Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Eksport dźwignią rozwoju gospodarki

Polscy przedsiębiorcy w ciągu ostatnich kilkunastu lat dokonali ogromnego wysiłku mającego na celu budowę nowoczesnej, konkurencyjnej i zdolnej do szybkiego rozwoju gospodarki. Praca ta w minionym dziesięcioleciu dała pozytywne wyniki i mimo gorszych i lepszych okresów dzielący nas dystans od wysoko rozwiniętych gospodarek Zachodniej Europy uległ znacznemu zmniejszeniu.

W minionym okresie kluczową rolę w polskiej gospodarce odegrał eksport. To właśnie w tym zakresie, w konkurencyjnej walce z producentami z całego świata, polskie przedsiębiorstwa odnotowały w ostatnich latach największe sukcesy. W ostatnim okresie polski eksport realnie się zwiększył. Ulega również szybkiej zmianie jego struktura tj. istotne miejsce zaczynają zajmować w nim nowoczesne produkty przemysłu przetwórczego. Nie oznacza to jednak wcale, że zniknąć mają  produkty i marki tradycyjnie kojarzone z Polską. Przeciwnie, właśnie obecnie, wraz z przystąpieniem naszego kraju do Unii Europejskiej  pojawia się przed nimi nowa szansa. Przedsiębiorcy naszego kraju wkładają  nieustannie dużo wysiłku na rzecz promowania swoich produktów, rozszerzania sprzedaży i wchodzenia na nowe rynki. Tylko na tej drodze można zapewnić szybki, zrównoważony i harmonijny rozwój naszego kraju, a polskim markom właściwe miejsce na rynkach całego świata.

Podkreślić należy, że eksport ma do odegrania istotną rolę w rozwoju gospodarczym Polski.  Przez ostatnie lata to właśnie szybki wzrost sprzedaży na rynki światowe uchronił nasz kraj przed recesją. W przyszłości, to właśnie eksport winien być podstawowym kołem zamachowym naszej gospodarki. Szybki wzrost eksportu pozwoli naszemu krajowi na osiągnięcie wysokiego poziomu rozwoju. Polskie przedsiębiorstwa – członkowie Stowarzyszenia Eksporterów Polskich - już pokazały, że w konkurencyjnej walce na najbardziej wymagających rynkach mierzą się i zwyciężają z najlepszymi. W związku z tym oczekuję z nadzieją, że zwycięstwa te będą coraz bardziej znaczące i stanowić będą wzór do naśladowania gospodarczego sukcesu. Przykładem tego jest szybki rozwój eksportu spożywczego: mlecznego, mięsnego, drobiarskiego, owocowo-warzywnego, w tym zwłaszcza jabłek i malin. Branże te są wyposażone w najnowocześniejsze na świecie urządzenia przetwórcze, magazyny i chłodnie.

Warte podkreślenia, że to właśnie eksporterzy są Marką Polskiej Gospodarki, która  wspiera polski eksport i polskie produkty oraz zachęca do inwestowania w naszym kraju.

Należy zaznaczyć, że na całym  świecie są tysiące polskich produktów, ale mało kto wie, że są z Polski. Wobec tego trzeba dążyć aby były one rozpoznawalne i lepiej postrzegane na świecie. Dlatego stworzenie koncepcji wizualnego programu promocji gospodarki jest istotną i niezbędną inicjatywą. W tym celu każdy eksporter ma szanse przedstawienia własnej wizji promocji w oparciu o założenia programu Marki Polskiej Gospodarki, który powstał w ramach projektu systemowego „Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych” tj. Programu Operacyjnego  Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 6.5.1.(www.mg.gov.pl)

W związku z powyższym wizerunek Polski i jej wiarygodność na świecie trzeba budować na kilku poziomach - lokalnym i regionalnym, krajowym i unijnym, europejskim i światowym. W tym zakresie ważną rolę powinny odegrać również produkty lokalne i regionalne.

Należy podkreślić, że przed nami stoi wyzwanie wypromowania Polski, jako kraju o dobrym  i wiarygodnym wizerunku, dobrze rozpoznawalnego na świecie. Będzie to miało wpływ na przyciąganie do Polski kapitału zagranicznego, a także na zwiększanie naszej wymiany handlowej.

