Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Dynamiczny wzrost produkcji

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego w październiku br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 12,3% w porównaniu z październikiem ub. roku, a produkcja budowlano-montażowa – o 20,3%. W okresie styczeń – październik br. produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 6,6% w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 3,1%, natomiast produkcja budowlano-montażowa była o 12,9% wyższa niż przed rokiem, kiedy notowano spadek o 15,0%.

Produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w październiku br. o 12,3% wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano spadek o 1,3%) i o 5,1% wyższa w porównaniu z wrześniem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 9,7% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 1,7% wyższym w porównaniu z wrześniem br.

W stosunku do października ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 32 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji maszyn i urządzeń – o 23,8%, wyrobów tekstylnych – o 21,9%, metali – o 21,7%, wyrobów z metali – o 19,3%, w poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji – o 16,7%, w produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 16,6%, papieru i wyrobów z papieru – o 15,2%, wyrobów farmaceutycznych oraz wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – po 14,9%, urządzeń elektrycznych – o 14,8%, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 14,3%. Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z październikiem ub. roku, wystąpił w 2 działach, w tym w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 13,2% (wobec spadku o 10,8% przed rokiem).

Produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju w przedsiębiorstwach budowlanych o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była większa w październiku br. o 20,3% niż przed rokiem (kiedy notowano spadek o 20,1%) i o 2,6% w porównaniu z wrześniem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie o 19,1% wyższym niż w październiku ub. roku i o 1,0 % niższym w porównaniu z wrześniem br.

W stosunku do października ub. roku wzrost produkcji odnotowano we wszystkich działach budownictwa, przy czym w przedsiębiorstwach specjalizujących się w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 24,6%, w wykonujących głównie roboty budowlane specjalistyczne
o 18,0%, a w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności jest wznoszenie budynków – o 16,1%. W porównaniu z wrześniem br. wzrost poziomu zrealizowanych robót wystąpił w jednostkach wykonujących głównie roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 11,3% oraz ze wznoszeniem budynków – o 0,7%, natomiast spadek w jednostkach wykonujących roboty budowlane specjalistyczne – o 9,1%.

Źródło: Główny Urząd Statystyczny - Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej


dodano: 2017-11-21 07:35:20