Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Aktywność ekonomiczna ludności w I kwartale 2013 r.

Wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) przeprowadzonego przez GUS w I kwartale 2013 r. wskazują, że w porównaniu z IV kwartałem 2012 r. odnotowano spadek liczby osób pracujących o 2,2%. Liczba bezrobotnych zwiększyła się o 10,6%, a populacja biernych wzrosła o 1,1%.

Natomiast w porównaniu z I kwartałem 2012 roku Wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) przeprowadzonego w I kwartale 2013 r. wskazują, że:
  • liczba osób aktywnych zawodowo zwiększyła się o 29 tys., tj. o 0,2%, głównie ze względu na wzrost populacji osób bezrobotnych (o 135 tys., tj. o 7,5%),
  • wskaźnik zatrudnienia obniżył się o 0,3 p.proc., zaś stopa bezrobocia zwiększyła się o 0,8 p.proc.,
  • iczba pracowników najemnych posiadających umowę o pracę na czas określony zmniejszyła się
o 19 tys. (tj. o 0,6%),
  • liczba osób pracujących poszukujących innej pracy zmniejszyła się o 63 tys., tj. o 14,7%, przy czym nadal dla ponad połowy z nich powodem poszukiwania pozostaje chęć poprawy warunków finansowych,
  • nastąpiło zmniejszenie udziału osób biernych zawodowo, dla których przyczyną bierności była nauka i uzupełnianie kwalifikacji oraz choroba lub niesprawność, nadal blisko połowa populacji biernych zawodowo to osoby w wieku produkcyjnym, a najczęściej występującymi przyczynami bierności w tej grupie, tak jak dotychczas, pozostają: nauka i uzupełnianie kwalifikacji, obowiązki rodzinne, emerytura, choroba lub niesprawność.

Podstawowe wyniki BAEL dla osób w wieku 15 lat i więcej

I kwartał 2012IV kwartał 2012
I kwartał 2013
15 39815 636liczba osób pracujących w tys.15 291
1 8091 757liczba osób bezrobotnych w tys.1 944
13 82513 656liczba osób biernych zawodowo w tys.13 812
55,456,0współczynnik aktywności zawodowej w %55,5
49,650,4wskaźnik zatrudnienia w %49,3
10,510,1stopa bezrobocia w %11,3

Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej ludności została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w I kwartale 2013 roku. Do uogólnienia wyników badania na populację generalną zastosowano dane o ludności Polski w wieku 15 lat i więcej, pochodzące z bilansów opracowanych na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011. Ponadto nastąpiły zmiany metodologiczne, mające na celu dostosowanie populacji objętej badaniem do zaleceń Eurostat. Od III kw. 2012 r. poza zakresem badania pozostają osoby przebywające poza gospodarstwem domowym, tj. za granicą lub w gospodarstwach zbiorowego zakwaterowania przez okres 12 miesięcy lub więcej (do II kw. 2012 r. było to powyżej 3 miesięcy). Dane analizowane w tym opracowaniu przedstawiają wyniki przeliczone zgodnie z nową metodologią i nową podstawą uogólniania wyników. W związku z wprowadzonymi zmianami prezentowane wyniki BAEL nie są w pełni porównywalne z wynikami badań z lat poprzedzających 2010 rok. W szerszym zakresie wyniki badania zostaną zaprezentowane w publikacji GUS „Aktywność ekonomiczna ludności Polski, I kwartał 2013” i udostępnione w Internecie pod adresem: http://www.stat.gov.pl/gus/praca_wynagrodzenia_PLK_HTML.htm

Źródło: GUS, Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej ludności, 25.06.2013 r.

dodano: 2013-06-25 12:02:45