Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Kondycja przedsiębiorstw i stan koniunktury w I kwartale oraz prognozy na II kwartał 2015 r.


Narodowy Bank Polski opublikował 20 kwietnia cokwartalną informację o kondycji sektora przedsiębiorstw. Raport pokazuje, jak oceniają one swoją kondycję i koniunkturę w I kwartale tego roku, a także prezentuje prognozy na II kwartał. Na szczególną uwagę zasługują dwie Bramki tematyczne znajdujące się w raporcie: „Opłacalność eksportu w ujęciu przekrojowym” oraz „Wpływ oczekiwań spadku cen na decyzje przedsiębiorstw”.Sytuacja ekonomiczna. Ankietowane w marcu przedsiębiorstwa oceniły swoją kondycję jako dobrą i stabilną. Sytuacja przedsiębiorstw okazała się jednak nieco słabsza, niż oczekiwały one w poprzednim kwartale, opierając się m.in. na dobrych wynikach sprzedaży z grudnia ub.r. Przyczyną takiego stanu było pojawienie się w I kwartale br. nowych, niekorzystnych zjawisk w otoczeniu przedsiębiorstw, takich jak umocnienie się złotego względem euro przy jednoczesnym osłabieniu złotego względem dolara. Nie mniejsze znacznie miało wyhamowanie spadków cen surowców – przede wszystkim paliw – przy nadal malejących cenach produkcji sprzedanej przemysłu. Natomiast czynnikiem, który pozytywnie wpłynął na kondycję firm, był spadek stóp procentowych NBP.

Popyt, zamówienia, produkcja. Dane za I kwartał oraz prognozy formułowane na II kwartał wskazują na osłabienie koniunktury w sektorze przedsiębiorstw. Przewiduje się jednak, że będzie ono przejściowe. Z jednej strony odnotowano wyraźne spadki prognoz popytu, zamówień i produkcji – do poziomów poniżej długookresowej średniej. Z drugiej strony jednak spadek wskaźnika prognoz trwałego komponentu popytu był nieznaczny i wciąż utrzymuje się on nieznacznie powyżej swojej długookresowej średniej. Poza tym odsetek przedsiębiorstw zgłaszających problemy z popytem jako barierę rozwoju utrzymał się na poziomie sprzed kwartału. Wartość ta jest niewiele wyższa od notowanej przed wybuchem światowego kryzysu finansowo-gospodarczego.

Eksport i import. W ostatnich kwartałach eksporterzy oceniali swoją sytuację coraz bardziej optymistycznie. Dobra pozostała także – dzięki dywersyfikacji sprzedaży – sytuacja firm handlujących na rynkach rosyjskim i ukraińskim. W najbliższym czasie eksporterom powinna sprzyjać oczekiwana poprawa kondycji w strefie euro. Jednak mimo tych pozytywnych czynników prognozy eksportu kształtują się na historycznie niskich poziomach, a w II kwartale przedsiębiorstwa oczekują nawet zmniejszenia skali wzrostu sprzedaży zagranicznej w porównaniu z I kwartałem.

Zatrudnienie. Słabsze w porównaniu z I kwartałem okazały się prognozy zatrudnienia na II kwartał (dane po odsezonowaniu). Jednak nieprzerwanie od półtora roku więcej firm planuje zwiększenie zatrudnienia niż jego redukcję. Wskaźnik zatrudnienia w Polsce kształtuje się nieco poniżej średniej wartości dla Unii Europejskiej, ale jego dynamika jest jedną z wyższych (dane za III kwartał 2014 r.).

Wynagrodzenia. W II kwartale podwyżki płac będą miały zasięg podobny do tego w poprzednim kwartale. Planuje je 17,3 proc. firm (dane po odsezonowaniu). Odsetek przedsiębiorstw, które zamierzają dokonać podwyżek, nadal kształtuje się poniżej średniej dla lat 2005-2015. Wzrost płac obejmie jednak nieco większą część ogółu zatrudnionych z powodu częstszego wzrostu wynagrodzeń w dużych firmach. Zasięg redukcji płac pozostaje nieznaczny. W przedsiębiorstwach, które planują zwiększyć płace, średnia wysokość planowanych podwyżek w II kwartale będzie nieco wyższa od średniej w poprzednim kwartale. Większość podwyżek płac będzie jednak nadal bardzo umiarkowana.

Inwestycje. Zgodnie z zapowiedziami respondentów dynamika inwestycji powinna utrzymać się na dotychczasowym poziomie. Na taką ocenę składa się powoli rosnące zainteresowanie nowymi inwestycjami, jednak nadal pozostaje ono mniejsze niż przed kryzysem w latach 2008-2009. Przedsiębiorstwa podtrzymują zamiar wzrostu wielkości nakładów zarówno w perspektywie kwartału, jak i roku (dodatnie saldo prognoz). Jednym z czynników, które obecnie skłaniają inwestorów do odłożenia w czasie inwestycji są oczekiwania spadków cen. W oczekiwaniu na tańsze dobra inwestycyjne przedsiębiorcy ci chcieliby obniżyć koszty projektu. Motywacja do odkładania inwestycji może również wynikać z tego, że przedsiębiorcy odczuwają spadek cen wytwarzanych przez siebie produktów, co pogarsza rachunek ekonomiczny planowanych inwestycji. Odkładanie w czasie inwestycji z powodu deflacji jest jednak na razie zjawiskiem rzadkim.

W przeprowadzonym w marcu br. badaniu ankietowym udział wzięło 1567 przedsiębiorstw niefinansowych z całego kraju.


Źródło: NBP. Więcej w raporcie: „Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w I kw. 2015 r. oraz prognoz koniunktury na II kw. 2015 r.”


dodano: 2015-04-20 14:03:53