Jesteśmy czołowym europejskim producentem m.in. w branży motoryzacyjnej. Jesteśmy też liderem w produkcji komputerów, telewizorów i ekranów ciekłokrystalicznych. Ale jednak nie ta działalność jest znakiem rozpoznawczym Polski. Podobnie, inaczej kojarzone są również i pozostałe kraje, na przykład Włochy z pizzą, czy spaghetti, Hiszpania z oliwkami, czy Francja z serami i winami. W Polsce jest wiele produktów, które mogą z powodzeniem zdobyć rynki zagraniczne. I my powinniśmy więc wypromować produkty i znaki markowe Polski takie jak m.in. wyroby mleczne, mięsne i drobiowe, warzywa, owoce, w tym jabłka,  maliny i szparagi. Dlatego aby  polskie produkty były bardziej cenione przez konsumentów na rynkach zagranicznych.. Podkreślić należy, że przyłączenie się do ponad 400 milionowego rynku UE dało polskim produktom szansę na sukces gospodarczy i przyczyniło się znacznie do promocji polskiej gospodarki. W tym celu tworzy się nowe przepisy prawne i narzędzia promocji, które mają wspierać działalność małych i średnich przedsiębiorstw wytwarzających wysokiej jakości wyroby lokalne i regionalne. Ważną rolę w tym zakresie stanowi działalność na rzecz tworzenia rozwiązań systemowych przez Stowarzyszenie Eksporterów Polskich.   
        
Bardzo ważne znaczenie dla rozwoju eksportu ma działalność Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad RP, które aktywnie promują polską gospodarkę za granicą. W tym zakresie powinny być skoncentrowane działania na promocji eksportu, pozyskiwaniu bezpośrednich inwestycjach zagranicznych oraz ułatwianiu rodzimym przedsiębiorcom inwestowania za granicą. W tym celu należy skuteczniej wspierać nasze firmy w prowadzeniu działalności gospodarczej na międzynarodowych rynkach, dlatego w tym roku rozpoczęta została intensywna promocja polskiej gospodarki za granicą. W tym zakresie kluczową sprawą  będzie również współpraca WPHI z partnerami społecznymi, a przede wszystkim izbami bilateralnymi oraz Stowarzyszeniem Eksporterów Polskich.

Należy zauważyć, że głównymi partnerami handlowymi są dla Polski kraje europejskie, ale powinniśmy także rozwijać współpracę gospodarczą z krajami pozaunijnymi. W tym celu będziemy prezentować Polskę, jako atrakcyjnego partnera biznesowego na rynkach priorytetowych, takich jak Niemcy, Rosja czy Chiny, ale także perspektywicznych, do których zaliczone zostały: Brazylia, Algieria, Kanada, Kazachstan i Turcja. Zależy nam na osiągnięciu lepszych wyników z tymi krajami, ponieważ potencjał wzajemnej wymiany gospodarczej jest bardzo duży. Celem tych działań jest wspieranie polskich i pozyskiwanie zagranicznych inwestycji oraz promocja 15 polskich branż, najbardziej rozwojowych w zakresie eksportu, tj.: branża meblarska, budownictwo, maszyny  i urządzenia górnicze, usługi ITC, produkcja jachtów i łodzi rekreacyjnych oraz polskie specjalności żywnościowe. – Polska jest drugim po Wielkiej Brytanii producentem jachtów i potęgą jeśli chodzi o żywność. Ściślej współpracując i w pełni wykorzystując potencjał WPHiI mamy szansę być skutecznym, dobrze zorientowanym w sytuacji gospodarczej reprezentantem Europy Środkowej i Wschodniej.

Stwierdzić należy, że Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji (WPHiI) są zagranicznymi placówkami Ministra Gospodarki, działającymi w ramach Ambasad i Konsulatów RP. Aktualnie funkcjonuje 48 placówek rozmieszczonych na wszystkich kontynentach. Wydziały te ściśle współpracują z Polską Agencją Informacji   i Inwestycji Zagranicznych, Polską Organizacją Turystyczną oraz organizacjami samorządu gospodarczego, w tym zwłaszcza ze Stowarzyszeniem Eksporterów Polskich.

