Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Dobre wyniki EGB Investments

Wzrost zysku netto o 21% w porównaniu do roku 2012, utrzymanie przychodów ze sprzedaży na stabilnym poziomie oraz pozytywne efekty procesów optymalizacyjnych w obszarze kosztów – tak Grupa Kapitałowa EGB Investments podsumowała ostatnie cztery kwartały w opublikowanym raporcie okresowym.

Spółki z Grupy Kapitałowej umocniły specjalizację w określonych segmentach rynku, zarówno w obszarze sekurytyzacji wierzytelności (spółka dominująca), jak też finansowania mikro i małych przedsiębiorców (EGB Finanse sp. z o.o.).

Konsekwentny wzrost wartości
W ciągu czterech kwartałów 2013 roku Grupa Kapitałowa EGB Investments wypracowała 63 mln przychodów ogółem, o 5% więcej niż w czterech kwartałach roku poprzedniego. Czwarty kwartał zamknięto zyskiem netto na poziomie 4,15 mln zł, czyli o 37% wyższym, niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zysk netto na koniec 2013 r. był o 21% wyższy niż rok wcześniej i wyniósł 7,69 mln zł. Wysoką sprawność operacyjną spółek z Grupy Kapitałowej potwierdziły wzrosty (w porównaniu do roku poprzedniego) wskaźników EBIT i EBITDA (odpowiednio o 19% i 16%).

– Cały rok 2013 był dla nas okresem poszukiwania obszarów pozwalających na dalszą optymalizację kosztów działalności i realizowanych procedur. W obliczu zmian zachodzących na szeroko rozumianym rynku finansowym, którego integralną częścią jest branża windykacyjna, niezwykle istotnym jest umiejętne dopasowywanie skali i rodzaju podejmowanych działań do jego aktualnych uwarunkowań. – tłumaczy Krzysztof Matela, prezes zarządu EGB Investments SA i dodaje: – Z drugiej strony, owo dopasowanie to także poszukiwanie i wykorzystywanie szans na umocnienie swojej pozycji w sektorze. Temu sprzyja m.in. pogłębiająca się specjalizacja spółek z Grupy Kapitałowej w wybranych obszarach rynku, czyli obsłudze wierzytelności sekurytyzowanych, korporacyjnych oraz finansowania mikro i małych przedsiębiorstw.

Umocnienie potencjału przychodowego
Jednym z głównych założeń operacyjnych na 2013 rok dla Grupy Kapitałowej EGB Investments był staranny dobór partnerów biznesowych, sposób finansowania działalności oraz utrzymanie wysokiej trafności 
w decyzjach dotyczących portfeli wierzytelności przyjmowanych do obsługi. Rezultatem tak sformułowanej strategii działania jest ponad dwukrotny wzrost wartości wierzytelności (w stosunku do roku poprzedniego), które trafiły do spółek z Grupy Kapitałowej zarówno w ramach transakcji windykacji na zlecenie, transakcji sekurytyzacyjnych, cesji masowych portfeli, jak też wykupu drobnych wierzytelności niewymagalnych. Łącznie w całym roku Grupa Kapitałowa pozyskała wierzytelności o wartości 1,14 mld zł (vs. 0,5 mld zł w roku 2012).

– Ceny oferowanych na sprzedaż portfeli stały się bardziej adekwatne do jakości wchodzących w ich skład wierzytelności. A łatwy dostęp do finansowania i zdolność nabywcza pozwoliły nam na zwiększenie aktywności EGB Investments S.A. w zakresie kupna atrakcyjnych portfeli 
i dokonanie transakcji cesji o łącznej wartości blisko czterokrotnie wyższej, niż jeszcze rok wcześniej 
(341 mln zł vs. 89 mln zł) – wyjaśnia Krzysztof Matela.

EGB Finanse sp. z o.o. odnotowała również znaczący wzrost wartości i liczby transakcji wykupu drobnych należności wynikających z faktur przed datą wymagalności, co pozytywnie wpłynęło na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej oraz dało bardzo silny impuls wzrostowy dla dalszego rozwoju tej spółki.

Wiarygodność w oczach inwestorów
Grupa Kapitałowa dzięki wypracowanej wiarygodności w oczach inwestorów - przez wywiązywanie się 
z zobowiązań wynikających z realizowanego programu emisji obligacji, dokonywanie 
w wyznaczonym czasie wykupów przez spółkę dominującą i zależną kolejnych papierów dłużnych oraz terminową wypłatę kuponów odsetkowych - pozwala obligatariuszom realizować zakładane zyski 
z inwestycji. Dzięki opinii wzorowego płatnika, obie spółki utrzymują zdolność do plasowania
z sukcesem kolejnych emisji obligacji. Zapewnia im skuteczny dostęp do finansowania zakupu atrakcyjnych portfeli wierzytelności w przyszłości.***
EGB Investments S.A. to spółka dominująca w Grupie Kapitałowej EGB Investments działająca od 1995 roku. Jest firmą dedykowaną zarządzaniu masowymi wierzytelnościami konsumenckimi i korporacyjnymi. Jej klientami są najwięksi dostawcy portfeli wierzytelności na rynku, m.in. banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, operatorzy płatnej telewizji 
i korporacje z sektora usług teleinformatycznych. Od września 2010 roku EGB Investments S.A. jest notowana na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Istotną przewagą konkurencyjną EGB Investments S.A. jest zdobywane od 2006 roku doświadczenie w obsłudze wierzytelności sekurytyzowanych. Od 2010 roku Spółka posiada ogólną zgodę na zarządzanie aktywami dowolnego funduszu sekurytyzacyjnego, udzieloną przez Komisję Nadzoru Finansowego. Jest serwiserem m.in. AGIO EGB NS FIZ, AGIO Wierzytelności NS FIZ i Opus  NS FIZ, które nabywają portfele należności m.in. z sektora bankowego.

Źródło: materiały prasowe


dodano: 2014-02-15 10:34:14