Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Handel zagraniczny po trzech kwartałach 2016 r.

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, po trzech kwartałach br. eksport w cenach bieżących wyniósł 586 mld 321,2 mln zł, a import 568 mld 375,8 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 17 mld 945,4 mln zł, natomiast przed rokiem wyniosło 6 mld 993,7 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. eksport wzrósł o 5,8%, a import był wyższy o 3,9%.

Eksport wyrażony w euro wyniósł blisko 134,9 mld euro, a import 130,7 mld euro (wzrost w eksporcie o 1,2%, a w imporcie spadek o 0,6%). Dodatnie saldo wyniosło ponad 4,1 mld euro wobec prawie 1,7 mld euro w analogicznym okresie ub. roku.

Eksport do Unii Europejskiej wzrósł o 1,5 proc. (do ok. 107,6 mld euro), w tym 2-krotnie szybciej do krajów spoza strefy euro (o 2,4 proc.), niż do państw eurolandu. Wzrost eksportu odnotowano do osiemnastu państw członkowskich UE, w tym w przypadku aż siedemnastu z nich był on szybszy niż w skali ogólnej. Wśród ważniejszych unijnych rynków najszybciej zwiększyła się sprzedaż do: Słowenii (o 10,3 proc.), Rumunii (o 9,7 proc.), Bułgarii (o 8,2 proc.), Finlandii (o 7,5 proc.), Portugalii (o 7,3 proc.), a także Chorwacji oraz Szwecji (o 6,8 proc.). Utrzymująca się tendencja do szybszego niż w skali ogólnej wzrostu eksportu do UE, przełożyła się na umocnienie jej udziału w naszym łącznym eksporcie, do 79,8 proc. po dziewięciu miesiącach 2016 r.

Zdecydowanie szybciej niż przeciętnie wzrósł eksport do pozaunijnych rynków rozwiniętych, tj. o 7,7 proc., do ponad 9 mld euro, a ich udział w łącznym polskim wywozie zwiększył się o 0,4 pkt. proc. do 6,7 proc. Było to rezultatem dynamicznego zwiększenia polskiej sprzedaży m.in. do: Kanady (o 12,5 proc.), Stanów Zjednoczonych (o 12,4 proc.), Szwajcarii (o 9,4 proc.), Japonii (o 9 proc.) oraz do słabiej dotychczas wykorzystywanych rynków, tj. Islandii (o 45,5 proc.) i Izraela (o 28,8 proc.).

W przypadku eksportu na rynki WNP, po dwóch latach głębokich spadków, w okresie styczeń-wrzesień br. odnotowano jego wzrost o 1,9 proc. (do ok. 7,5 mld euro), w tym na Ukrainę o 11,6 proc. oraz na Białoruś o 2,6 proc. Wzrost sprzedaży odnotowano również na rynek rosyjski, gdzie eksport wyniósł ponad 3,8 mld euro, a zatem był wyższy o 0,3 proc. niż przed rokiem.

Niekorzystnie po trzech kwartałach 2016 r. kształtował się eksport do pozostałych rynków słabiej rozwiniętych i rozwijających się (poza WNP), tj. zmniejszył się o 6,8 proc. (do ok. 10,7 mld euro). O takim wyniku zadecydował spadek wywozu m.in. do: Chin (o 5,4 proc.), Turcji (o 6,5 proc.), ZEA (o 19,4 proc.) i Meksyku (o 24 proc.). Nie skompensował tego wzrost eksportu m.in. do Indii (o 30 proc.), Republiki Korei (o 21 proc.), Serbii (o 11,5 proc.) oraz Hongkongu (o 10,4 proc.).W przekroju towarowym kontynuowany był trend dynamicznego wzrostu eksportu wyrobów przemysłu lekkiego (o 12,2 proc.). Szybciej niż przeciętnie również wzrósł wywóz wyrobów: ceramicznych (o 8 proc.), przemysłu drzewno-papierniczego (o 4,7 proc.), przemysłu chemicznego (o 4,5 proc.) oraz dominujących w polskiej wymianie z zagranicą, wyrobów elektromaszynowych (o 1,7 proc.).


Źródło: GUS i MR


dodano: 2016-11-18 07:54:36