Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Dynamika wzrostu cen nieruchomości wyhamowała


W ramach XV Kongresu Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych, wydarzenia zorganizowanego w dniach 29-30 listopada br. m.in. przez Związek Banków Polskich, ogłoszono wyniki kolejnej edycji HRE Index. W III kw. 2018 roku w sektorze nieruchomości mieszkaniowych nie pojawiły się zjawiska wskazujące na trwałe nierównowagi, a rynek pozostaje w stabilnym trendzie. Co prawda, ceny mieszkań wciąż rosną zbliżając się do cen równowagi długookresowej, ale dynamiki wzrostu cen znacząco wyhamowały.


Nadal niska jest dynamika wzrostu nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych. Z kolei dynamika wzrostu gospodarczego jest wyższa niż dynamika wzrostu kredytów. Analitycy HRE Index zwracają uwagę na spadek dostępności mieszkań. Wnioski takie płyną z  analizy czterech subindeksów: cen nieruchomości, sektora bankowego, gospodarstw domowych oraz sektora budownictwa składających się na końcowy indeks koniunktury na rynku nieruchomości HRE Index.

Na XV Kongresie Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych imprezie Związku Banków Polskich, wyniki swoich badań zaprezentowali eksperci Think Thank HRE. HRE Index w III kwartale 2018 roku wyniósł 0,604 i był nieznacznie niższy niż w II kw. 2018 roku – o -1,58 pkt. proc., oraz o 3,3 pkt. proc. wyższy od wartości odnotowanej w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wskazuje to na kontynuację stabilnego trendu zapoczątkowanego jeszcze w I kw. 2014 roku.

– Oceniając poziom subindeksów w III kwartale br., można stwierdzić, że nie ma  istotnych zagrożeń dla rozwoju rynku nieruchomości. Wartość indeksu rynku nieruchomości w III kw. 2018 roku znajdowała się z punktu widzenia bezpieczeństwa rozwoju rynku i potencjalnego narastania nierównowag na rynku na bezpiecznym i stabilnym poziomie. Zwrócić należy uwagę na rekordowe poziomy subindeksu sektora budownictwa, które na przestrzeni roku w największym stopniu przekładały się na wzrost końcowego indeksu koniunktury  Nie spodziewamy się znaczących  korekt w najbliższych kwartałach – mówił Michał Cebula, HRE Think Tank.– Spadek subindeksu cen nieruchomości w III kwartale 2018 roku wynikał ze spadku realnej dynamiki wzrostu cen zarówno na rynku pierwotnym, jak i na rynku wtórnym. Ceny mieszkań rosną, ale dynamiki wzrostu cen znacząco wyhamowały. Obecne ceny, bardziej zbliżyły się do cen równowagi długookresowej niż to miało miejsce w poprzednich kwartałach
– podkreślił Michał Sapota HRE Think Tank.
– W III kw. 2018 roku, na wysokość subindeksu sektora budownictwa największy wpływ miał wzrost wskaźnika obrazującego relację liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto w stosunku do liczby mieszkań znajdujących się w trakcie budowy. Sektor budownictwa mieszkaniowego znajduje się pod silną presją popytową. I stąd wysokie wartości naszego subindeksu budownictwa, na co największy wpływ mają rozpoczęte budowy
– mówił Maciej Grabowski HRE Think Tank.


Źródło: HRE Think Tank - instytucja non-profit. HRE Index postał w ramach HRE Think Tank jako kompleksowe narzędzie oceny rynku nieruchomości w Polsce, którego celem jest wczesne ostrzeganie przed zjawiskami kryzysowymi na rynku nieruchomości. HRE Index, jest publikowany w cyklach kwartalnych, ma sprzyjać przejrzystości rynku a także podejmowaniu dobrych decyzji gospodarczych i regulacyjnych. HRE Index integruje subindeksy, które decydują o stabilności rynku nieruchomości. Subindeksy HRE Index obejmują: ceny nieruchomości, rynek kredytowy, gospodarstwa domowe oraz sektor budownictwa.

dodano: 2018-12-03 06:26:39