Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Najlepszy kwartał w historii Grupy GPW

Grupa Kapitałowa GPW wypracowała w I kw. 2017 r. rekordowe przychody ze sprzedaży w wysokości 91 mln zł oraz zysk netto w wysokości 27,7 mln zł. – Jest to dowód na to, że oferta Grupy jest atrakcyjna dla uczestników rynku. Stale rosnące przychody GK GPW potwierdzają dobrą kondycję warszawskiej Giełdy. Mamy nadzieję, że sprzyjające nastroje rynkowe przyczynią się do dalszego rozwoju GPW oraz polskiego rynku kapitałowego z korzyścią zarówno dla emitentów jak i inwestorów – powiedział Jarosław Grzywiński, p.o. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych.

W I kwartale 2017 r. GK GPW kontynuowała działania rozwojowe w zakresie poszerzania bazy klientów, budowania płynności oraz dyscypliny kosztowej zwiększającej efektywność Grupy. Zysk EBITDA osiągnął poziom 46,8 mln zł. Na rezultat pozytywny wpływ miały przede wszystkim rosnące obroty na rynku finansowym.

Koszty operacyjne w I kw. 2017 r. wyniosły 46,5 mln zł., a wskaźnik kosztów do przychodów ukształtował się na poziomie 51,1%. Oznacza to wzrost o 0,9% rdr i jest to w głównej mierze związane ze zdarzeniami jednorazowymi i sezonowymi. W I kwartale br. miało miejsce zawiązanie rezerwy na opłatę z tytułu nadzoru na rzecz KNF w wysokości ok. 11,4 mln zł. Podobnie, jak w ubiegłym roku kwota ta została w całości naliczona w I kwartale, a następnie będzie korygowana w kw. III. W mijającym kwartale GK GPW przekazała darowiznę na rzecz Polskiej Fundacji Narodowej w wysokości 3 mln zł. W I kw. 2017 r. Urząd Skarbowy skorygował wysokość odsetek zastosowanych przez TGE od zobowiązań podatkowych z lat poprzednich w wysokości 3,8 mln zł.


Przychody z rynku towarowego w I kw. br. utrzymały się na stabilnym poziomie i wyniosły 35 mln zł (spadek o 3% rdr) i w efekcie wygenerowały 38,5% przychodów Grupy GPW. W I kw. 2017 r. odnotowano rekordowe przychody z tytułu prowadzenia Rejestru Świadectw Pochodzenia, co jest efektem wzmożonej aktywności uczestników rejestru w obszarze umorzeń i wystawień. Przychody z tego tytułu wyniosły 9,1 mln zł i tym samym wzrosły o 14,6% rdr i 148,7% kdk.

Źródło: GPW


dodano: 2017-05-02 06:51:11