Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Badanie koniunktury w lipcu 2012

Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu detalicznym oraz w ponad połowie badanych sekcji przedsiębiorstw usługowych i pozostałej działalności usługowej - zbadany w lipcu 2012 r. przez Główny Urząd Statystyczny - oceniany jest negatywnie.

Jak czytamy w dokumencie GUS, przedstawiającym wyniki wstępne - ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w lipcu oceniany jest negatywnie, gorzej niż w czerwcu i w analogicznym miesiącu ostatnich dwóch lat. Bieżący portfel zamówień i bieżąca produkcja są ograniczane. Odpowiednie prognozy są pozytywne, ale ostrożniejsze od formułowanych w czerwcu. Wzrastają trudności w regulowaniu bieżących zobowiązań finansowych, przewidywania w tym zakresie są nieco bardziej pesymistyczne od formułowanych przed miesiącem. Ceny wyrobów przemysłowych mogą rosnąć wolniej niż oczekiwano w czerwcu.

Ogólny klimat koniunktury w budownictwie oceniany jest w lipcu, podobnie jak w czerwcu, negatywnie, gorzej niż w analogicznym miesiącu ostatnich dwunastu lat. Utrzymują się pesymistyczne oceny bieżącego portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej. Sytuacja finansowa oceniana jest nadal niekorzystnie, choć nieco mniej negatywnie niż w czerwcu. Odpowiednie prognozy są pesymistyczne i gorsze od formułowanych w ubiegłym miesiącu. Przedsiębiorcy przewidują spadek cen robót budowlano-montażowych nieco bardziej znaczący od zapowiadanego w czerwcu.

W lipcu ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym oceniany jest, podobnie jak w czerwcu, nadal negatywnie i gorzej niż w analogicznym miesiącu poprzednich sześciu lat. Oceny dotyczące sprzedaży są pesymistyczne, zbliżone do zgłaszanych w ubiegłym miesiącu. Prognozy w tym zakresie pogarszają się nieznacznie. Utrzymują się trudności w bieżącym regulowaniu zobowiązań finansowych, odpowiednie przewidywania uległy pogorszeniu w stosunku do prognoz formułowanych w czerwcu. Jednostki zapowiadają, iż wzrost cen może być nieco wolniejszy od oczekiwanego przed miesiącem.

W lipcu w ponad połowie badanych sekcji przedsiębiorstw usługowych koniunktura oceniana jest niekorzystnie. Najbardziej pesymistycznie, gorzej niż w czerwcu i przed rokiem, oceniają koniunkturę jednostki z sekcji pozostała działalność usługowa. Najbardziej optymistyczne oceny koniunktury, lepsze niż w czerwcu, choć mniej korzystne niż przed rokiem, zgłaszają podmioty z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa.

Badania i dokument sporządzono przy finansowej pomocy Unii Europejskiej. Poglądy prezentowane w dokumencie są poglądami Głównego Urzędu Statystycznego, a zatem nie mogą być w żadnym wypadku uznawane za odzwierciedlenie oficjalnej opinii Komisji Europejskiej.

Badane klasy wielkości przedsiębiorstw: mikro – do 9 osób pracujących, małe – 10-49 osób pracujących, średnie – 50-249 osób pracujących, duże – 250 i więcej osób pracujących.
W przetwórstwie przemysłowym badaniem objęte są podmioty o liczbie pracujących 10 i więcej osób. W pozostałych badaniach (budownictwo, handel detaliczny, usługi) uczestniczą również podmioty o liczbie pracujących do 9 osób.
Badaniem usług objęte są następujące sekcje: H – Transport i gospodarka magazynowa, I – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, J – Informacja i komunikacja, K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, L – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, N – Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca, P – Edukacja, Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna, R – Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją, S – Pozostała działalność usługowa.

Czytaj całość:
Źródło: Wyniki wstępne GUS - Badanie Koniunktury "Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w lipcu 2012 r.". Opracowanie: Departament Przedsiębiorstw. Internet:
www.stat.gov.pl


dodano: 2012-07-20 16:01:26