Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Marcowe zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw, w marcu 2013 r., wyniosło 5488,9 tys. osób. W odniesieniu do marca 2011 zmalało o 0.9 proc., ale wzrosło o 1,6 proc. wynagrodzenie brutto. Ogółem wyniosło w marcu 2013 r. 3832,81 zł.

Przeciętne wynagrodzenie bez wypłat z zysku wyniosło w sektorze przedsiębiorstw* 3831,84 zł.


*) GUS podaje, że te dane dotyczą podmiotów, w których liczba pracujących przekracza 9 osób, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie: leśnictwa i pozyskiwania drewna; rybołówstwa w wodach morskich; górnictwa i wydobywania; przetwórstwa przemysłowego; wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych; dostawy wody; gospodarowania ściekami i odpadami oraz działalności związanej z rekultywacją; budownictwa; handlu hurtowego i detalicznego; naprawy pojazdów samochodowych, włączając motocykle; transportu i gospodarki magazynowej; działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi; informacji i komunikacji; działalności związanej z obsługą rynku nieruchomości; działalności prawniczej, rachunkowo-księgowej i doradztwa podatkowego, działalności firm centralnych (head offices); doradztwa związanego z zarządzaniem; działalności w zakresie architektury i inżynierii; badań i analiz technicznych; reklamy, badania rynku i opinii publicznej; pozostałej działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej; działalności w zakresie usług administrowania i działalności wspierającej; działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją; naprawy i konserwacji komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego; pozostałej indywidualnej działalności usługowej.

Źródło: GUS

dodano: 2013-04-18 09:38:19