Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Dobrze zasłużona w pracy dla wynalazczości i ochrony własności intelektualnej

Dr Alicja Adamczak, pierwsza kobieta w ponad stuletniej historii Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, która przez 17 lat była Prezesem tej instytucji.Prezes dr Alicja Adamczak, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, rzecznik patentowy (również z uprawnieniami europejskiego rzecznika patentowego oraz zawodowego pełnomocnika przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej EUIPO) i od 1 lipca 2002 roku Prezes Urzędu Patentowego RP. 8 maja 2019 roku, jak podały „Dziennik Gazeta Prawna” i „Przegląd”, Alicja Adamczak została bez podania przyczyny odwołana ze stanowiska prezesa. Mając na uwadze, że w „Prestiżu” mieliśmy honor z Panią Prezes współpracować, jako członkinią Kapituły  konkursu o Nagrodę Prestiży Renoma Roku, pragniemy przypomnieć jej dokonania oraz zasługi w pracy dla wynalazczości i ochrony własności intelektualnej.

Współpracę z dr Alicją Adamczak, prezesem Urzędu Patentowego RP rozpoczęliśmy w 2012 roku przy okazji patronatu medialnego nad cyklicznym sympozjum poświęconym własności przemysłowej w innowacyjnej gospodarce, organizowanym przez Urząd Patentowy RP w Krakowie.

Podczas wówczas przeprowadzonej rozmowy, zapytaliśmy Panią Prezes – czy nie zaszczyciłaby nas swoim autorytetem i przyjęła członkostwo w Kapitule przyznawania ustanowionej przez magazyn „Prestiż - relacje gospodarcze” Nagrody Prestiżu pod nazwą RENOMA ROKU. Uzasadnialiśmy prośbę, że jedną z pięciu kategorii nagrody jest „Wynalazek”. Bez wahania odpowiedziała, że uczyni to z największą przyjemnością i dodała: „Chętnie bierzemy udział we wszystkich wartościowych pomysłach, które stawiają sobie za cel propagowanie innowacyjności, której istotną częścią jest wynalazczość.”.

Nim do współpracy doszło i dr Alicja Adamczak została prezesem Urzędu Patentowego RP warto choćby w wielkim skrócie przedstawić jej drogę życiową, która ukształtowała jej wrażliwość na sprawy społeczne i zainteresowanie ochroną własności przemysłowej.

Rzecznikowanie

Wrażliwości na ludzkie sprawy, szczególnie nieletnich, uczyła się w rodzinnych Dwikozach, kolejarskiej rodzinie i harcerstwie, w którym doszła do stopnia harcmistrza. Tuż po studiach prawniczych marzyła, żeby być sędzią dla nieletnich. Zdobyła ku temu stosowne uprawnienia. Ukończyła aplikację i zdałam egzamin sędziowski. Przypadek jednak sprawił, że w 1974 roku Alicja Adamczak zrezygnowała z pracy w sądzie i została referendarzem ds. wynalazczości w Kielecko-Radomskiej Wyższej Szkole Inżynierskiej, dzisiaj Politechnice Świętokrzyskiej.

Mimo zasadniczej zmiany upodobań zawodowych Alicja Adamczak do tej pory utrzymuje bliski kontakt z młodzieżą. Wyjazdy na obozy z ulubionym harcerskim zespołem wokalno-instrumentalnym „Wołosatki”, stanowią wręcz motor napędowy jej energii i działania.

Na uczelni, nowa praca szybko stała się dla Alicji Adamczak wielką pasją. Po odbyciu szkolenia i zdaniu egzaminu została uczelnianym rzecznikiem patentowym. Tam też mocno zaangażowała się na rzecz środowiska rzeczników patentowych szkół wyższych. Do tego stopnia, że w 1996 r. obroniła pracę doktorską na temat „Pełnomocnik w postępowaniu patentowym”, a w 1977 roku, po raz pierwszy zorganizowała konferencję szkoleniową dla rzeczników patentowych w Chęcinach. Dotychczas zorganizowała blisko czterdzieści seminariów tematycznych, w tym przez ostatnie 30 lat w Cedzynie k. Kielc. Potem było jeszcze przez 5 lat (1997–2002) prezesowanie Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych i jednocześnie przewodniczenie Krajowej Radzie Rzeczników Patentowych oraz redagowanie kwartalnika „Rzecznik patentowy”. W 1997  roku została też powołana na członka Rady Naukowej w Instytucie Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

W tym intensywnym okresie działalności Alicja Adamczak uczestniczyła również w pracach legislacyjnych nad projektami ustaw Prawo własności przemysłowej i ustawy o rzecznikach patentowych.  

Prezesura


1 lipca 2002 roku, w uznaniu tej rozległej i efektywnej działalności na rzecz ochrony własności przemysłowej dr Alicja Adamczak została powołana na prezesa Urzędu Patentowego RP. Co też sprawiło, że jej zawodowe kompetencje, kreatywność i organizacyjna sprawność rozpoczęły, po raz pierwszy w 100-letniej historii Urzędu Patentowego, erę kobiecej prezesury.

