Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy


Poniedziałkowe dane GUS wskazują na dalszą poprawę sytuacji na rynku pracy. W lipcu br. wzrosło przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw, a liczba bezrobotnych zarejestrowanych, jak i stopa bezrobocia rejestrowanego, były najniższe w historii. To dobry zwiastun przede wszystkim dla konsumpcji gospodarstw domowych (GUS poda dane 30 sierpnia).

Według danych GUS stopa bezrobocia zarejestrowanego na koniec lipca 2019 r. wyniosła 5,2%, czyli spadła o 0,1 p.p. wobec danych z czerwca br. (a wobec lipca 2018 r. o 0,6 p.p.). Dane są zgodne z komunikatem MRPiPS z początku sierpnia.

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu lipca 2019 r. wyniosła 868,4 tys. i zmniejszyła się o niemal 9 tys. w ciągu miesiąca, a o ponad 93 tys. w ciągu roku.

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu br. ukształtowało się na poziomie 6397,2 tys. osób i było o 2,7% wyższe niż przed rokiem (wobec wzrostu o 3,5% w lipcu ub. roku).

Według szacunków GUS stopa bezrobocia wg BAEL spadła do poziomu 3,2 proc. w II kwartale 2019 r., z 3,9 proc. w I kwartale i 3,6 proc. przed rokiem. To większa redukcja niż wskazywały wcześniejsze szacunki Eurostat (3,6 proc.).

Współczynnik aktywności zawodowej wyniósł 56,2 proc. Wzrósł zatem o 0,3 pkt. proc, względem I kwartału. Szybciej rosła aktywność zawodowa mężczyzn, a wolniej kobiet, a także aktywność zawodowa na wsi, w porównaniu z tą w miastach.

Wskaźnik zatrudnienia wzrósł o 0,7 pkt. proc. w porównaniu z I kwartałem. Najsilniej wskaźnik rośnie w grupie wieku pracowników 49-59/64 lata, zaś tempo wzrostu zatrudnienia jest wyższe od tempa wzrostu aktywności zawodowej.

Historycznie niski poziom stopy bezrobocia jest także jednym z najniższych w całej UE. Według szacunków Eurostatu niższe bezrobocie w II kwartale odnotowano jedynie w Czechach oraz Niemczech.


Źródło: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii


dodano: 2019-08-28 05:35:43