Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Jak stać się firmą odpowiedzialną społecznie?


Społeczna odpowiedzialność biznesu oznacza strategiczne i etyczne zarządzanie firmą, które pozwala na osiągnięcie równowagi pomiędzy skutecznością działania, pomnażaniem kapitału a interesem społecznym. W praktyce oznacza to jednoczesne inwestowanie w zasoby ludzkie, etykę, ochronę środowiska, jak również w pozytywne relacje z otoczeniem. Narzędzia do ich stosowania omawia Marta Dec, specjalista ds. marketingu i public relations, Centrum Odszkodowań DRB.


CSR (ang. Corporate Social Responsibility) to model zarządzania przedsiębiorstwem, w którym podczas podejmowania decyzji biznesowych bierze się pod uwagę nie tylko zysk finansowy i aspekty ekonomiczne, ale także wpływ organizacji na jej szeroko rozumiane otoczenie. Społeczna odpowiedzialność wpisuje się w strategię zarządzania i stanowi ważny element budowania wizerunku oraz tożsamości organizacji, a także ważny składnik kultury organizacyjnej. Narzędzi i form wdrażania CSR-u w strukturę firmy jest bardzo wiele, bowiem każde przedsiębiorstwo ma zróżnicowanych interesariuszy. Poniżej przedstawiamy jedne z głównych narzędzi, które powinna stosować firma odpowiedzialna społecznie.

Działania na rzecz lokalnej społeczności

Przedsięwzięcia na rzecz otoczenia, w którym funkcjonuje przedsiębiorstwo, to podstawa działań CSR. Wspieranie lokalnych instytucji, działania skierowane do dzieci i młodzieży, czy działania ekologiczne nie mogą być obce pracownikom firmy, która działa w myśl koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu. Inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności powinny być wynikiem zainteresowania się przedsiębiorstwa wybranymi problemami społecznymi, które istnieją w jego najbliższym otoczeniu. Do działań, które przedsiębiorstwo może podjąć na rzecz wspólnoty lokalnej możemy zaliczyć: zbiórkę pieniędzy czy żywności, zajęcia w domu dziecka, jak również wspieranie miejskich inicjatyw.  Takie aktywności nie tylko wspomogą rozwiązanie problemów społecznych, ale także pozwolą na kreowanie pozytywnego wizerunku firmy wśród jej obecnych, jak i przyszłych interesariuszy.

Rozwój pracowników

Inwestowanie w rozwój pracowników to kluczowy element zapewniający ciągły rozwój i wzrost wartości przedsiębiorstwa. Coraz więcej pracodawców decyduje się na organizowanie szkoleń dla swoich pracowników, które rozwijają umiejętności twarde oraz miękkie. Pracownicy mogą korzystać nie tylko z wewnętrznych szkoleń, ale także z dofinansowanych kursów językowych lub studiów podyplomowych. Dzięki temu pracownicy podnoszą swoje kwalifikacje, co staje się zyskiem nie tylko bezpośrednio dla nich, ale także dla przedsiębiorstwa, które może liczyć na kreowanie nowych rozwiązań, lepiej zorganizowaną i bardziej wydajną pracę.

Etyka i ład korporacyjny

Firma odpowiedzialna społecznie powinna wdrażać i realizować swoje działania CSR od podstaw i opierać je na silnych fundamentach. Dlatego niezwykle ważne jest zadbanie o etykę biznesu i ład korporacyjny. Celem takich działań jest stworzenie narzędzi wspierających efektywne zarządzanie, skuteczny nadzór, poszanowanie praw interesariuszy firmy oraz transparentną komunikację z rynkiem. Są one ważnym elementem budowania przewagi konkurencyjnej spółek, jak również przyczyniają się do umacniania atrakcyjności polskiego rynku kapitałowego.

Działania proekologiczne

Firma odpowiedzialna społecznie nie może zapomnieć także o promowaniu ochrony środowiska. Chcąc wdrożyć w przedsiębiorstwie politykę CSR powinniśmy rozważyć zainicjowanie takich działań, jak: segregacja odpadów, edukacja ekologiczna pracowników i klientów, czy zrównoważone zarządzanie surowcami. Jednym z możliwych rozwiązań jest też wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentacji. W ten sposób zmniejszymy ilość zużywanego papieru, dzięki czemu nie tylko zadbamy o środowisko naturalne, ale także usprawnimy swoją pracę poprzez łatwiejszą segregację dokumentacji. 

Wdrożenie koncepcji społecznie odpowiedzialnego biznesu determinuje wiele korzyści, takich jak chociażby budowanie pozytywnego wizerunku firmy wśród obecnych i przyszłych interesariuszy, jak również motywację i zaangażowanie pracowników, co przekłada się na efektywność firmy. Podstawą opracowania kompleksowej strategii CSR jest umiejętne i świadome wskazanie i scharakteryzowanie interesariuszy przedsiębiorstwa. Każde bowiem działanie realizowane przed przedsiębiorstwo powinno być z jednej strony skierowane na osiągniecie ściśle określonego celu, z drugiej zaś powinno być realizowane z myślą o konkretnych odbiorcach. Nie warto też wdrażać nowych pomysłów bez przekonania, że spotkają się one z pozytywną reakcją otoczenia firmy. Dlatego też ważnym elementem działań CSR jest obserwacja i analiza otoczenia, w którym funkcjonuje przedsiębiorstwo. Ponadto niezmierne ważne jest, aby działania społecznie odpowiedzialne nie były podejmowane sporadycznie, jednorazowo, ponieważ wtedy mogą być postrzegane jedynie jako próba zwiększenia zysku finansowego. Budowanie wizerunku firmy społecznie odpowiedzialnej to długotrwały, ale opłacalny proces – konsekwentne, długofalowe działania przynoszą konkretne rezultaty.

Marta Dec - Specjalista ds. marketingu i public relations, Centrum Odszkodowań DRBdodano: 2016-09-16 06:14:22