Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Eksporterzy określili działania na rzecz ekspansji konkurencyjności eksportu

W dniu 22 listopada 2018 r. w Sali Pod Kopułą w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie odbył się XVI Kongres Eksporterów Polskich, Gala i Degustacja zorganizowane przez Stowarzyszenie Eksporterów Polskich pod honorowym patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marszałków Województw.

XVI Kongres Eksporterów Polskich prowadził Prezes Zarządu Stowarzyszenia Eksporterów Polskich Mieczysław Twaróg. Udział w Kongresie wzięli eksporterzy ze wszystkich branż i regionów Polski oraz liczni goście oficjalni. Wśród nich  Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński i Prezes Urzędu Patentowego RP dr Alicja Adamczak oraz dyplomaci, przedstawiciele resortów: finansów, przedsiębiorczości i technologii, rolnictwa, spraw zagranicznych oraz Banku Gospodarstwa Krajowego i urzędów marszałkowskich województw, izb gospodarczych i stowarzyszeń, a także dziennikarze  z prasy, radia i telewizji.

Tematem XVI Kongresu Eksporterów Polskich była ekspansja konkurencyjności eksportu w ramach Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Tematyka ta wyszła naprzeciw oczekiwaniom eksporterów mających na celu proeksportowy i proinnowacyjny rozwój gospodarki. 

Celem XVI Kongresu Eksporterów Polskich było określenie działań na rzecz zagranicznej ekspansji konkurencyjności eksportu w ramach Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

W tym celu podczas Kongresu odbyła się debata na temat: tworzenia silnych marek produktowych stanowiących siłę napędową konkurencyjności eksportu działań dyplomacji ekonomicznej na rzecz wspierania eksporterów na rynkach zagranicznych wykorzystania instrumentów wsparcia na rzecz rozwoju konkurencyjności eksportu,

Pierwszy panel poświęcony był działaniom w zakresie dyplomacji ekonomicznej na rzecz wspierania przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych. Drugi - ekspansji konkurencyjności eksportu w ramach Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Poza debatami merytorycznymi podczas Kongresu przyznano wiele nagród i wyróżnień. Medalami uhonorowano laureatów konkursu „Wybitny Eksporter Roku 2018”. Wręczono również Medale Honorowe Zasłużony dla Eksportu. Ponadto Listy Gratulacyjne i Medale „Publicysta Ekonomiczny Roku 2018”. 

Stanowisko
XVI Kongresu Eksporterów Polskich w sprawie ekspansji konkurencyjności eksportu
w ramach Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju


Stowarzyszenie Eksporterów Polskich wspiera działania przedsiębiorców oraz organów państwowych, rządowych i samorządowych na rzecz wzrostu eksportu stanowiącego siłę napędową rozwoju polskiej gospodarki. W tym zakresie prognozuje się wzrost eksportu polskiego w 2020 r. do około 240-250 mld euro, w tym eksportu rolno-spożywczego do około 40 mld euro. Osiągnięcie ww. wartości eksportu nastąpić powinno poprzez m.in. zwiększenie wykorzystania istniejących mocy oraz uruchamianie nowych inwestycji proeksportowych. Działania te są kompatybilne ze Strategią na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Wychodząc naprzeciw potrzebom realnego sektora eksporterów ze wszystkich branż i regionów Polski - Stowarzyszenie Eksporterów Polskich zwraca uwagę na potrzebę dalszego usprawniania warunków działania firm produkujących na eksport. W tym zakresie istotną rolę odegrać winno usprawnienie rozwiązań systemowych i zwiększenie zaufania do firm w zakresie konkurencyjności eksportu. Chodzi zwłaszcza o:
 • tworzenie silnych marek produktowych stanowiących siłę napędową konkurencyjności eksportu,
 • wykorzystanie instrumentów wsparcia na rzecz rozwoju konkurencyjności eksportu,
 • umiędzynarodowienie rozpoznawalności polskich produktów oraz Marki Polskiej Gospodarki,
 • zwiększenie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw oraz unowocześnienie oferty eksportowej,
 • wzmocnienie działań dyplomacji ekonomicznej na rzecz rozwoju polskiego eksportu.
XVI Kongres Eksporterów Polskich widzi potrzebę zaktywizowania dalszych działań w zakresie urzeczywistniania ekspansji konkurencyjności eksportu w ramach Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. W tym celu konieczne jest m.in.:
 • koncentracja sił i środków promocyjnych na rzecz ekspansji konkurencyjności eksportu,
 • wprowadzenie rozwiązań systemowych mających na celu optymalne wykorzystanie funduszy unijnych na rzecz optymalizacji proeksportowego i proinnowacyjnego rozwoju polskiej gospodarki,
 • pogłębienie współpracy eksporterów z organami samorządu gospodarczego, 
 • większe zaangażowanie polskich eksporterów w dostawy towarów i usług w ramach przetargów organizowanych przez organizacje międzynarodowe, a w szczególności ONZ i jego agendy,
 • stosowanie rozwiązań systemowych na rzecz skuteczności działania instrumentów wsparcia polskiego eksportu oraz respektowanie zasady samodzielności firm produkujących na eksport,
 • zaktywizowanie działań przedsiębiorstw na rynkach zgłaszających popyt na polskie towary eksportowe,
 • pogłębienie koordynacji współpracy resortów przedsiębiorczości i technologii, rolnictwa i spraw zagranicznych na rzecz kształtowania pozytywnego wizerunku polskiej gospodarki za granicą,
 • usprawnienie procedur w zakresie wykorzystania unijnych funduszy proeksportowych,
 • uproszczenie dostępu do usług gwarancyjnych i kredytowych w ramach procedur bankowych,
 • pogłębienie współpracy mediów krajowych i polonijnych na rzecz wspierania wzajemnie korzystnej wymiany handlowej i współpracy gospodarczej  Polski z partnerami zagranicznymi.
XVI Kongres Eksporterów Polskich potwierdza potrzebę dążenia do optymalnego rozwoju eksportu i deklaruje pogłębienie współdziałania Stowarzyszenia Eksporterów Polskich z bankami, przedsiębiorcami, instytucjami, organami rządowymi i samorządowymi w celu lepszego wykorzystania potencjalnych możliwości gospodarczych i kadrowych, a także zaplecza naukowo-badawczego na rzecz przyspieszenia zagranicznej ekspansji konkurencyjności eksportu w ramach Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Warszawa, 22 listopada 2018 r.                   Stowarzyszenie Eksporterów Polskichdodano: 2018-11-26 06:22:29