I od razu, należy to z całą mocą podkreślić, że te siedemnaście lat prezesury dr Alicji Adamczak to pasmo sukcesów Urzędu Patentowego RP na krajowej i międzynarodowej arenie. Szkoda, że z braku miejsca, możemy przypomnieć tylko wybrane jej w tym zasługi i dokonania.     

Zaczniemy od informacji, że inicjatorką dorocznych międzynarodowych sympozjów „Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce” w Krakowie (15. relacjonujemy na stronach wcześniej) była dr Alicja Adamczak. Także cyklu międzynarodowych konferencji „Innowacyjność i kreatywność kobiet” na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, polskich obchodów Światowego Dnia Własności Intelektualnej, ogólnopolskiego konkursu „Student-Wynalazca” i programu „Ambasador Szkolnej Wynalazczości”, a także konkursów na pracę habilitacyjną, doktorską, magisterską i studencką oraz na plakat, na krótki film i informację medialną z zakresu ochrony własności intelektualnej.

Doniosłą częścią prezesury dr Alicji Adamczak była też bardzo aktywna polityka międzynarodowa, związana z wypracowywaniem prestiżowego wizerunku urzędu na forum europejskim i globalnym. Na przykład przewodniczyła polskiej delegacji na Zgromadzenia Ogólne Światowej Organizacji Własności Intelektualnej.

Istotnymi kierunkami współpracy zagranicznej prezes Adamczak, w których współpraca była realizowana z dużymi sukcesami – poza krajami wyszehradzkimi i zachodnimi, była również Azja, a zwłaszcza Chiny, Korea Południowa i Singapur oraz Izrael.

W efekcie tego międzynarodowego zaangażowania Urząd Patentowy RP otrzymał w 2018 r. nagrodę specjalną Europejskiego Klubu Biznesu „Bene Meritus 2018 Dobrze Zasłużony” za „100-letnie osiągnięcia w udzielaniu ochrony prawnej na przedmioty własności przemysłowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej oraz na innych obszarach świata”.

Pod jej kierownictwem diametralnie zmieniło się też działanie urzędu w środowisku przedsiębiorców, gdzie jest postrzegany jako w pełni profesjonalna instytucja godna zaufania. Również rozpoczęto i rozwinięto na szeroką skalę współpracę z sektorem naukowym, z uczelniami wyższymi, PAN i instytutami badawczymi.

W rezultacie, za działalność zawodową i społeczną została odznaczona między innymi: Krzyżem Oficerskim Orderu Polonia Restituta, Krzyżem Oficerskim Orderu „Merite de l’Invention” nadawanym za dokonania na rzecz rozwoju innowacyjności przez Królewską Kapitułę w Brukseli oraz odznaką „Za Zasługi dla Wynalazczości”.

Trudne do zrozumienia

Niestety, te działania i uznania podczas siedemnastu lat świetnej pracy i służby państwowej zostały nagle przerwane. 8 maja br. minister przedsiębiorczości i technologi Jadwiga Emilewicz, której podlega Urząd Patentowy, najpierw wręczyła prezes Adamczak odznaczenie, a następnie, w drugim pokoju odwołanie ze stanowiska. Ale nie ma się co dziwić, minister Emilewicz znana jest z zaskakiwania nieodpowiedzialnymi decyzjami. Przeżyliśmy to również w „Prestiżu”, gdy zwróciliśmy się do niej, wtedy w Ministerstwie Rozwoju, po reorganizacji Ministerstwa Gospodarki, o patronowanie Nagrodzie Prestiżu RENOMA ROKU. Z decyzją zwodzono nas przez kilka miesięcy, by w ostatniej chwili poinformować, bez uzasadnienia, że minister patronatu nie przyzna. Dla jasności, wnioskowaliśmy o kontynuowanie patronatu, bo wcześniej nagrodzie czynnie patronował wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński.

Trudno się pogodzić z takim postępowaniem resortu i jej minister. Tym bardziej solidaryzujemy się z panią Prezes dr Alicją Adamczak pozostając z najwyższym uznaniem dla jej kompetencji zawodowych, ludzkiej serdeczności i niesienia pomocy słabszym i pokrzywdzonym przez los.

Jerzy Byra - „Prestiż - relacje gospodarcze”
z podziękowaniem Pani dr Alicji Adamczak za nieocenioną współpracę
i życzeniami spełniania się teraz w pracy naukowej.Po więcej szczegółów o zasługach i dokonaniach prezes Adamczak odsyłamy do „Kwartalnika Urzędu Patentowego RP” nr 2/2019, w którym Piotr Brylski na pożegnanie Pani Prezes zamieścił jej poświęcone obszerne opracowanie. Brylski mówi w nim między innymi o jej dokonaniach i zaangażowaniu w prace legislacyjne dotyczące szeroko rozumianego prawa własności intelektualnej i dóbr niematerialnych, o upowszechnianiu znaczenia własności intelektualnej i innowacyjności, o promocji polskich osiągnięć w świecie, a także o upowszechnieniu wiedzy o podstawach ochrony własności intelektualnej w uczelniach.


dodano: 2019-09-10 03:10:17