Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Dofinansowanie ochrony własności przemysłowej

Polskie przedsiębiorstwa, w porównaniu z konkurentami z Europy, nadal w niewielkim stopniu wykorzystują potencjał tkwiący w tworzeniu przewagi konkurencyjnej wykorzystując i zastrzegając wytworzoną w firmie własność intelektualną. Stąd celem działania ogłoszonego przez PARP jest wsparcie przedsiębiorstw z sektora MŚP w procesie uzyskania ochrony prawa własności przemysłowej w trybie krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym, z wyłączeniem zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium Polski i jej realizacji.

W ostatnich latach zdecydowanie wzrosła świadomość polskich przedsiębiorców w tym zakresie, co przełożyło się na rosnące zainteresowanie polskich przedsiębiorców możliwością uzyskania ochrony własności przemysłowej. Niezbędna jest precyzyjna interwencja wspierająca tych przedsiębiorców, którzy zamierzają wdrożyć światowe standardy zarządzania własnością intelektualną (zgłoszenie, obrona, unieważnienie
wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego).

W związku z powyższym Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza z dniem dzisiejszym (11 kwietnia 2017 r.) drugi nabór wniosków o dofinansowanie dla poddziałania 2.3.4 (Ochrona własności przemysłowej). Z działania mogą skorzystać – mikro, mali i średni przedsiębiorcy.
  • Data ogłoszenia naboru 11 kwietnia 2017 r.
  • Data rozpoczęcia naboru – 16 maja 2017 r.
  • Data zakończenia naboru – grudzień 2017 r.
Jakie projekty będą dofinansowane w ramach działania?

Dofinansowaniu będą podlegać projekty dotyczące:
  • uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory przemysłowe) z możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej,

    albo

  • realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.
Kwota dofinansowania
  • Planowana minimalna wartość projektu: 10 000 zł
  • Planowana maksymalna wartość projektu: 1 000 000 zł.
  • Poziom dofinansowania: do 50% (bez względu na wielkość przedsiębiorstwa i miejsce realizacji projektu).

Źródło: PARP


dodano: 2017-04-11 07:09:22