Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorstw w 2018 r.

Główny Urząd Statystyczny podał w informacji sygnalnej, że w 2018 r. w Polsce działalność gospodarczą prowadziło 2146,0 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób (mikroprzedsiębiorstw). Podobnie jak w latach poprzednich, w 2018 roku wśród mikroprzedsiębiorstw dominowały jednostki należące do osób fizycznych (89,3%, tj. 1915,4 tys. podmiotów), a osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej stanowiły 10,7% (230,6 tys. podmiotów).Na przestrzeni ostatnich 8 lat zaobserwowano spadek udziału liczby mikroprzedsiębiorstw osób fizycznych – od 2010 r. o ponad 5 p.proc., a w stosunku do 2017 r. – o blisko 1 p.proc. Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności największy odsetek w analizowanej zbiorowości mikroprzedsiębiorstw stanowiły: jednostki z sekcji handel i naprawa pojazdów samochodowych – 21,9% (spadek o 1,2 p. proc. r/r), jednostki budowlane – 13,8% (wzrost udziału o 0,7 p. proc. r/r) oraz jednostki prowadzące działalność profesjonalną, naukową i techniczną – 13,6% (wzrost udziału o niespełna 0,5 p.proc. w stosunku do roku ubiegłego).

W 2018 r. przedsiębiorstwa o liczbie pracujących do 9 osób uzyskały 1323,6 mld zł przychodów ogółem.

W 2018 r. przedsiębiorstwa o liczbie pracujących do 9 osób uzyskały 1323,6 mld zł przychodów ogółem (co oznacza wzrost o 17,9% r/r i o 73,8% od 2010 r.). Ponad połowę przychodów mikroprzedsiębiorstw wygenerowały łącznie jednostki prowadzące działalność handlową i naprawę pojazdów samochodowych (532,9 mld zł, tj. 40,3%) oraz przedsiębiorstwa budowlane (143,5 mld zł, tj. 10,8%).

Przychody w przeliczeniu na jeden podmiot w 2018 r. wyniosły w mikroprzedsiębiorstwach 616,8 tys. zł (wobec 541,4 tys. zł w 2017 r.) i były najwyższe w jednostkach z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa – 1667,4 tys. zł oraz w podmiotach związanych z obsługą rynku nieruchomości – 1656,7 tys. zł, najniższe natomiast w podmiotach prowadzących pozostałą działalność usługową – 110,5 tys. zł.

Przychody na jednego pracującego w 2018 r. wyniosły 317,2 tys. zł (wobec 274,5 tys. zł rok wcześniej) i były najwyższe w jednostkach prowadzących działalność finansową i ubezpieczeniową (1113,3 tys. zł), obsługę rynku nieruchomości (805,9 tys. zł) oraz handlową i naprawę pojazdów samochodowych (487,4 tys. zł), natomiast najniższe – w podmiotach prowadzących pozostałą działalność usługową (64,4 tys. zł).

W 2018 r. przedsiębiorstwa o liczbie pracujących do 9 osób poniosły koszty w wysokości 1149,2 mld zł, tj. o 17,1% wyższe niż rok wcześniej. Analogicznie jak w przychodach, najwyższy udział kosztów na jeden podmiot odnotowano w mikroprzedsiębiorstwach prowadzących działalność finansową i ubezpieczeniową (1563,1 tys. zł), obsługę rynku nieruchomości (1554,1 tys. zł) oraz handlową i naprawę pojazdów samochodowych (1056,2 tys. zł), najniższy – w podmiotach prowadzących pozostałą działalność usługową (85,0 tys. zł). Dla całej zbiorowości mikroprzedsiębiorstw koszty w przeliczeniu na jeden podmiot wyniosły 535,5 tys. zł, natomiast koszty w przeliczeniu na jednego pracującego – 275,4 tys. zł.

W 2018 r. wzrosła o 2,0% liczba pracujących w mikroprzedsiębiorstwach w ujęciu r/r.

W 2018 r. w mikroprzedsiębiorstwach pracowało 4173,2 tys. osób, tj. o 83,4 tys. (2,0%) więcej niż rok wcześniej. Dla 85,6% osób było to główne miejsce pracy (wzrost o 1,8 p. proc. r/r). Podobnie jak w roku poprzednim najwięcej osób pracowało w jednostkach z sekcji: handel i naprawa pojazdów samochodowych (26,2%) oraz budownictwo (14,2%). W podmiotach należących do osób fizycznych pracowało 3430,3 tys. osób (tj. 82,2% ogólnej liczby pracujących w mikroprzedsiębiorstwach), a w podmiotach osób prawnych i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej – 742,9 tys. osób (tj. 17,8%).

Na terenie województwa mazowieckiego miało siedzibę 414,9 tys. mikroprzedsiębiorstw.


Zaobserwowano również zróżnicowanie w poziomie uzyskiwanych przychodów w przeliczeniu na jednego pracującego – od 212,5 tys. zł w województwie warmińsko-mazurskim do 467,8 tys. zł w województwie mazowieckim (w 2017 r. odpowiednio 218,4 tys. zł i 350,8 tys. zł). Najwyższe przychody na jeden podmiot osiągnęły przedsiębiorstwa o liczbie pracujących do 9 osób mające siedzibę na terenie województw: mazowieckiego (879,0 tys. zł) oraz śląskiego (623,5 tys. zł), najniższe w województwach: warmińsko-mazurskim (410,9 tys. zł) i kujawsko-pomorskim (468,6 tys. zł). Zaobserwowano znaczny wzrost przychodów mikroprzedsiębiorstw mających siedzibę w województwie mazowieckim zarówno w przeliczeniu na jednego pracującego (o 117,0 tys. zł), jak i na jeden podmiot (o 191,7 tys. zł) w ujęciu r/r.  

W badanej grupie podmiotów najwięcej osób w 2018 r. pracowało w mikroprzedsiębiorstwach mających siedzibę w województwie mazowieckim i śląskim (odpowiednio 18,7% i 11,4% łącznej liczby pracujących w badanych jednostkach). W przeliczeniu na 1000 mieszkańców liczba pracujących w najmniejszych podmiotach kształtowała się w przedziale od 79,2 osób (w województwie podkarpackim) do 144,3 (w województwie mazowieckim).

W 2018 r. w mikroprzedsiębiorstwach miesięczne wynagrodzenie brutto na jednego zatrudnionego wyniosło 3081,1 zł.

Miesięczne wynagrodzenie brutto na jednego zatrudnionego w 2018 r. ukształtowało się na poziomie 3081,1 zł (wobec 2800,5 zł rok wcześniej). W podmiotach osób fizycznych wyniosło 2360,3 zł, a osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej 4869,9 zł. Najwyższe wynagrodzenia odnotowano w mikroprzedsiębiorstwach prowadzących działalność z zakresu informacji i komunikacji – 5284,9 zł oraz obsługi rynku nieruchomości – 3952,5 zł, natomiast najniższe – w jednostkach zajmujących się działalnością związaną z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (2419,6 zł) oraz leśnictwem i rybactwem (2438,8 zł).


Źródło: GUS. Informację opracowano na podstawie danych z reprezentacyjnego badania działalności gospodarczej przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób (4% próba z populacji mikroprzedsiębiorstw). Szczegółowe informacje dotyczące tej zbiorowości przedsiębiorstw będą dostępne w lutym 2020 r. w publikacji „Działalność przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2018 r.”


dodano: 2019-10-07 07:15:58