Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Kondycja sektora przedsiębiorstw

Narodowy Bank Polski opublikował 18 lipca cokwartalną informację o kondycji sektora przedsiębiorstw. Raport pokazuje, jak oceniają one swoją kondycję i koniunkturę w II kwartale 2016 r., a także prezentuje prognozy na III kwartał 2016 r. W II kwartale 2016 roku przedsiębiorstwa pozostawały w dobrej kondycji mimo niewielkiego spadku optymizmu. Firmy liczą się z możliwością pogorszenia koniunktury w najbliższych miesiącach.

Sytuacja ekonomiczna
. Zdaniem ankietowanych firm w II kwartale 2016 r. ich kondycja była dobra, chociaż nieco poniżej odczytów z poprzedniego badania. Firmy liczą się z pogorszeniem koniunktury w najbliższych miesiącach – istnieją jednak przesłanki, że spowolnienie będzie miało charakter przejściowy. Zmniejszyła się grupa przedsiębiorstw, które za barierę rozwoju uznają deflację, względnie naciski na obniżenie cen.

Popyt i produkcja
. Koniunktura w sektorze przedsiębiorstw może się osłabić. Świadczą o tym spadki prognoz popytu ogółem, zamówień oraz produkcji, które kształtują się poniżej długookresowej średniej. Pogorszenie koniunktury dotknie zarówno podmioty świadczące usługi dla konsumentów oraz biznesu, jak i usługi nierynkowe. Pesymistyczne prognozy formułowane przez przedsiębiorstwa pozwalają w najbliższym okresie oczekiwać osłabienia dynamiki sprzedaży, które powinno mieć jednak charakter przejściowy.

Zatrudnienie
. Prognozy zatrudnienia na III kwartał 2016 r. są zbliżone do prognoz z poprzedniego kwartału i świadczą również o optymistycznych perspektywach sprzedaży. Plany dalszego zwiększenia liczby etatów ma obecnie 15 proc. firm (spadek - około 5 proc.), i tylko w latach 2007-2008 odsetek ten kształtował się na wyższym poziomie. Wzrost zatrudnienia przewiduje większość sektorów gospodarki – nawet te, które niepewność swojej przyszłej sytuacji ekonomicznej oceniają jako wysoką.

Wynagrodzenia. 
Podwyżki wynagrodzeń planowane na III kwartał 2016 r. obejmą nieco mniejszą część zatrudnionych niż w poprzednim kwartale, ale większą niż rok wcześniej. Zwiększyła się nieco planowana średnia wysokość podwyżek wynagrodzeń - przedsiębiorstwa, które planują zwiększyć płace, podniosą je w III kw. 2016 r. o średnio 5,4 proc., zaś przeciętna płaca zatrudnionego w nich pracownika wzrośnie nieco mniej niż w poprzednim kwartale tj. o 3,4 proc. (dane ważone zatrudnieniem), co oznacza, że wynagrodzenia będą bardziej rosnąć w mniejszych przedsiębiorstwach. Większość podwyżek płac będzie jednak nadal umiarkowana co do skali – relatywnie wysokie podwyżki płac (wyższe niż 10 proc.) planowane są nadal rzadko (w 2,6 proc. przedsiębiorstw, tj. w co piątej firmie podnoszącej wynagrodzenia).

Inwestycje
. W ciągu ostatniego kwartału oceny aktywności inwestycyjnej nie zmieniły się
pozostają na obniżonym (względem lat 2014-2015), ale stabilnym poziomie. Wyraźne spadki dotyczą firm z sektora publicznego a firmy prywatne notują wysoko historyczny poziom wskaźników. Aktywność inwestycyjna nadal ograniczana jest przez niepewność co do otoczenia i przyszłości firmy – związana z dostępnością do środków pomocowych UE oraz sytuacji w kraju i na świecie.

Płynność
. W II kwartale 2016 r. sektor przedsiębiorstw utrzymał bardzo wysoki poziom płynności finansowej. Zdolność przedsiębiorstw do obsługi zadłużenia kredytowego, jak i zadłużenia wynikającego z rozliczeń handlowych pozostała nadal bardzo dobra. Według deklaracji badanych przedsiębiorców brak płynności czy występowanie zatorów płatniczych nie jest dzisiaj barierą dla prowadzenia działalności, co ma potwierdzenie w statystkach odnoszących się do skali rejestrowanych upadłości. Poprawie sytuacji płynnościowej sektora sprzyja dobra koniunktura, rosnący popyt na dobra i usługi w kraju i za granicą oraz rosnące zainteresowanie przedsiębiorstw innymi formami finansowania.

Kredyt bankowy i jego dostępność
. W II kwartale 2016 r. nieco więcej przedsiębiorstw było zainteresowanych kredytem bankowym (choć nadal niewielka grupa), pomimo jego wysokiej dostępności i historycznie niskiej ceny. Firmy inwestują wykorzystując oszczędności a kredytobiorcy również inne formy inwestowania – w tym leasing i faktoring. Według danych NBP utrzymuje się wyższe tempo wzrostu zadłużenia z tytułu kredytów bankowych w sektorze dużych przedsiębiorstw i w mniejszym stopniu w sektorze MSP. Spodziewany jest dalszy wzrost zadłużenia kredytowego sektora przedsiębiorstw w III kwartale 2016 r.

W przeprowadzonym w czerwcu 2016 r. badaniu ankietowym udział wzięło 1868 podmiotów wybranych z całego kraju.


Źródło: Raport NBP - Szybki Monitoring NBP. Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w II kw. 2016 r. oraz prognoz na III kw. 2016 r.

dodano: 2016-07-19 07:46:09