Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Handel Zagraniczny po trzech kwartałach 2018 r.

Według danych GUS z 14 listopada 2018 r., po trzech kwartałach 2018 r. polski eksport towarów osiągnął 162 mld EUR, czyli poziom o 6% wyższy niż przed rokiem. Import z kolei wyniósł 164,6 mld EUR, czyli był wyższy o 8,6%. Na skalę wzrostu eksportu znaczący wpływ miało jego wyhamowanie w III kw. br., co było rezultatem niekorzystnych trendów w naszym otoczeniu zewnętrznym.

Utrzymujące się wyprzedzenie importowe względem eksportu jest pochodną silnego popytu konsumpcyjnego w Polsce, który jest wspierany przez zwiększające się zatrudnienie i płace oraz dobre nastroje konsumentów. W kierunku wyższego tempa wzrostu importu w omawianym okresie oddziaływały także wzrost cen ropy naftowej (o ok. 40% r/r) oraz wzrost inwestycji, w tym współfinansowanych ze środków unijnych.

Na skalę wzrostu eksportu znaczący wpływ miało jego wyhamowanie w III kw. br., co było rezultatem niekorzystnych trendów w naszym otoczeniu zewnętrznym. Gospodarka unijna zwolniła (PKB w III kw. 2018 r. wzrósł o 1,9%, (r/r), czyli o 0,2 pkt. proc. wolniej niż w poprzednim kwartale), a nastroje wśród przedsiębiorców w strefie euro pogorszyły się. Wśród krajów strefy euro, wyraźne pogorszenie koniunktury zostało odnotowane w Niemczech, co ze względu na silne powiązania gospodarcze, było szczególnie dotkliwe dla naszych przedsiębiorstw. Co więcej naszym przedsiębiorstwom nie służyły spowolnienie światowego handlu w efekcie globalnych napięć handlowych oraz wciąż utrzymująca się niepewność co do przyszłych relacji gospodarczych UE-Wielka Brytania.

Efektem szybko rosnącego importu nawet w warunkach wciąż silnego wzrostu eksportu jest pogorszenie salda wymiany – notowana przed rokiem nadwyżka w wysokości 1,4 mld EUR została przekształcona w deficyt na poziomie 2,5 mld EUR. W ujęciu geograficznym największy na to wpływ miało pogłębienie ujemnego salda z: Rosją (o 2,1 mld EUR), Chinami (o 0,94 mld EUR) oraz Kazachstan (o 0,65 mld EUR). Natomiast w ujęciu przedmiotowym niekorzystne zmiany w pozycjach: paliwa mineralne (zwiększenie deficytu o blisko 3 mld EUR), pojazdy nieszynowe oraz ich części i akcesoria (redukcja nadwyżki o 1,4 mld EUR) oraz produkty farmaceutyczne (pogłębienie deficytu o 0,9 mld EUR).

Na liście 5 najważniejszych rynków eksportowych w okresie trzech kwartałów 2018 r. znalazły się: Niemcy – 28% udziału, Czechy – 6,4% (awans o jedną pozycję w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego), Wielka Brytania – 6,1% (spadek o 1 pozycję), Francja – 5,6% i Włochy – 4,6%.

Lista 5 najważniejszych dostawców towarów do Polski prezentowała się następująco: Niemcy z udziałem ok. 22,5%, Chiny – ok. 11,5%, Rosja – 7,2%, Włochy – 5,1%, Niderlandy – 3,8% (awans o jedną pozycję, kosztem Francji).

Eksport do całej Unii Europejskiej wzrósł o 6,3% (do 129,9 mld EUR), w tym do Niemiec o 8,1%, Czech o 5,3%, Francji o 6,6%, Niderlandów o 7,5% oraz Szwecji o 3,6%. W przypadku wywozu do Wielkiej Brytanii odnotowano natomiast stagnację, a do Włoch spadek o 1,6%.

Wolniej niż przeciętnie zwiększył się wywóz do pozostałych krajów rozwiniętych gospodarczo (poza UE), tj. o 5,6% (do 10,9 mld EUR). Wśród tej grupy państw odnotowano z jednej strony dynamiczny wzrost sprzedaży towarów do: USA (o 10%), Norwegii (o blisko 12%), RPA i Japonii (po ok. 9%) czy Izraela (o 7%). Z drugiej zaś spadek do Szwajcarii (o 0,8%), Kanady (o 1,3%) i Australii (o ok. 15%).

Sprzedaż do krajów WNP wzrosła o 5,9% (do 9,9 mld EUR), w tym do Rosji o 7,2%, na Ukrainę o 4,3% oraz na Białoruś o 4,9%.  

Nadal wolno rósł eksport do pozostałych (poza WNP) rynków słabiej rozwiniętych i rozwijających się, tj. o 2,8% (do blisko 11,3 mld EUR). Jednocześnie utrzymała się tu duża dysproporcja w tempie wzrostu eksportu do poszczególnych krajów. Biorąc pod uwagę ważniejsze rynki dynamiczne rosła sprzedaż m.in. do Arabii Saudyjskiej (o 19%), Indii (o 8%) oraz Brazylii (o ok. 16%), wolno do Chin (o 0,8%), Serbii (o 2,1%), Meksyku (o 4,8%) i Republiki Korei (o 2,9%), natomiast spadła m.in. do Turcji (o 3,6%) oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich (o ok. 16%).

Biorąc pod uwagę strukturę przedmiotową naszego eksportu, dynamicznie - wśród ważniejszych towarów - rosła sprzedaż: kotłów, maszyn i urządzeń mechanicznych oraz ich części (o 8,7%), tworzyw sztucznych i artykułów z nich (o 12%), wyrobów z żeliwa i stali (o ok. 10%) oraz paliw mineralnych (o ok. 13,5%).  

Po stronie importu natomiast szybki wzrost nastąpił w przypadku: pojazdów nieszynowych i ich części i akcesoriów (o ok. 13,5%), paliw mineralnych (o ok. 33%), żelaza, żeliwa i stali (o ok. 13,5%) oraz produktów farmaceutycznych (o 9,2%).


Źródło: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii /GUS


dodano: 2018-11-16 07:34:20