Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Bruksela otwarta na łupki

Nie możemy zakazać krajom Unii eksploatacji gazu z łupków – przyznaje Annie Słojewskiej z "Rzeczpospolitej" Gunther Oettinger, komisarz Unii Europejskiej ds. energii.

Rz: Komisja Eu­ro­pej­ska za­koń­czy­ła już pu­blicz­ne kon­sul­ta­cje w spra­wie ga­zu łup­ko­we­go, prze­ana­li­zo­wa­ła też ze­wnętrz­ne ra­por­ty na ten te­mat. Czy te­raz mo­że­my się spo­dzie­wać pro­po­zy­cji le­gi­sla­cyj­nych?


Gun­ther Oet­tin­ger: ...Te­raz Ko­mi­sja oce­nia wszyst­kie te ra­por­ty, a tak­że wy­ni­ki kon­sul­ta­cji pu­blicz­nych. Efek­tem bę­dzie ini­cja­ty­wa w spra­wie ga­zu łup­ko­we­go w dru­giej po­ło­wie ro­ku. Po­zo­sta­je kwe­stią otwar­tą, ja­ką for­mę praw­ną ona przyj­mie. Ale jed­na rzecz jest pew­na. Nie mo­że­my za­ka­zać eks­plo­ata­cji ga­zu z łup­ków. Do kra­ju człon­kow­skie­go na­le­ży de­cy­zja, czy wy­do­by­wać gaz w ten spo­sób czy nie. Pra­wo in­dy­wi­du­al­ne­go kształ­to­wa­nia tzw. ener­gy mix jest za­gwa­ran­to­wa­ne trak­ta­tem li­zboń­skim. Na­sza ini­cja­ty­wa zaj­mie się za­rzą­dza­niem ry­zy­kiem w eks­plo­ata­cji ga­zu z łup­ków. KE jest otwar­ta na po­szu­ki­wa­nia i wy­do­by­wa­nie ga­zu łup­ko­we­go, jeśli jest pro­wa­dzo­ne w spo­sób go­spo­dar­czo i śro­do­wi­sko­wo ak­cep­to­wal­ny.


Czytaj całość: "Rzeczpospolita", 14.05.2013, str. B12, Bruksela otwarta na łupki


dodano: 2013-05-14 11:28:44