Głównym zadaniem WPHiI jest udzielanie wsparcia przedsiębiorstwom w kontaktach gospodarczych na świecie, w tym zwłaszcza:               
 1. Promocja polskiej gospodarki i produktów.
 2. Ułatwianie dostępu do rynku towarów i usług kraju urzędowania.
 3. Ochrona interesów polskich przedsiębiorców w kontaktach z administracją i podmiotami gospodarczymi.
 4. Przyciąganie inwestycji zagranicznych do Polski.
 5. Wspieranie i doradztwo dla polskich eksporterów; w tym zwłaszcza udzielanie informacji o warunkach podejmowania działalności gospodarczej, wymagań formalnych, procedur, instytucji, podatków itp.
 6. Udzielanie informacji na temat możliwości nawiązania i prowadzenia współpracy handlowej, inwestycyjnej lub kooperacyjnej.
 7. Udostępnianie baz danych importerów, potencjalnych inwestorów i eksporterów.
 8. Udostępnianie wykazu otrzymanych bezpośrednio zapytań ofertowych.
 9. Udzielanie informacji o imprezach targowych, giełdach towarowych i warunkach uczestnictwa, a także pomoc w organizowaniu wystąpień targowych polskich przedsiębiorstw
 10. Przekazywanie ofert polskich  eksporterów potencjalnym importerom i reprezentującym je instytucjom,
 11. Uzyskiwanie lub pośredniczenie w uzyskaniu opinii handlowych o przyszłych partnerach firm polskich.
 12. Wyszukiwanie  partnerów kooperacyjnych i inwestycyjnych dla firm polskich.
 13. Organizacja seminariów i misji na tematy gospodarcze.
 14. Inicjowanie współpracy między regionami.
 15. Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych

Stowarzyszenie Eksporterów Polskich działając na rzecz wzrostu eksportu współpracuje ściśle z ministerstwami: gospodarki, finansów, rolnictwa, rozwoju regionalnego i spraw zagranicznych, Agencją Rynku Rolnego, PAIiIZ, PARP, marszałkami województw, a za granicą  z Wydziałami Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad RP na całym świecie i Polonijnym Korpusem Eksporterów.

W siedzibie Stowarzyszenia znajduje się Centrum Promocji Eksporterów ze wszystkich branż i regionów Polski. Członkowie Stowarzyszenia mają możliwość korzystania poprzez Centrum Promocji Eksporterów z różnych form promocji w kraju i za granicą. W tym zakresie Stowarzyszenie przywiązuje szczególną uwagę do współpracy przedsiębiorstw z Wydziałami Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad RP, których głównym zadaniem jest m.in. promocja eksportu w kraju urzędowania. W tym celu eksporterzy mają możliwość nawiązania kontaktów z Kierownikami WPHiI, którzy uczestniczą we wszystkich  konferencjach  i kongresach organizowanych przez Stowarzyszenie Eksporterów Polskich oraz promocji swoich wyrobów na stoiskach organizowanych przez WPHiI podczas międzynarodowych  targów i wystaw.

Opracował:
Zespół Programowy Stowarzyszenia Eksporterów Polskich i Centrum Promocji EksportuStanowisko
IX Konferencji Programowej Stowarzyszenia Eksporterów Polskich
w sprawie urzeczywistniania
„Strategii zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw” 


Stowarzyszenie Eksporterów Polskich w trosce o utrzymanie optymalnego rozwoju eksportu wspierać będzie przedsiębiorców w urzeczywistnianiu „Strategii zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw”. Strategia ta jest zadaniem programowym Stowarzyszenia Eksporterów Polskich mającym na celu urzeczywistnianie przekształcenia gospodarki polskiej na proeksportową i proinnowacyjną. 

