Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w maju 2018 r.


Główny Urząd Statystyczny opracowuje krótkookresowe analizy zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce narodowej. Obejmują one  miesięczne, kwartalne i roczne informacje z zakresu m.in. rynku pracy i wynagrodzeń, cen, produkcji w przemyśle i budownictwie, rynku wewnętrznego i handlu zagranicznego. Majowe opracowanie zawiera również tablice prezentujące wybrane wskaźniki sytuacji społeczno-gospodarczej kraju i podstawowe wskaźniki makroekonomiczne dla państw UE, OECD i wybranych krajów rozwijających się.


Rynek pracy
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w maju br. ukształtowało się na poziomie 6210,2 tys. osób i było o 3,7% większe niż przed rokiem (wobec wzrostu o 4,5% w maju ub. roku). Najbardziej zwiększyło się zatrudnienie w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 8,7%) oraz transporcie i gospodarce magazynowej (o 6,4%).

W końcu maja br. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy ukształtowała się na poziomie 1002,2 tys., tj. mniejszym niż w poprzednim miesiącu (o 40,4 tys., tj. o 3,9%) oraz przed rokiem (o 199,9 tys., tj. o 16,6%). Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 6,1% i była o 0,2 p.proc. mniejsza niż w końcu kwietnia br. i o 1,2 p.proc. niższa niż w końcu maja ub. roku.

Wynagrodzenia i świadczenia społeczne
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w maju br. wyniosło 4696,59 zł, tj. o 7,0% więcej niż w maju ub. roku (wobec wzrostu o 7,8% w kwietniu br. i o 5,4% przed rokiem). Wzrost płac obserwowano we wszystkich sekcjach, w tym największy w budownictwie (o 10,2%), administrowaniu i działalności wspierającej oraz górnictwie i wydobywaniu (po 9,6%, w tym w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego o 10,2%), a także w zakwaterowaniu i gastronomii (o 8,3%).

Przeciętna miesięczna nominalna emerytura i renta brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych w maju br. wyniosła 2225,48 zł i była o 4,4% wyższa niż przed rokiem. W okresie styczeń–maj br. ukształtowała się ona na poziomie 2200,51 zł, tj. wzrosła w skali roku o 3,9%.

Przeciętna miesięczna nominalna emerytura i renta brutto rolników indywidualnych w maju br. ukształtowała się na poziomie 1121,83 zł, tj. o 2,2% wyższym niż przed rokiem. W okresie styczeń–maj br. wyniosła ona 1222,16 zł, tj. o 2,3% więcej niż w analogicznym okresie ub. roku.

Ceny
Według wstępnych danych ceny produkcji sprzedanej przemysłu w maju br. były wyższe niż przed miesiącem o 1,1%. Wzrost cen obserwowano we wszystkich sekcjach, w tym największy w górnictwie i wydobywaniu (o 2,1%).

Szacuje się, że w maju br. ceny produkcji budowlano-montażowej były wyższe niż przed miesiącem o 0,3%, a w skali roku wzrosły o 2,4%.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju br. były wyższe niż przed miesiącem o 0,2%. Największy wpływ na poziom wskaźnika cen konsumpcyjnych ogółem miał wzrost cen towarów i usług związanych z transportem (0,23 p.proc.). Spadki cen żywności i napojów bezalkoholowych oraz towarów i usług w zakresie rekreacji i kultury obniżyły wskaźnik cen ogółem po 0,07 p.proc.

Przemysł
W maju br. produkcja sprzedana przemysłu była o 5,4% wyższa niż przed rokiem (wobec wzrostu o 9,3% w kwietniu br. oraz o 9,2% w maju ub. roku). Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, produkcja zwiększyła się w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku o 7,4%, a w odniesieniu do kwietnia br. wzrosła o 1,9%.

W okresie styczeń–maj br. produkcja sprzedana przemysłu była o 6,1% wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 6,2%).

W maju br. wzrost produkcji sprzedanej w skali roku notowano w 27 (spośród 34) działach przemysłu.

Budownictwo

Produkcja budowlano-montażowa zrealizowana na terenie kraju w maju br. była o 20,8% wyższa niż przed rokiem (wobec wzrostu o 19,7% w kwietniu br. oraz o 8,3% w maju ub. roku). Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, wzrost produkcji w skali roku wyniósł 23,7%, a w skali miesiąca – 2,6%.

Rynek wewnętrzny
W maju br. sprzedaż detaliczna zwiększyła się w skali roku o 6,1% (wobec wzrostu przed miesiącem o 4,0% oraz w maju ub. roku – o 7,4%).

Bilans płatniczy
Według wstępnych danych saldo rachunku bieżącego bilansu płatniczego w kwietniu br. wyniosło minus 0,1 mld zł (wobec minus 1,2 mld zł przed rokiem). Saldo obrotów towarowych ukształtowało się na poziomie 1,3 mld zł (wobec 2,0 mld zł rok wcześniej), przy czym eksport zwiększył się o 7,5% do 72,1 mld zł, a import wzrósł o 8,8% do 70,7 mld zł.

Handel zagraniczny
Eksport liczony w złotych (w cenach bieżących) wzrósł w porównaniu z okresem czterech miesięcy ub. roku o 1,3% i wyniósł 293,3 mld zł, a import zwiększył się o 4,1% do 296,2 mld zł. Wymiana zamknęła się ujemnym saldem w wysokości 2,9 mld zł (wobec dodatniego 4,9 mld zł przed rokiem).

W strukturze geograficznej obrotów w okresie styczeń–kwiecień br., w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, wzrósł udział krajów Europy Środkowo-Wschodniej, a obniżył się krajów rozwiniętych i krajów rozwijających się.

Eksport do krajów Unii Europejskiej zwiększył się w stosunku do okresu styczeń–kwiecień ub. roku o 1,7% i wyniósł 235,8 mld zł, a import wzrósł o 2,0% do 174,7 mld zł. Dodatnie saldo wyniosło 61,2 mld zł (przed rokiem 60,6 mld zł). Eksport do krajów UE stanowił 80,4% wartości eksportu ogółem (wzrost w skali roku o 0,3 p.proc.), a import z tych krajów 59,0% wartości importu ogółem (spadek odpowiednio o 1,2 p.proc.).

Produkt krajowy brutto

Według wstępnych danych w I kwartale br. produkt krajowy brutto (niewyrównany sezonowo) w ujęciu realnym wzrósł w skali roku o 5,2% (wobec wzrostu odpowiednio o 4,9% w IV kwartale ub. roku). Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, PKB był realnie wyższy niż przed rokiem o 5,0%, a w odniesieniu do poprzedniego kwartału zwiększył się o 1,6%.


Źródło: GUS - Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w maju 2018 r.


dodano: 2018-06-26 07:13:24