Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
GUS o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w I kwartale 2013 r.


W I kwartale br. w gospodarce utrzymały się tendencje spowolnienia. Obniżyła się w skali roku produkcja sprzedana przemysłu i pogłębił się spadek produkcji budowlano-montażowej. Wzrosła stopa bezrobocia, która w końcu marca br. wyniosła 14,3% i odnotowano deficyt w budżecie państwa w wysokości 24,4 mld zł. Wydatki budżetu państwa po I kwartale br. ukształtowały się na poziomie 85,8 mld zł, a dochody – 61,4 mld zł.

Sprzedaż detaliczna, po spadku w ostatnim kwartale ub. roku, w okresie styczeń–marzec br. ukształtowała się na poziomie sprzed roku.
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było, podobnie jak w poprzednim kwartale, niższe niż przed rokiem.Przeciętne miesięczne wynagrodzenia nominalne brutto w sektorze przedsiębiorstw w skali roku rosły w okresie styczeń–marzec br. wolniej niż odpowiednio w IV kwartale ub. roku. Nieco powyżej poziomu sprzed roku ukształtowała się siła nabywcza płac, na co wpłynęło wyraźne osłabienie tempa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Szybciej niż płace rosły nominalne i realne świadczenia emerytalno-rentowe w obu systemach.

Ludność
Według wstępnych danych, w końcu I kwartału br. liczba ludności Polski wyniosła 38521 tys. osób, tj. o ponad 11 tys. mniej niż przed rokiem oraz o blisko 13 tys. mniej niż w końcu ub. roku.

Rynek pracy
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w okresie styczeń-marzec br. wyniosło 5500,4 tys. osób, tj. obniżyło się o 0,8% w stosunku do notowanego przed rokiem (wobec wzrostu o 0,6% w analogicznym okresie ub. roku).
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu marca br. wyniosła 2314,5 tys. i zmniejszyła się w porównaniu z poprzednim miesiącem o 1,0% (o 22,2 tys.), ale była o 8,1% (o 172,5 tys.) wyższa w skali roku.
Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 14,3%, tj. obniżyła się o 0,1 p.proc. w porównaniu z notowaną przed miesiącem, ale była o 1,0 p.proc. wyższa niż przed rokiem.
Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 756,7 tys. osób i była o 9,3% wyższa niż przed rokiem (wobec spadku o 5,7% w analogicznym okresie ub. roku).
Z ewidencji bezrobotnych w okresie trzech miesięcy br. skreślono 579,1 tys. osób, tj. o 8,6% więcej niż przed rokiem (wobec spadku o 3,9% w analogicznym okresie ub. roku).
W I kwartale br. do urzędów pracy zgłoszono 235,8 tys. ofert zatrudnienia, tj. o 19,8% więcej niż przed rokiem. Oferty z sektora publicznego stanowiły 31,5% ogółu ofert (wobec 29,7% w analogicznym okresie ub. roku).
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw4 w okresie styczeń–marzec br. ukształtowało się na poziomie 3740,79 zł i było o 2,1% wyższe niż w analogicznym okresie ub. roku (wobec wzrostu o 5,3% przed rokiem i 2,8% w IV kwartale ub. roku). W marcu br. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 3832,81 zł, tj. o 1,6% więcej niż przed rokiem (wobec wzrostu w lutym br. o 4,0%).
Przeciętna miesięczna emerytura i renta brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych w okresie styczeń–marzec br. ukształtowała się na poziomie 1877,38 zł, tj. wzrosła w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku o 5,8%.

Ceny
Ceny producentów w I kwartale br. były niższe niż w analogicznym okresie ub. roku. W marcu utrzymywały się obserwowane w poprzednich miesiącach spadki cen produkcji sprzedanej przemysłu i budownictwa.
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w stosunku do analogicznego okresu ub. roku o 1,3% (wobec 4,1% odpowiednio przed rokiem).

Rolnictwo
Na rynku rolnym w okresie styczeń-marzec br. notowany był wzrost cen skupu w skali roku większości produktów rolnych pochodzenia roślinnego.
Ceny żywca rzeźnego, (skupiono 566,1 tys. ton żywca rzeźnego tj. nieco więcej niż w tym samym okresie ub. roku, o 0,5%, przeciętnie po 5,22 zł/kg) oraz mleka (skupiono łącznie 2252,8 mln l, tj. o 1,3% mniej niż w analogicznym okresie ub. roku, przeciętnie po ok. 124 zł/hl) ukształtowały się na poziomie niższym niż przed rokiem. Utrzymywały się również niekorzystne uwarunkowania chowu trzody chlewnej.

Przemysł
W I kwartale br. produkcja sprzedana przemysłu6 była o 2,0% niższa niż przed rokiem (wobec wzrostu o 4,7% w okresie styczeń–marzec ub. roku oraz spadku o 3,0% w IV kwartale ub. roku).
Wydajność pracy w przemyśle, mierzona produkcją sprzedaną na jednego zatrudnionego, była w I kwartale br. o 0,9% niższa niż przed rokiem, przy przeciętnym zatrudnieniu mniejszym o 1,1% i wzroście przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto o 2,2%.

Budownictwo
W I kwartale br. produkcja budowlano-montażowa zrealizowana na terenie kraju była o 15,1% niższa niż w analogicznym okresie ub. roku (wobec wzrostu o 14,6% przed rokiem). W marcu br. spadek produkcji budowlano-montażowej w skali roku był bardziej znaczący niż w dwóch poprzednich miesiącach i wyniósł 18,5% (wobec 11,4% w lutym br.), na co wpływ miały m.in. gorsze niż przed rokiem warunki atmosferyczne.

