Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Gospodarka w styczniu 2018Produkt krajowy brutto w IV kwartale 2017 r. niewyrównany sezonowo wyniósł +5,1% r/r, wyrównany sezonowo +4,3% r/r. Według szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego tempo wzrostu gospodarczego w skali roku (niewyrównanego sezonowo) w Polsce nieco poprawiło się w porównaniu z notowanym w poprzednim kwartale i było wyższe niż przed rokiem.


Rynek pracy

Wzrost przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w skali roku był nieco wolniejszy niż w poprzednich miesiącach. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o +3,8% r/r i ukształtowało się na poziomie 6186,6 tys. osób. Stopa bezrobocia rejestrowanego, pomimo sezonowego wzrostu, nadal kształtowała się poniżej poziomu sprzed roku i wyniosła 6,9%. Według wyników Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności za IV kwartał 2017 r. zwiększyła się liczba pracujących w skali roku. Niższa niż przed rokiem była liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw

Przeciętne miesięczne nominalne i realne wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw zwiększyły się w skali roku w tempie podobnym do obserwowanego w grudniu ub. roku. Nominalne wzrosło o +7,3% r/r i wyniosło 4588,58 zł. Realnie siła nabywcza w styczniu br. była wyższa niż przed rokiem o +5,3% r/r.

Przeciętne miesięczne emerytury i renty brutto


Tempo wzrostu w skali roku przeciętnych nominalnych emerytur i rent brutto w obu systemach było zbliżone do notowanego w grudniu ub. roku. Z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych, nominalne wzrosły o +2,9% r/r i wyniosły 2161,96, a realne o  +1,0% r/r. Umocnił się wzrost siły nabywczej świadczeń z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych, realnie o  +1,0% r/r. Po raz pierwszy od listopada 2016 r. realne emerytury i renty rolników indywidualnych były wyższe niż w analogicznym okresie ub. roku.  Przeciętna miesięczna emerytura i renta brutto rolników indywidualnych ukształtowała się na poziomie 1220,34 zł, tj. o 2,4% wyższym niż w styczniu ub. roku. Jej siła nabywcza zwiększyła się w skali roku o 0,5%.

Rolnictwo

Na rynku rolnym ceny skupu większości podstawowych produktów rolnych, z wyjątkiem cen ziemniaków oraz żywca wieprzowego, były wyższe niż przed rokiem. Pogorszeniu uległa opłacalność tuczu trzody chlewnej.

Ceny

Tempo wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w skali roku było słabsze niż przed miesiącem. Ceny konsumpcyjne wzrosły o  +1,9% r/r. Zwolniła dynamika cen żywności i napojów bezalkoholowych oraz cen towarów i usług związanych z mieszkaniem. Pogłębił się spadek cen towarów i usług w zakresie transportu. Ceny producentów w przemyśle oraz w budownictwie nadal były wyższe niż w analogicznym okresie ub. roku. W przemyśle o +0,2% r/r, a w budownictwie o +1,5% r/r.

Produkcja sprzedana przemysłu

Tempo wzrostu produkcji sprzedanej przemysłu (niewyrównanej sezonowo) w skali roku było szybsze niż w poprzednim miesiącu. Wzrost o +8,6% r/r. Wyrównana sezonowo wzrosła o +6,2% r/r. Zwiększyła się sprzedaż w większości sekcji (z wyjątkiem górnictwa i wydobywania), najbardziej w przetwórstwie przemysłowym. We wszystkich głównych grupowaniach przemysłowych obserwowano wzrost produkcji, najwyższy w zakresie dóbr konsumpcyjnych trwałych oraz zaopatrzeniowych.

Produkcja budowlano-montażowa

Produkcja budowlano-montażowa (niewyrównana sezonowo) wzrosła w skali roku w znacznie większym stopniu niż w poprzednich miesiącach (wobec niewielkiego wzrostu przed rokiem) o +34,7% r/r. Wyrównana sezonowo wzrosła o +30,7% r/r. We wszystkich działach budownictwa obserwowano wysoką dynamikę produkcji, w tym najwyższą w podmiotach specjalizujących się w budowie budynków.

Sprzedaż

Sprzedaż detaliczna wzrosła w skali roku w większym stopniu niż w grudniu ub. roku, o +7,7% r/r. Wzrost obserwowano w większości grup, z wyjątkiem żywności, napojów i wyrobów tytoniowych. Wzrost sprzedaży usług w transporcie był nieco słabszy niż w poprzednim miesiącu. Sprzedaż usług w transporcie wyniosła +7,9% r/r.

Handel zagraniczny w 2017 r.

Dynamika importu była szybsza niż eksportu. Eksport  wzrósł o +8,3% r/r i wyniósł 870,1 mld zł, a import wzrósł o 10,4% do 868,0 mld zł. Wymiana zamknęła się dodatnim saldem w wysokości 2,0 mld zł (17,0 mld zł rok wcześniej). Obroty towarowe zwiększyły się ze wszystkimi grupami krajów, najbardziej z krajami Europy Środkowo-Wschodniej. W okresie styczeń–listopad 2017 r. wskaźnik terms of trade kształtował się korzystnie, podobnie jak przed rokiem.

Koniunktura gospodarcza w lutym 2018 r.

Przedsiębiorcy z sekcji przetwórstwo przemysłowe oraz z jednostek handlu detalicznego nadal korzystnie oceniają koniunkturę. Nastroje podmiotów z sekcji budownictwo w drugim miesiącu z kolei są pozytywne, lepsze niż w styczniu br.

Koniunktura konsumencka w lutym 2018 r.

Utrzymują się pozytywne nastroje konsumentów dotyczące bieżących i przyszłych tendencji konsumpcji indywidualnej. Poprawiły się m.in. oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju oraz możliwości obecnego dokonywania ważnych zakupów. Pogorszyły się natomiast m.in. wskazania dotyczące przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego.


Źródło: GUS - Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w styczniu 2018 r.


dodano: 2018-02-26 07:15:10