Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Ocena i prognoza koniunktury w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych

Narodowy Bank Polski opublikował najnowszą, lipcową "Informację o kondycji sektora przedsiębiorstw…" – tzw. Szybki Monitoring. Celem raportu jest ocena i prognoza koniunktury w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych. Wynika z z niego, że w I kw. 2018 r. popyt w sektorze przedsiębiorstw utrzymał się na dobrym poziomie, niemniej nastąpił spadek dynamiki przychodów ze sprzedaży; zwłaszcza eksportowej. Również w II kw. br., zgodnie z deklaracjami przedsiębiorstw, popyt oceniany był jako silny. Świadczy o tym m.in. wysoki stopień wykorzystania zdolności produkcyjnych. Rozkłada się on jednak nierównomiernie m.in. w podziale branżowym – zjawisko bardzo wysokiego wykorzystania możliwości produkcyjnych w największej mierze dotyczy Budownictwa. Perspektywy dla popytu na III kw. 2018 r. także pozostały dobre; zarówno w odniesieniu do sprzedaży krajowej, jak i zagranicznej.

Koszty w sektorze przedsiębiorstw rosły w I kw. br. szybciej niż przychody. Najszybciej zwiększały się koszty pracy, co jednak nie przełożyło się na znaczący wzrost udziału tych kosztów w kosztach ogółem. Do wzrostu kosztów pracy przyczynił się zarówno wzrost zatrudnienia, jak i wynagrodzeń. Zgodnie z deklaracjami przedsiębiorstw w II kw. br. zwiększyły się problemy z nieobsadzonymi stanowiskami pracy. Natomiast plany na III kw. sugerują nieco niższe niż w II kw. potrzeby związane z pozyskaniem pracowników i wolniejszy wzrost płac. Presja na wzrost wynagrodzeń choć pozostanie duża, nie powinna zatem w najbliższym czasie nasilać się.

W I kw. odnotowano zarówno spadek wyników finansowych, jak rentowności w sektorze przedsiębiorstw. Szybciej niż przychody rosły koszty działalności - głównie ze względu na ujemne różnice kursowe. Pogorszenie sytuacji firm widoczne było również w prognozach formułowanych przez respondentów badań ankietowych. Jednocześnie, głów nie w branżach zorientowanych na rynek krajowy, w tym m.in. w handlu i budownictwie, zwiększył się odsetek firm rentownych i wzrosła mediana rozkładu wskaźnika rentowności. Spadek rentowności obserwowany był zaś przede wszystkim w grupie eksporterów.

Zgodnie z deklaracjami przedsiębiorstw ich ogólna sytuacja w II kw. pozostała dobra, przy jednak widocznym pogorszeniu prognoz na III kw. i w horyzoncie rocznym. Spadek optymizmu oczekiwań związany był w największym stopniu z przewidywanym dalszym wzrostem kosztów.

Inwestycje w sektorze przedsiębiorstw wzrosły w I kw. br., a tempo tego wzrostu - poza branżą energetyczną – było wysokie. Inwestycje w sektorze średnich i dużych przedsiębiorstw – podobnie jak w 2017 r. – rosły głównie dzięki ożywieniu inwestycji przedsiębiorstw z przewagą kapitału publicznego. Poziom nakładów tych firm jest jednak wciąż niski: tak w stosunku do lat 2014-2015, jak i w relacji do posiadanego majątku trwałego. Dynamika inwestycji firm prywatnych była słabsza niż przedsiębiorstw publicznych, ale poziom inwestycji tego sektora jest historycznie wysoki i mało zmienny w relacji do majątku. W świetle prognoz SM NBP można oczekiwać dalszego ożywienia inwestycji w przedsiębiorstwach sektora publicznego.

W I kw. 2018 r. zadłużenie przedsiębiorstw z tytułu kredytów i pożyczek lekko wzrosło – w większym stopniu jako efekt wzrostu zadłużenia krótkoterminowego niż zmian po stronie zobowiązań długoterminowych. Zainteresowanie przedsiębiorstw finansowaniem kredytem bankowym pozostało umiarkowane, a w II kw. br. odnotowano zarówno spadek odsetka firm wnioskujących o kredyt, jak i odsetka przedsiębiorstw planujących aplikowanie o tę formę finansowania w III kw. br. W I półroczu br. sytuacja płynnościowa i płatnicza sektora przedsiębiorstw pozostawała stabilna i bezpieczna.

W I kw. br. odnotowano wyraźne spowolnienie tempa wzrostu cen produkcji w gospodarce polskiej. Przyczyniło się do tego wyhamowanie wzrostu cen zaopatrzenia zużywanego w produkcji. Dość powolny obecnie wzrost cen produkcji globalnej może jednak przyspieszyć w III kw. w wyniku wzrostu dynamiki cen producenta w przemyśle. Taki wzrost sugerują również dane ankietowe.

Źródło: Szybki Monitoring NBP. Analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw. Raport jest przygotowywany w oparciu o kwartalne badania ankietowe, prowadzone przez NBP od 1997 r.


dodano: 2018-07-26 07:02:12