Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Narodowy Kongres Nauki

19 i 20 września w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie spotka się prawie 3000 przedstawicieli środowiska akademickiego i zaproszonych gości reprezentujących gospodarkę, samorządy, świat polityki, instytucje samorządowe. Skalę zainteresowania Kongresem obrazuje fakt, że limit 2000 miejsc na 20 seminariów  towarzyszących sesjom i debatom plenarnym, poświęconych szczegółowym zagadnieniom związanym ze zmianami w świecie nauki, wyczerpał się w dwa tygodnie.Narodowy Kongres Nauki będzie stanowił podsumowanie debaty jaka toczyła się podczas dziewięciu konferencji programowych NKN oraz innych spotkań i konsultacji, które trwały w Polsce przez ostatni rok. Głównym punktem Kongresu będzie prezentacja założeń Ustawy 2.0, nowej konstytucji dla nauki i szkolnictwa wyższego, która obejmie całość problematyki związanej z tą dziedziną, dziś regulowaną przez cztery ustawy: Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawie o stopniach i tytule naukowym, ustawie o zasadach finansowania nauki, oraz ustawie o kredytach i pożyczkach studenckich. Poszczególnym obszarom regulowanym przez nową ustawę zostaną poświęcone panele i seminaria.             

Kongres podejmie kwestię wyróżnienia potencjałów szczególnego rozwoju w polskiej nauce na podstawie przygotowanego na zlecenie MNiSW studium. Kongres zajmie się także wykorzystaniem funduszy krajowych i unijnych, służących rozwojowi badań naukowych, podstawowych i stosowanych, ich komercjalizacji, współpracy nauki z gospodarką oraz rozwojowi edukacji na poziomie wyższym.

Na kongresie wystąpią także laureaci konkursów dla młodych uczonych, doktorantów i studentów, dotyczących propozycji projakościowych zmian w nauce i szkolnictwie wyższym. Sesjom kongresu będzie towarzyszyć prezentacja wybitnych osiągnięć badawczych i wdrożeniowych ostatnich lat, najlepszych praktyk edukacyjnych, przykładów z obszaru zarządzania uczelnią i jednostką badawczą oraz warsztaty transferu dobrych praktyk z udziałem gości krajowych i zagranicznych. Szansę zaprezentowania uzyskają wyróżniające się startupy akademickie i jednostki organizacyjne uczelni szczególnie intensywnie współpracujące na zasadach komercyjnych  z gospodarką lub administracją publiczną. Odbyć się ma również „spotkanie na szczycie” luminarzy biznesu i nauki, które służyłoby „przełamywaniu lodów” i inicjowaniu współpracy.

Idea Narodowego Kongresu Nauki

Pomysł kongresu zrodził się z coraz powszechniejszego w środowisku akademickim przekonania, że, mimo wielu powodów do dumy, ogólna sytuacja w polskiej nauce i szkolnictwie wyższym nie idzie w dobrym kierunku i wymaga systemowych zmian.  W ciągu ostatnich dwudziestu lat pod względem liczby osób z wyższym wykształceniem Polsce udało się dogonić, a nawet przegonić wiele krajów Europy Zachodniej. Niestety ten niewątpliwy sukces pociągnął za sobą spadek poziomu wyższego wykształcenia. Mimo iż powstaje wiele wybitnych doktoratów, średni poziom doktoratu także się obniżył i to samo można powiedzieć o habilitacji. Nauka w Polsce rozwija się wolniej niż w wielu innych krajach przez co polskie uczelnie zajmują niższe lokaty w międzynarodowych rankingach. Powoduje to odpływ najzdolniejszej polskiej młodzieży do zagranicznych uczelni o wyższej renomie, oraz brak zainteresowania zdolnych studentów i doktorantów z zagranicy studiowaniem w Polsce. Powszechne stały się też liczne niepożądane zjawiska, takie jak grzecznościowe recenzje, czy niewydolny system oceny punktowej naukowców, który stworzył cały przemysł pozornych konferencji i publikacji służących jedynie zdobywaniu punktów, a nie rozwijaniu nauki.  Dochodzi do tego fakt, że nauka w Polsce jest mocno niedoinwestowana, pod względem nakładów na badania nasz kraj jest na jednym z ostatnich miejsc wśród krajów OECD.

Z drugiej strony obecnie obowiązująca ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z roku 2005 była wielokrotnie nowelizowana i stała się nieprzejrzysta. Coraz więcej osób uważało, że systemowych zmian nie da się wprowadzić w oparciu o nowelizacje starej ustawy. W tej sytuacji powstał pomysł stworzenia zupełnie od podstaw nowego porządku prawnego w nauce i szkolnictwie wyższym w Polsce. Żeby jednak mogła to być ustawa w oparciu o którą nasza nauka zacznie nadrabiać straty do czołowych krajów Europy, a studenci będą się mogli w Polsce uczyć na uczelniach nie ustępujących poziomem  najlepszym uczelniom europejskim, która funkcjonować będzie co najmniej przez kilkadziesiąt lat, zapadła decyzja, aby pisać tę ustawę w procesie jak najszerszych konsultacji ze środowiskiem akademickim, analizując z uwagą rozwiązania przyjęte w innych krajach. To właśnie idea Narodowego Kongresu Nauki.dodano: 2017-09-16 10:20:56