Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Modele biznesu spółek kapitałowych

Dwie książki stanowiące według naszej oceny pewną całość opisującą modele biznesu spółek kapitałowych.

W związku z intensywnym rozwojem polskiego rynku kapitałowego oraz widocznymi dynamicznie wprowadzanymi zmianami przez Zarząd Giełdy w obszarze rynku NewConnect oraz indeksu „Respekt Index” pragniemy zainteresować Państwa dwiema publikacjami wychodzącymi naprzeciw współczesnym wymaganiom przed jakimi stoją przedsiębiorstwa funkcjonujące na polskim rynku kapitałowym, a także samą giełdą.

Obie pozycje rozpatrują modele biznesu spółek kapitałowych w dwóch skrajnych obszarach: l pierwsza dotyczy kształtowania modeli biznesu w procesie kreacji wartości innowacyjnych spółek notowanych na alternatywnym systemie obrotu papierami wartościowymi NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA l druga opisuje założenia równoważenia zasad koncepcji zarządzania wartością (Value Based Management) z zasadami Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (Corporate Social Responsibility), bazując na ocenie firm zorientowanych na spełnianie zasad ładu korporacyjnego rozpatrujących kreację wartości w długiej perspektywie.

Obie pozycje zarówno osobno jak i razem stanowią pewną nową jakość w zakresie pojmowania procesów kreacji wartości na polskim rynku kapitałowym. Odnoszą się one do firm: l będących w różnych fazach cyklu życia l budujących swe modele biznesu z uwzględnieniem adekwatnych do ich potrzeb koncepcji i metod zarządzania l będących uczestnikami rynku kapitałowego przynależąc do innych indeksów giełdowych adekwatnych do ich statusu biznesowego i stanu rozwoju l kreujących wartość w krótkiej i długiej perspektywie.

Są to książki nowe, przedstawiające modele biznesu spółek kapitałowych w interdyscyplinarny sposób opisując cały cykl życia polskich spółek kapitałowych (w szczególności ich modeli biznesu) od inicjacji na alternatywnym rynku obrotu papierami wartościowymi NewConnect aż do rynku głównego w tym w szczególności do indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie „Respekt Index”.

Dr Marek Jabłoński:
Kształtowanie modeli biznesu w procesie kreacji wartości przedsiębiorstw,
Difin, Warszawa 2013.

Głównym celem książki jest dokonanie oceny kształtowania modeli biznesu  przedsiębiorstw sprzyjających kreacji ich wartości. Szeroko zakrojone badania i analizy autora obejmowały spółki notowane na alternatywnym systemie obrotu papierami wartościowymi  NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Rozważania autora skoncentrowane są na projektowaniu modeli biznesu, ich innowacyjności,  strategii wzrostu wartości przedsiębiorstw i zarządzaniu wynikami.


Dr Adam Jabłoński:  
Modele zrównoważonego biznesu w budowie długoterminowej wartości przedsiębiorstw z uwzględnieniem ich społecznej odpowiedzialności,
Difin, Warszawa 2013.

Głównym celem książki jest opracowanie holistycznego modelu zrównoważonego biznesu przyczyniającego się do budowy długoterminowej wartości przedsiębiorstwa odpowiedzialnego społecznie. Autor książki przedstawia także zalecenia strategiczne dla przedsiębiorców i menedżerów w kontekście stosowania modeli zrównoważonego biznesu oraz wyznacza  konkluzje będące wkładem własnym autora w rozwój nauk o zarządzaniu, które dotyczą miejsca i roli modeli zrównoważonego biznesu w teorii i praktyce zarządzania.

Obie publikacje stanowią prawie 1000 stron teorii oraz analiz odnoszących się do nowoczesnego pojmowania modeli biznesu polskich spółek kapitałowych.dodano: 2013-06-28 12:55:39