Budownictwo mieszkaniowe
W I kwartale br. obserwowano niewielki wzrost w skali roku liczby mieszkań oddanych do użytkowania. Oddano do użytkowania 37,2 tys. mieszkań, tj. o 2,4% więcej niż przed rokiem. Spadła liczba wydanych pozwoleń na budowę oraz mieszkań rozpoczętych. W końcu marca br. było mniej mieszkań w budowie niż przed rokiem.

Rynek wewnętrzny
Po spadku w poprzednim kwartale, sprzedaż detaliczna9 ukształtowała się na poziomie sprzed roku.

Transport
W I kwartale br. sprzedaż usług w jednostkach transportu ogółem zwiększyła się w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku o 3,7% (przed rokiem notowano wzrost o 8,3%). W marcu br. sprzedaż usług w jednostkach transportu ogółem była o 3,1% większa niż przed rokiem.

Łączność
Sprzedaż usług łączności ogółem, obejmująca wpływy za usługi pocztowe oraz usługi telekomunikacyjne, w I kwartale br. była o 1,4% niższa niż przed rokiem (wobec wzrostu o 3,0% w analogicznym okresie ub. roku).

Usługi biznesowe
W większości grupowań z zakresu usług biznesowych w I kwartale br. obserwowano wzrost obrotów. Obniżyły się natomiast obroty w zakresie usług reklamowych, badania rynku i opinii publicznej (o 7,4%) oraz w działalności związanej z obsługą rynku nieruchomości (o 0,2%).  

Bilans płatniczy
Saldo rachunku bieżącego bilansu płatniczego18 w lutym br. było ujemne i wyniosło minus 854 mln EUR.
Saldo dochodów pogorszyło się w porównaniu z lutym ub. roku o 118 mln EUR do minus 1409 mln EUR.
Saldo rachunku finansowego bilansu płatniczego w lutym br. wyniosło 2269 mln EUR (wobec 1270 mln EUR prze rokiem).
Saldo inwestycji zagranicznych w Polsce było dodatnie i ukształtowało się na poziomie 1113 mln EUR, przy czym wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych wyniosła 613 mln EUR.
Polskie inwestycje za granicą wyniosły 1032 mln EUR, w tym polskie inwestycje bezpośrednie za granicą ukształtowały się na poziomie minus 338 mln EUR.

Handel zagraniczny
W okresie styczeń–luty br. dynamika obrotów towarowych była znacznie słabsza niż przed rokiem. Eksport liczony w złotych w cenach bieżących wzrósł w porównaniu z okresem styczeń–luty ub. roku o 0,1% i wyniósł 96,6 mld zł, natomiast import zmniejszył się o 9,8% do 96,2 mld zł.

Pieniądz
Podaż pieniądza M3 wyniosła w marcu 932251,7 mln zł, tj. była wyższa o 1,2% niż w końcu ub. roku i o 1,3% – niż przed miesiącem.
W końcu marca br. zasoby pieniądza gotówkowego w obiegu (poza kasami banków) wyniosły 105738,0 mln zł i zwiększyły się w porównaniu z końcem ub. roku o 3,2%, a w stosunku do lutego br. 
Depozyty i inne zobowiązania, stanowiące główną pozycję w strukturze podaży pieniądza (M3), w końcu marca br. wyniosły 809863,1 mln zł i wzrosły o 1,5% w stosunku do końca ub. roku. – o 3,3%.

Giełdowy rynek papierów wartościowych
 
Na Rynku Głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie debiutowały 3 spółki, 2 wycofały się, a liczba spółek notowanych w końcu marca br. wyniosła 439. Kapitalizacja na ostatniej sesji w I kwartale br. wyniosła 708,7 mld zł (spadek o 5,0 mld zł, tj. o 0,7% w stosunku do ostatniej sesji w marcu ub. roku). Łączna wartość obrotów akcjami wyniosła 71670,6 mln zł (wzrost o 20,8% w stosunku do analogicznego okresu ub. roku).
Na rynku NewConnect debiutowało 12 spółek, 5 wycofało się, a liczba spółek notowanych na koniec marca br. wyniosła 436. Kapitalizacja na ostatniej marcowej sesji ukształtowała się na poziomie 10552,7 mln zł (wzrost o 15,5% w stosunku do ostatniej sesji w I kwartale ub. roku). Wartość obrotów akcjami w systemie transakcji sesyjnych zmniejszyła się do 233,1 mln zł (o 42,8%), a w systemie transakcji pozasesyjnych do 27,5 mln zł (o 42,5%).
Obroty obligacjami Skarbu Państwa na GPW w ramach rynku Catalyst wyniosły 108,0 mln zł (spadek o 27,4% w stosunku do analogicznego okresu ub. roku).

Ruch graniczny z krajami spoza strefy Schengen
W okresie styczeń–marzec br. poza granicę strefy Schengen różnymi drogami (lądową, powietrzną i morską) wyjechało 1,4 mln Polaków (o 0,2 mln więcej niż przed rokiem). Cudzoziemców wjeżdżających do Polski spoza strefy Schengen zarejestrowano 3,0 mln, tj. o 11,6% więcej niż w analogicznym okresie ub. roku.


Źródło: GUS, Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w I kwartale 2013 r.dodano: 2013-04-23 11:11:43