Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Gospodarka w pierwszym półroczu 2018 r.

Główny Urząd Statystyczny opublikował Informację o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w pierwszym półroczu 2018 r. Obejmuje ona informacje z zakresu m.in. rynku pracy i wynagrodzeń, cen, produkcji w przemyśle i budownictwie, rynku wewnętrznego i handlu zagranicznego. Opracowanie zawiera również tablice prezentujące wybrane wskaźniki sytuacji społeczno-gospodarczej kraju i podstawowe wskaźniki makroekonomiczne dla państw UE, OECD i wybranych krajów rozwijających się.

Rynek pracy

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w I półroczu br. ukształtowało się na poziomie 6207,3 tys. osób i było o 3,8% wyższe niż przed rokiem (wobec wzrostu o 4,3% w analogicznym okresie ub. roku). Najbardziej zwiększyło się zatrudnienie w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 8,4%), transporcie i gospodarce magazynowej (o 6,7%) oraz budownictwie (o 5,2%).  Stopa bezrobocia rejestrowanego ukształtowała się poniżej poziomu sprzed miesiąca i sprzed roku i wyniosła 5,9%.

Wynagrodzenia i świadczenia społeczne

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w I półroczu br. wyniosło 4756,62 zł i było o 7,3% wyższe niż w analogicznym okresie ub. roku (przed rokiem notowano wzrost o 5,0%).

Przeciętna miesięczna nominalna emerytura i renta brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych w I półroczu br. była o 4,0% wyższa niż przed rokiem i wyniosła 2204,35 zł. W czerwcu br. ukształtowała się ona na poziomie 2223,39 zł, tj. wzrosła w skali roku o 4,5%.

Ceny

W I półroczu br. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w skali roku w mniejszym stopniu niż przed rokiem. Dynamika cen konsumpcyjnych w drugim kwartale była nieco wyższa niż w pierwszym. W czerwcu br. obserwowano dalsze umocnienie tempa wzrostu cen konsumpcyjnych, na co wpłynęło m.in. znaczne przyspieszenie dynamiki cen towarów i usług w zakresie transportu. Tempo wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych było słabsze niż w całym 2017 r.  - wyniosło +1,6% r/r. W drugim kwartale br. dynamika cen nieco przyspieszyła. Wpłynął na to m.in. znaczny wzrost cen towarów i usług w zakresie transportu (które w pierwszym kwartale br. kształtowały się poniżej poziomu sprzed roku). Nieco zwolniło natomiast tempo wzrostu cen żywności i napojów bezalkoholowych. Według wstępnych danych ceny produkcji sprzedanej przemysłu w czerwcu br. były o 2,4% wyższe od notowanych w grudniu ub. roku (wobec spadku o 0,9% przed rokiem). Szacuje się, że w czerwcu br. ceny produkcji budowlano-montażowej były wyższe niż przed rokiem o 2,8%, a w stosunku do grudnia ub. roku wzrosły o 1,5%.

Rolnictwo

Na rynku rolnym ceny skupu większości podstawowych produktów roślinnych były niższe niż przed rokiem, wyższe były natomiast ceny produktów zwierzęcych (z wyjątkiem cen żywca wieprzowego).

Przemysł

W I półroczu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa niż przed rokiem o 6,2% (wobec wzrostu o 5,8% w analogicznym okresie ub. roku). W drugim kwartale br. tempo wzrostu było szybsze niż w pierwszym (7,0% wobec 5,5%).

Budownictwo

W I półroczu br. produkcja budowlano-montażowa zrealizowana na terenie kraju była o 23,7% wyższa niż w analogicznym okresie ub. roku (wobec wzrostu o 7,6% przed rokiem oraz o 26,1% w I kwartale br.).

Rynek wewnętrzny

W I półroczu br. sprzedaż detaliczna była wyższa niż przed rokiem o 6,8% (wobec wzrostu o 6,9% w analogicznym okresie ub. roku). W drugim kwartale br. dynamika sprzedaży była wolniejsza niż w pierwszym (5,5% wobec 8,1%).

Transport

W I półroczu br. sprzedaż usług w jednostkach transportu ogółem wzrosła o 10,4% w odniesieniu do analogicznego okresu ub. roku (wobec wzrostu o 11,9% przed rokiem). W drugim kwartale obserwowano przyspieszenie tempa wzrostu do 10,6% (z 8,6% w poprzednim okresie). W czerwcu br. sprzedaż zwiększyła się w skali roku o 11,3% (po wzroście o 9,2% w maju br. oraz o 11,1% w czerwcu ub. roku).

Bilans płatniczy

Według wstępnych danych saldo rachunku bieżącego bilansu płatniczego w maju br. wyniosło 0,2 mld zł (wobec minus 0,9 mld zł w maju ub. roku). Saldo rachunku finansowego bilansu płatniczego w maju br. wyniosło 5,4 mld zł (wobec minus 2,7 mld zł rok wcześniej). Saldo inwestycji zagranicznych w Polsce ukształtowało się na poziomie 0,4 mld zł, przy czym saldo pasywów inwestycji bezpośrednich wyniosło 3,7 mld zł. Saldo polskich inwestycji za granicą wyniosło 5,9 mld zł, w tym saldo aktywów inwestycji bezpośrednich ukształtowało się na poziomie minus 0,1 mld zł.

Handel zagraniczny

W okresie styczeń–maj br. obroty towarowe z zagranicą wzrosły w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku w nieco większym stopniu po stronie importu niż eksportu. Saldo obrotów ogółem było ujemne wobec dodatniego przed rokiem. Obroty w cenach stałych w okresie styczeń–kwiecień br. wzrosły w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku; wskaźnik terms of trade kształtował się niekorzystnie.

Eksport liczony w złotych (w cenach bieżących) w okresie styczeń–maj br. wzrósł w skali roku o 2,7% i wyniósł 372,2 mld zł, a import zwiększył się o 4,5% do 373,7 mld zł. Wymiana zamknęła się ujemnym saldem w wysokości 1,5 mld zł (wobec dodatniego 4,6 mld zł przed rokiem).

W strukturze geograficznej obrotów w okresie styczeń–maj br., w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, po stronie eksportu wzrósł udział krajów rozwiniętych, a obniżył się – krajów rozwijających się; udział krajów Europy Środkowo-Wschodniej nie uległ zmianie. W imporcie ogółem wzrósł udział krajów rozwijających się i krajów Europy Środkowo-Wschodniej, a obniżył się – krajów rozwiniętych.


Źródło: GUS - Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w pierwszym półroczu 2018 r.


dodano: 2018-07-25 06:36:54