Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Nieco słabsze wyniki finansowe przedsiębiorstw

W I półroczu 2013 r. podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe przedsiębiorstw niefinanso-
wych, badane przez GUS, nie odbiegały znacząco od uzyskanych przed rokiem. Ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów przedsiębiorstwa uzyskały 48,1 mld zł i był to wynik niższy o 1,8% niż rok wcześniej.


Wynik na pozostałej działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie 5,3 mld zł i był wyższy o 1,7 mld zł niż przed rokiem. Gorszy wynik zanotowano na operacjach finansowych (minus 87,2 mln zł wobec dodatniego wyniku 3,1 mld zł przed rokiem), co było następstwem wolniejszego wzrostu przychodów na operacjach finansowych (o 0,4%) niż kosztów (o 16,9%) – głównie w zakresie salda różnic kursowych.

Z grupy przedsiębiorstw objętych badaniem 48,9% wykazało w I półroczu 2013 roku sprzedaż na eksport (46,8% rok wcześniej). Poziom sprzedaży eksportowej był o 3,1% wyższy niż w analogicznym okresie ub. roku, a jej udział w przychodach netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ogółu badanych podmiotów zwiększył się z 22,4% do 23,4%. Spośród jednostek eksportujących zysk netto wykazało 73,5% przedsiębiorstw wobec 74,8% przed rokiem. Podstawowe relacje ekonomiczno-finansowe tej grupy przedsiębiorstw uległy pogorszeniu w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, ale były lepsze niż dla ogółu badanych przedsiębiorstw.

I co jeszcze ważne, nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw po 6 miesiącach br. były nieznacznie wyższe od tych poniesionych w pierwszej połowie 2012 r. W I półroczu 2013 roku nakłady ogółem badanych przedsiębiorstw wyniosły 41,0 mld zł i były (w cenach stałych) o 0,2% wyższe niż przed rokiem (w analogicznym okresie ub. roku odnotowano wzrost o 7,6%, w I kwartale br. spadek o 1,6%). Nakłady na budynki i budowle zwiększyły się o 0,6%, natomiast na maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia oraz środki transportu pozostały na poziomie ubiegłego roku. Udział zakupów1 w nakładach ogółem wyniósł 61,1% (wobec 61,3% przed rokiem).

Główne wyniki finansowe przedsiębiorstw w okresie I-VI. 2013 w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku:
WyszczególnienieI-VI 2012 w mln zł
I-VI 2013 w mln zł
Przychody z całokształtu działalności1 160 587,9
1 141 214,9
Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności1 104 931,1
1 087 890,5
Wynik na działalności gospodarczej55 656,853 324,4
Wynik finansowy brutto55 631,153 310,4
Wynik finansowy netto46 195,5
45 442,0
Wskaźnik rentowności obrotu brutto w %
4,84,4
Wskaźnik rentowności obrotu netto w %
4,0
4,7

Źródło: GUS, Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - VI 2013 roku.dodano: 2013-08-23 13:36:05