraz Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Dzięki tej współpracy polscy zgłaszający mają zapewniony dostęp do globalnych i regionalnych systemów ochrony własności intelektualnej administrowanych przez te organizacje.

Zadania Urzędu Patentowego

W ramach swoich zadań ustawowych Urząd Patentowy współuczestniczy w procesie nabywania uprawnień oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczników patentowych, a także prowadzi listę rzeczników patentowych uprawnionych do występowania w charakterze pełnomocników stron w postępowaniach przed Urzędem Patentowym, sądami administracyjnymi oraz innymi sądami i organami orzekającymi w sprawach własności przemysłowej. Obecnie na listę wpisanych jest 928 osób uprawnionych do wykonywania zawodu rzecznika patentowego.


W ramach swoich zadań ustawowych Urząd Patentowy współuczestniczy w procesie nabywania uprawnień oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczników patentowych, a także prowadzi listę rzeczników patentowych uprawnionych do występowania w charakterze pełnomocników stron w postępowaniach przed Urzędem Patentowym, sądami administracyjnymi oraz innymi sądami i organami orzekającymi w sprawach własności przemysłowej. Obecnie na listę wpisanych jest 928 osób uprawnionych do wykonywania zawodu rzecznika patentowego.

Urząd Patentowy RP, dostrzegając współczesne wyzwania cywilizacyjne, nie zapomina o historycznych aspektach krajowej nauki i techniki. Dotychczasowy rozwój polskiej wynalazczości wskazuje jednoznacznie, że postęp techniczny dokonany w ciągu ostatnich stu lat był istotnie wspierany przez ustawową ochronę własności intelektualnej, a szczególnie własności przemysłowej.

Powołanie Urzędu Patentowego RP było wyrazem przyjęcia w 1918 r. przez najwyższe władze odrodzonej Polski zasady wspierania rozwoju technicznego i gospodarczego poprzez zagwarantowanie twórcy prawa do stworzonego wynalazku oraz bezpieczeństwa prawnego w obrocie. Objęcie ochroną prawną wartości niematerialnych stanowiło po odzyskaniu niepodległości kwestię najwyższej wagi. Konieczność zapewnienia niezbędnych warunków dla rozwoju gospodarczego, a zwłaszcza wspierania odradzającego się przemysłu, wymagającego nowatorskich rozwiązań technicznych, była przedmiotem szczególnej troski rządu II Rzeczypospolitej. Skuteczna ochrona tych wartości wymagała bowiem poszanowania praw polskich wynalazców i projektantów, których nowatorskie rozwiązania techniczne istotnie przyczyniały się do rozwoju ówczesnej gospodarki.

Także obecnie nie ulega wątpliwości, że sprawnie działający krajowy system ochrony praw wyłącznych jest niezbędnym warunkiem rozwoju innowacyjności oraz nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy. Urząd Patentowy RP zapewnia ochronę prawną obejmującą wszystkie kategorie przedmiotów własności przemysłowej: wynalazki, znaki towarowe, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, topografie układów scalonych oraz oznaczenia geograficzne.

Urząd Patentowy RP, realizując również misję edukacyjną ukierunkowaną na szerokie upowszechnianie wiedzy o ochronie własności intelektualnej, przyczynia się do podnoszenia świadomości społecznej w tym zakresie, co jest niezbędnym warunkiem coraz szerszego wykorzystania ochrony własności przemysłowej jako instrumentu prawnego skutecznie wspierającego kreatywność, innowacyjność oraz przedsiębiorczość.

Urząd Patentowy RP, wypełniając tak szerokie spektrum zadań związanych z ochroną własności przemysłowej, jest jedną z instytucji wspierających tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjnej gospodarki, w obszarze której szczególnie istotne jest zapewnienie bezpieczeństwa obrotu oraz wysokiej konkurencyjności, która w znacznym stopniu zależy od zdolności do kreowania nowych rozwiązań, w tym technologii i produktów. Tylko bowiem w otoczeniu rynkowym zapewniającym i respektującym taką ochronę, przedsiębiorcy skłonni są do inwestowania w rozwiązania mające walor nowości, co jest podstawowym warunkiem szeroko pojętego rozwoju gospodarczego i społecznego, zwiększania liczby miejsc pracy, podnoszenia jakości życia oraz coraz lepszego wykorzystania różnorodnych zasobów. 


Źródło: UPRPdodano: 2018-11-26 06:54:15