IX Konferencja Programowa Stowarzyszenia Eksporterów Polskich uważa, że w urzeczywistnianiu strategii  zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw działania powinny obejmować m.in.:
 • formy i metody mające na celu optymalizację dostaw wyrobów na priorytetowe i perspektywiczne rynki zagraniczne poprzez  optymalne wykorzystanie istniejącego potencjału firm produkujących na eksport
 • skalę produkcji wyrobów oraz ich eksportu kompatybilną  z kontraktami obejmującymi długofalową współpracę   z kontrahentami zagranicznymi
 • prognozę percepcji rynków zagranicznych opartą na analizie i ocenie możliwości  lokowania eksportu
 • ścieżki rozwoju eksportu oparte o: długofalowe kontrakty z partnerami zagranicznymi; siły i środki promocyjne skupione na priorytetowych i i perspektywicznych rynkach zagranicznych; promowanie i dbanie o  wizerunek marki w kraju i za granicą; korzystanie z informacji Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad RP; długofalową współpracę z kontrahentami zagranicznymi i agentami handlowymi; korzystanie  z funduszy UE i instrumentów wsparcia na proinnowacyjny rozwój eksportu    
 
IX Konferencja Programowa Stowarzyszenia Eksporterów Polskich widzi potrzebę aby działania w zakresie stosowania instrumentów wsparcia eksportu mające na  celu rozwój gospodarki polskiej stały na optymalnym poziomie. Chodzi o realizację zadań  przez:

 1. Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad RP i Konsulatów RP w zakresie promocji  oraz kształtowania pozytywnego wizerunku eksportu, a także wzmocnienie kadry WPHiI, zwłaszcza w krajach o  perspektywicznym    i priorytetowym znaczeniu dla rozwoju polskiego eksportu
 2. Bank Gospodarstwa Krajowego i Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, w zakresie kompleksowej obsługi finansowo-ubezpieczeniowej eksportu, w tym m.in.: kredytowania, ubezpieczenia, gwarancji, doradztwa finansowego dot. transakcji eksportowych
 3. resorty gospodarki i rolnictwa w zakresie:
 • wsparcia eksportu na perspektywicznych rynkach tj: Kanady, Brazylii,  Algierii, Kazachstanu i Turcji
 • koncentracji środków promocyjnych na rynkach oferujących największe możliwości potencjalnego wzrostu wartości polskiego eksportu w tym m.in.: Rosji, Ukrainy, Czech, Danii, Niemiec, Francji, Hiszpanii, Holandii, Szwajcarii, Szwecji, Włoch, Chin, Japonii, Indii. Indonezji, Egiptu i USA                                                                                                                                               
 • realizacji 15 programów priorytetowych w zakresie wzrostu wartości polskiego eksportu tj. branż: meblarskiej, jubilersko-bursztynniczej, biotechnologicznej i farmaceutycznej, sprzętu medycznego i aparatury pomiarowej, jachtów i łodzi rekreacyjnych, stolarce okiennej   i drzwiowej, budownictwie, ochronie i zachowaniu zabytków, kosmetycznej, maszyn i urządzeń górniczych, obronnej, odzieżowej, dodatkach  i galanterii skórzanej, turystyce medycznej, żywnościowej i usługach IT; ITC
IX Konferencja Programowa uważa za konieczne pogłębienie działań w zakresie:   
 • koordynacji resortów i instytucji na rzecz promocji rozwoju eksportu
 • odbiurokratyzowania procedur resortowych w celu ułatwienia z korzystania z funduszy unijnych
 • ułatwiania  dostępu dla eksporterów do usług bankowych, w tym kredytowych
 • stosowania polityki stóp procentowych przeciwdziałającej aprecjacji kursu złotego
 • wspierania eksporterów w dostępie do nowych rynków zagranicznych
 • potrzeby i korzyści z bardziej otwartej współpracy partnerskiej z mediami w tym z prasą krajową  i zagraniczną, a także z mediami polonijnymi  
IX Konferencja Programowa Stowarzyszenia Eksporterów Polskich uważa, za konieczne sprostanie wyzwaniom  w zakresie wzrostu polskiego eksportu jako  jednego z czynników implikujących tempo rozwoju gospodarki oraz przyspieszenia procesów proinnowacyjnych i proeksportowych, dzięki funduszom unijnym.

IX Konferencja Programowa SEP - deklaruje współdziałanie Stowarzyszenia Eksporterów Polskich z przedsiębiorcami, organami rządowymi i samorządowymi na rzecz implementacji instrumentów Strategii proeksportowego rozwoju gospodarki polskiej w realizacji Strategii zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw.

Stowarzyszenie Eksporterów Polskich
Warszawa, 17 czerwca 2013 r. 
                                                  dodano: 2013-07-26 17:15:47