Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Gospodarka po lipcu

Z informacji GUS wynika, że sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w lipcu br. kształtowała się pod wpływem słabnącej koniunktury na rynkach światowych oraz obserwowanych już wcześniej tendencji wskazujących na pogorszenie uwarunkowań wzrostu popytu krajowego.

W niektórych obszarach (przemysł, sprzedaż detaliczna) w lipcu odnotowano nieco korzystniejszą dynamikę od relatywnie niskiej przed miesiącem, dalszemu pogorszeniu natomiast uległa sytuacja w budownictwie. Obserwowany dotychczas niewielki wzrost zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw został zahamowany, a siła nabywcza przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń była niższa niż przed rokiem. Mimo sezonowego obniżenia, stopa bezrobocia przekraczała poziom sprzed roku. Sytuacja finansowa badanych przedsiębiorstw była mniej korzystna niż w I półroczu ub. roku. W nieco mniejszym stopniu zwiększyły się nakłady inwestycyjne w tych przedsiębiorstwach.

Rynek pracy

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu br. wyniosło 5528,8 tys. osób i nie zmieniło się w stosunku do notowanego przed rokiem (wobec wzrostu o 0,1% w czerwcu br. i o 3,3% w lipcu ub. roku).
      W okresie styczeń–lipiec br. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 5550,2 tys. osób i było o 0,4% wyższe niż przed rokiem (wobec wzrostu o 3,7% w analogicznym okresie ub. roku).
      W końcu lipca br. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy ukształtowała się na poziomie 1953,2 tys. i obniżyła się w porównaniu z poprzednim miesiącem o 0,6% (o 11,2 tys.), ale była wyższa w skali roku o 4,8% (o 90,0 tys.). Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 12,3%, tj. obniżyła się o 0,1 p.proc. wobec notowanej przed miesiącem, ale była o 0,5 p.proc. wyższa niż przed rokiem.

Wynagrodzenia i świadczenia społeczne

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w lipcu br. wyniosło 3700,01 zł i było wyższe niż przed rokiem o 2,4% (w czerwcu br. odnotowano wzrost o 4,3%, a w lipcu ub. roku – o 5,2%).
      W okresie styczeń-lipiec br. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 3678,86 zł i było o 4,0% wyższe niż w analogicznym okresie ub. roku (wobec wzrostu o 5,1% przed rokiem).
      Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze publicznym w okresie styczeń-lipiec br. ukształtowało się na poziomie 4383,93 zł (tj. o 4,5% wyższym niż przed rokiem). W lipcu br. przeciętna płaca wyniosła 4525,01 zł i zwiększyła się o 0,3% w skali roku. W sektorze prywatnym, w okresie siedmiu miesięcy br., przeciętne wynagrodzenie wyniosło 3567,68 zł i wzrosło o 4,1% w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, a jego relacja w stosunku do płacy brutto w sektorze publicznym zmniejszyła się z 81,7% do 81,4%. W lipcu br. przeciętne wynagrodzenie brutto było o 3,1% wyższe niż przed rokiem i ukształtowało się na poziomie 3570,49 zł.

Przemysł

      W lipcu br. wzrost produkcji sprzedanej w przemyśle wyniósł w skali roku 5,2%, a w porównaniu z poprzednim miesiącem zanotowano spadek o 2,3%. Po wyeliminowaniu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana była wyższa niż przed rokiem o 4,7%, a w porównaniu z czerwcem zwiększyła się o 2,4%.

Bilans płatniczy
Według wstępnych danych, saldo rachunku bieżącego bilansu płatniczego w czerwcu br. było ujemne i wyniosło minus 1240 mln EUR, tj. poprawiło się o 783 mln EUR w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku. Wpłynęło na to głównie korzystniejsze niż przed rokiem ujemne saldo obrotów towarowych. W czerwcu br. notowano niewielki wzrost eksportu towarów – o 0,5% do 11,738 mld EUR oraz spadek importu – o 5,7% do 12,15 mld EUR.
      W I półroczu br. w przedsiębiorstwach przemysłowych wynik finansowy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów był o 8,1% niższy niż przed rokiem i wyniósł 38 834,5 mln zł. Spadek notowano we wszystkich sekcjach, najgłębszy w górnictwie i wydobywaniu – o 24,1%. Wynik finansowy brutto dla przemysłu ogółem zmniejszył się o 13,2% (do 42 054 mln zł), a netto – o 14,1% (do 35 413,4 mln zł).

Bilans płatniczy

Według wstępnych danych, saldo rachunku bieżącego bilansu płatniczego w czerwcu br. było ujemne i wyniosło minus 1240 mln EUR, tj. poprawiło się o 783 mln EUR w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku. Wpłynęło na to głównie korzystniejsze niż przed rokiem ujemne saldo obrotów towarowych. W czerwcu br. notowano niewielki wzrost eksportu towarów – o 0,5% do 11 738 mln EUR oraz spadek importu – o 5,7% do 12 150 mln EUR.

