Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego w sektorze finansowym

Ukazała się publikacja PARP „Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego. Sektor finansowy”. Raport przygotowany we współpracy z Sektorową Radą ds. Kompetencji Sektora Finansowego opracował zespół w składzie: Jarosław Górniak, Marcin Kocór, Joanna, Kwinta Odrzywołek, Łukasz Maźnica, Barbara Worek, Jakub Wróblewski z Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Raport powstał w celu dostarczenia wiedzy na temat potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych w wybranych działach gospodarki.

W ramach projektu Bilans Kapitału Ludzkiego 2016-2023 przeprowadzone zostaną łącznie trzy edycje badań przekrojowych i badania branżowe – na początek – dla trzech wybranych sektorów – sektora finansowego, turystycznego i IT. Przeprowadzenie tych badań we współpracy z ekspertami skupionymi w sektorowych radach ds. kompetencji ma za zadanie zwiększenie wiedzy w zakresie potrzeb w sektorach.

Raport „Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego. Sektor finansowy” podsumowuje pierwsze z badań branżowych i został poświęcony analizie funkcjonowania i potrzebom sektora finansowego. Przedstawione w nim analizy i wnioski mogą stanowić podstawę do rekomendowania działań, których adresatami będą przedsiębiorstwa sektora, resorty odpowiedzialne za edukację, szkolnictwo wyższe i rynek pracy, jak również szkoły ponadgimnazjalne i firmy szkoleniowe. Zawarte w tym opracowaniu wyniki mają stanowić fundament do prowadzenia merytorycznej dyskusji i wdrażania polityk publicznych opartych na dowodach w obszarze edukacji i rynku pracy.

Raport został podzielony na pięć głównych części poświęconych kolejno: podsumowaniu najważniejszych wniosków, opisowi zastosowanej metodologii, analizie trendów rozwojowych, charakterystyce dynamiki zmian w obszarze kadrowym i analitycznej diagnozie ilustrującej prawdopodobny kierunek zmian w sektorze w obszarze kompetencyjnym.


Źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości


dodano: 2018-10-29 06:38:59