Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Eksport szansą Polski

Udział naszej gospodarki w światowym handlu może dalej szybko rosnąć – pisze Marian Gorynia, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Przedmiotem uwagi w prezentowanym w "Rzeczpospolitej" tekście jest wyłącznie makroekonomiczny wymiar eksportu.

Z danych statystycznych można wyprowadzić następujące wnioski dotyczące Polski:
  • Relacje wartości PKB i eksportu w 2010 roku do wartości w 1990 roku wynosiły odpowiednio: 726 proc. i 1142 proc. Skala przyrostu wartości eksportu była prawie 1,6 razy większa niż skala przyrostu PKB. W dynamice zmian analizowanych wielkości występowały więc dysproporcje.
  • Relacje wartości (w cenach bieżących) PKB i eksportu na jednego mieszkańca kształtowały się w tym samym okresie odpowiednio jak: 723 proc. i 1136 proc. Skala dysproporcji tempa zmian tych wielkości była więc podobna jak w wypadku całkowitych wartości PKB i eksportu.
Zestawienie danych dla Polski i dla świata pozwala wyciągnąć następujące wnioski:
  • Wskaźnik dynamiki eksportu światowego w cenach bieżących w latach 1990–2010 wyniósł 437 proc., a eksportu z Polski 1142 proc. – z punktu widzenia wzrostu wartości eksportu gospodarka polska integrowała się relatywnie bardzo szybko z otoczeniem międzynarodowym.
  • Udział gospodarki polskiej w światowym eksporcie w latach 1990–2010 wzrósł odpowiednio z 0,39 proc. do 1,029 proc.
  • Wartość eksportu na jednego mieszkańca w 2010 roku w świecie wynosiła 2208 dolarów USA, a w Polsce 4065 dolarów USA. Dynamika zmian tego wskaźnika w latach 1990–2004 wyniosła dla świata 335 proc., a dla Polski 1135 proc.


Warto także przyjrzeć się kształtowaniu się kilku wybranych wskaźników dla Polski na tle podobnych danych dla innych krajów:


  • Wskaźnik wartości eksportu na jednego mieszkańca w Polsce w dolarach USA kształtuje się na poziomie porównywalnym z Hiszpanią i Portugalią (wskaźnik dla Polski stanowi odpowiednio dla uwzględnionych lat 73 proc., 73 proc. i 76 proc. oraz 83 proc., 87 proc. i 89 proc. wskaźników dla tych krajów), jest wyższy aniżeli w Bułgarii i w Rumunii (wskaźnik dla Polski stanowi odpowiednio 151 proc., 162 proc. i 148 proc. oraz 196 proc., 185 i 177 proc. wskaźników dla tych krajów), a jednocześnie dużo niższy niż w Czechach, na Słowacji i na Węgrzech (wskaźnik dla Polski stanowi odpowiednio: 32 proc., 32 proc. i 32 proc.; 34 proc., 34 proc. i 34 proc. oraz 42 proc., 42 proc. i 43 proc. wskaźników dla tych krajów).
  • Wskaźnik udziału eksportu towarów i usług w PKB w Polsce przekroczył istotnie wysokość tego wskaźnika dla Hiszpanii i Portugalii, jest wyższy aniżeli w Rumunii, a jednocześnie dużo niższy niż w Bułgarii, w Czechach, na Słowacji i na Węgrzech.
  • Przytoczone porównanie wskaźników wartości eksportu na jednego mieszkańca i udziału eksportu w PKB dla Polski i wybranych krajów wskazuje na duży potencjał wzrostu eksportu w gospodarce polskiej w przyszłości, choć zwłaszcza w odniesieniu do udziału eksportu w PKB nie jest to przewidywanie jednoznaczne, albowiem dla dwóch krajów wyżej rozwiniętych od Polski (Hiszpania, Portugalia) wskaźnik ten osiągnął niższy poziom aniżeli w przypadku Polski.

Czytaj całość:

Źródło: "Rzeczpospolita", 13.07.2012, str. B-10, Autor: Marian Gorynia - Eksport szansą Polski.
dodano: 2012-07-13 12:09:59