Handel  zagraniczny

W I półroczu br. obserwowano stopniowe osłabienie dynamiki obrotów towarowych handlu zagranicznego w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku. Na skutek wolniejszej dynamiki importu niż eksportu poprawiło się ujemne saldo obrotów ogółem w stosunku do notowanego w okresie styczeń–czerwiec ub. roku. Nadal wyższa niż przed rokiem była wymiana w złotych ze wszystkimi grupami krajów, natomiast w euro i dolarach USA odnotowano spadek obrotów z krajami rozwiniętymi (w tym z krajami UE). W okresie styczeń–maj br. eksport w cenach stałych był nieco wyższy niż w analogicznym okresie ub. roku, natomiast import ukształtował się poniżej poziomu sprzed roku.
      Eksport (liczony w złotych) w cenach bieżących był wyższy niż przed rokiem o 9,3% i wyniósł 291,7 mld zł, natomiast import wzrósł o 6,0% do 316,7 mld zł. Wymiana zamknęła się niższym niż przed rokiem ujemnym saldem w wysokości 25,0 mld zł (w I półroczu ub. roku minus 32,0 mld zł). Obroty liczone w euro zwiększyły się po stronie eksportu o 1,1% do 68,3 mld EUR, a po stronie importu obniżyły się o 1,9% do 74,2 mld EUR, co skutkowało ujemnym saldem w wysokości 5,9 mld EUR (przed rokiem minus 8,1 mld EUR). W obrotach wyrażonych w dolarach USA notowano spadek eksportu o 4,8% do 89,1 mld USD oraz importu o 7,6% do 96,9 mld USD, a ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 7,8 mld USD (przed rokiem minus 11,2 mld USD).
      W obrotach z krajami Unii Europejskiej eksport wzrósł o 6,7% do 223,9 mld zł, import – o 0,6% do 181,2 mld zł, a dodatnie saldo wymiany było wyższe niż przed rokiem i wyniosło 42,7 mld zł (w I półroczu ub. roku 29,7 mld zł).
     Wartość eksportu w obrotach z Niemcami wzrosła o 7,1% do poziomu 74,3 mld zł, a importu – o 1,9% do 67,3 mld zł, w wyniku czego wymiana zamknęła się dodatnim saldem w wysokości 7,0 mld zł (przed rokiem 3,3 mld zł).

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych

Wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw w I półroczu br. były mniej korzystne od uzyskanych rok wcześniej, a podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe uległy osłabieniu. Przychody z całokształtu działalności rosły wolniej niż koszty ich uzyskania, co wpłynęło na pogorszenie wskaźnika poziomu kosztów.
Przychody ze sprzedaży na eksport były wyższe niż przed rokiem, a ich udział w przychodach netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ogółu podmiotów zwiększył się. Pogorszyły się wyniki finansowe oraz podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe eksporterów (w większym stopniu niż podmiotów, które nie prowadziły działalności eksportowej). Podstawowe relacje tej grupy podmiotów były jednak nadal lepsze niż dla ogółu przedsiębiorstw.
      W rezultacie, wynik na działalności gospodarczej ukształtował się na poziomie 55 656,8 mln zł i był o 16,5% niższy niż przed rokiem. Największe jego pogorszenie odnotowano w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 82,8% do 202,9 mln zł), górnictwie i wydobywaniu (o 30,7% do 5597,0 mln zł), budownictwie (z 1021,0 mln zł do minus 800,5 mln zł), wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 22,4% do 10 618,4 mln zł), informacji i komunikacji (o 22,1% do 4571,3 mln zł), transporcie i gospodarce magazynowej (o 15,2% do 1767,3 mln zł) oraz handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 9,1% do 5456,3 mln zł). Poprawę wyniku na działalności gospodarczej zaobserwowano m.in. w działalności związanej z obsługą rynku nieruchomości oraz zakwaterowaniu i gastronomii.
      Wynik finansowy brutto wyniósł 55 631,1 mln zł (zysk brutto – 69 386,3 mln zł, strata brutto – 13 755,2 mln zł) i był niższy o 11 028,3 mln zł (tj. o 16,5%) w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku. Obciążenia wyniku finansowego brutto zmniejszyły się w skali roku o 10,2%, do 9435,6 mln zł.
      Wynik finansowy netto ukształtował się na poziomie 46 195,5 mln zł (zysk netto – 59 672,2 mln zł, strata netto – 13 476,7 mln zł), tj. niższym o 9960,5 mln zł (o 17,7%) w porównaniu z osiągniętym w I półroczu ub. roku.
      Zysk netto wykazało 69,2% badanych przedsiębiorstw (wobec 68,8% przed rokiem), a uzyskane przez nie przychody stanowiły 79,8% przychodów z całokształtu działalności badanych przedsiębiorstw (wobec 83,7% w ub. roku). W przetwórstwie przemysłowym zysk netto osiągnęło 74,8% przedsiębiorstw (wobec 72,8%), a uzyskane przez nie przychody stanowiły 85,4% przychodów z całokształtu działalności badanych przedsiębiorstw w tej sekcji (wobec 86,9% w ub. roku).

Budżet państwa

W okresie styczeń–lipiec br. dochody budżetu państwa wyniosły 166 061,2 mln zł (tj. 56,5% kwoty założonej w ustawie budżetowej na 2012 r.), a wydatki 190 403,8 mln zł (odpowiednio 57,9%). Deficyt ukształtował się na poziomie 24 342,6 mln zł, co stanowiło 69,6% planu.

Źródło: GUS - "Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju, Lipiec 2012", Warszawa, sierpień 2012.
www.stat.gov.pl

dodano: 2012-08-24 16:45:02