Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w sierpniu 2012 r.

Według wstępnych danych GUS produkcja sprzedana przemysłu (w cenach stałych) była w sierpniu br. wyższa o 0,5% niż przed rokiem, ale niższa o 0,8% niż w lipcu br., a produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), niższa o 5,0% niż przed rokiem i o 5,7% wyższa w porównaniu z lipcem br.

 

Wstosunku do sierpnia ub. roku wzrost produkcji sprzedanej przemysłu odnotowano w 19 (spośród 34) działach przemysłu. Najwyższy w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 10,5%. Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z sierpniem ub. roku wystąpił w 15 działach, m.in. w wytwarzaniu i przetwarzaniu koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o12,3%, w produkcji wyrobów farmaceutycznych – o 9,1%.

         W okresie styczeń-sierpień br. produkcja sprzedana przemysłu była o 3,5% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku.

 

W stosunku do sierpnia ub. roku W produkcji budowlano-montażowej spadek poziomu zrealizowanych robót odnotowano w przedsiębiorstwach, których podstawowym rodzajem działalności jest wznoszenie budynków – o 13,3% i wykonywanie robót budowlanych specjalistycznych - o 6,3%. W przedsiębiorstwach zajmujących się głównie budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej wystąpił wzrost produkcji o 4,6%.

         W porównaniu z lipcem br. wzrost produkcji odnotowano w przedsiębiorstwach wykonujących roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 15,9%, roboty budowlane specjalistyczne - o 4,4%,natomiast spadek w jednostkach realizujących głównie roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków - o 3,2%.

         W okresie styczeń-sierpień br. produkcja budowlano-montażowa była o 3,8% wyższa niż w analogicznym okresie ub. roku.


Źródło: Wyniki wstępne GUS, 19.09.2012 r. - Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w sierpniu 2012 r.dodano: 2012-09-20 15:55:10