Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Ludność Polski i poziom wykształcenia


GUS opublikował wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, który został przeprowadzony w dniach 1 kwietnia – 30 czerwca 2011 r. Przedstawiamy wyniki spisu ludności i wykształcenia Polaków.


Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 r. pokazały, że w dniu 31 marca 2011 r. ludność Polski liczyła 38 511,8 tys. osób zaliczanych do kategorii faktycznych mieszkańców kraju.

Od ostatniego spisu powszechnego, z 20 maja 2002 r. liczba ludności zwiększyła się o 282 tys. osób, tj. o 0,7%. Jednocześnie odnotowano spadek liczby ludności w miastach – o 204 tys. osób, natomiast istotnie – o 486 tys. – zwiększyła się liczba mieszkańców wsi (patrz wykres).


Jednym z ważniejszych czynników określających rozwój społeczeństwa jest stały wzrost poziomu wykształcenia. W ciągu dziewięciu lat dzielących spisy powszechne obserwuje się dynamiczne zmiany, które wpłynęły w sposób znaczący na zmianę struktury ludności według poziomu wykształcenia.


Według wyników spisu w 2011 odsetek osób o wykształceniu wyższym wyniósł 17,0% i w porównaniu do 2002 roku zwiększył się o ponad 7 punktów procentowych.

* Dla 2011 roku łącznie z osobami posiadającymi dyplom ukończenia kolegium.
** W 2011 roku osobom mieszkającym w obiektach zbiorowego zakwaterowania i bezdomnym (razem 212,5
tys.) oraz części emigrantów przebywających czasowo za granicą (1 470,9 tys.) nie zadawano pytania o poziom wykształcenia.

Absolwenci szkół średnich (ogólnokształcących i zawodowych) zajmują dominującą pozycję w strukturze ludności według poziomu wykształcenia – w 2011 roku odsetek takich osób wyniósł 29,0% (w 2002 – 28,3%), a liczebność zwiększyła się o przeszło 0,5 mln w porównaniu do wyników poprzedniego spisu. Warte podkreślenia są znaczące zmiany wśród ogółu tej zbiorowości – w omawianym okresie liczba osób o wykształceniu średnim zawodowym zmniejszyła się o 620,6 tys. (około 10%), natomiast zdecydowanie wzrosła liczba osób, które posiadały ukończoną szkołę średnią ogólnokształcącą – wzrost o 1 140,8 tys. (tj. 40,7%).

Wykształcenie zasadnicze zawodowe nadal zajmuje znaczące miejsce w strukturze według poziomu wykształcenia. W 2011 roku udział osób o tym poziomie wykształcenia wyniósł 21,7% i obniżył się o 1,5 punkta procentowego w stosunku do wyników uzyskanych w spisie w 2002 roku. Warte podkreślenia jest zmniejszające się zainteresowanie szkołami, których ukończenie daje konkretny zawód. Dotyczy to zarówno omawianego wykształcenia na poziomie zasadniczym, jak również wcześniej przedstawionego na poziomie średnim zawodowym i policealnym.


Źródło: GUS, Ludnosć. Stan i struktura demograficzno-społeczna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Warszawa 2013


dodano: 2013-04-11 12:18:35