Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Giełdowe firmy wspierają fiskusa

Największe grupy z GPW w 2011 r. zapłaciły 6,4 mld zł podatku CIT, ponad miliard więcej niż rok wcześniej
     Po­nad 8,1 mld zł po­dat­ku do­cho­do­we­go wy­ka­za­ły w spra­woz­da­niach za 2011 r. naj­więk­sze spół­ki z war­szaw­skiej gieł­dy, czy­li te z WIG20. To su­ma o 23 proc. wyż­sza niż przed ro­kiem.
     Skła­da­ją się na nią za­rów­no po­zy­cje go­tów­ko­we, jak i te, któ­re nie wpły­wa­ją na za­sob­ność kas spół­ek od ra­zu. To dla­te­go kwo­ta, któ­rą blue chi­py fak­tycz­nie wpła­cą do pań­stwo­wej kie­sy z ty­tu­łu ubie­gło­rocz­nych zy­sków od tej wy­ka­za­nej się róż­ni.
Czytaj więcej:
"Rzeczpospolita" - wtorek, 10 kwiecień 2012 autor: Anna Cieślak-Wróblewska, Urszula Zielińska
www.ekonomia24.pl/artykul/857586-Gieldowe-firmy-wspieraja-fiskusa.html

dodano: 2012-04-10 19:26:42