Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Ochrona własności intelektualnej, a zwłaszcza przemysłowej, jako element kultury innowacyjności społeczeństwa

Informacja z działalności i realizacji zadań Urzędu Patentowego RP

Dr Alicja Adamczak
Prezes Urzędy Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej


W rządowych strategiach rozwoju naszego kraju podkreślana jest konieczność kształtowania transformacji gospodarczej i społecznej w oparciu o rozwój innowacyjności i kapitału ludzkiego. Podobne priorytety wskazywane są w pozostałych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Dla kwestii tych istotne znaczenie mają zagadnienia ochrony własności intelektualnej, a zwłaszcza przemysłowej, jako elementu swoistej kultury innowacyjności społeczeństwa, w którym postawom twórczym towarzyszyć powinna również świadomość i wiedza związana z ochroną wyników własnej twórczości, jak również poszanowaniem praw innych podmiotów.


Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej wykonuje swoje zadania w dziedzinie własności przemysłowej jako centralny organ administracji rządowej. Podlega Radzie Ministrów, z ramienia której nadzór nad jego działalnością sprawuje Minister Gospodarki. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej wykonuje swoje zadania w dziedzinie własności przemysłowej jako centralny organ administracji rządowej. Podlega Radzie Ministrów, z ramienia której nadzór nad jego działalnością sprawuje Minister Gospodarki.
         Realizując swoje zadania Urząd współpracuje z naczelnymi i centralnymi organami administracji rządowej, a także ze stowarzyszeniami zawodowymi i organizacjami społecznymi, których działalność wiąże się z zagadnieniami ochrony własności przemysłowej w Polsce.
    Różne aspekty własności intelektualnej ze względu na bardzo szeroki zakres problematyki należą do kompetencji kilku resortów, w tym między innymi: gospodarki (ochrona własności przemysłowej), kultury i dziedzictwa narodowego (ochrona praw autorskich i praw pokrewnych), finansów (aspekty celne związane z własnością intelektualną), sprawiedliwości oraz spraw wewnętrznych (dochodzenia praw wyłącznych), administracji i cyfryzacji.
    Urząd ściśle współpracuje z licznymi instytucjami zainteresowanymi problematyką ochrony własności przemysłowej, w tym z samorządami zawodowymi adwokatów, radców prawnych, rzeczoznawców i biegłych rewidentów, a zwłaszcza rzeczników patentowych. Wypełniając zadania upowszechniania wiedzy nt. ochrony  własności przemysłowej prowadzi także stałą współpracę z licznymi uczelniami i innymi placówkami naukowymi, instytucjami otoczenia biznesu oraz organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców.

Współpraca międzynarodowa

    Ochrona własności przemysłowej uregulowana jest nie tylko w przepisach krajowych, ale także w umowach międzynarodowych. Realizacja tych zobowiązań wymaga od Urzędu Patentowego RP stałej współpracy z organizacjami międzynarodowymi, takimi jak Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO), Europejska Organizacja Patentowa (EOP) oraz Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM), a także instytucjami Unii Europejskiej – Komisją  Europejską i Radą UE. Urząd Patentowy RP prowadzi również współpracę bilateralną lub multilateralną.

Działalność legislacyjna

    Urząd Patentowy RP nie posiada inicjatywy ustawodawczej, jedynie opracowuje projekty ustaw oraz innych aktów normatywnych dotyczących ochrony własności przemysłowej i rzeczników patentowych, wydawanych przez Radę Ministrów i Prezesa Rady Ministrów na podstawie upoważnień zawartych w ustawach. Przygotowane przez Urząd Patentowy projekty aktów normatywnych przekazywane są organowi nadzorującemu – Ministrowi Gospodarki, który prowadzi prace legislacyjne.
    Obecnie prowadzone są prace nad zmianą ustawy – Prawo własności przemysłowej. Projekty założeń do ustawy o zmianie  zostały przekazane do Ministerstwa Gospodarki wraz z pismami Urzędu Patentowego. Konieczność wprowadzenia zmian wynika przede wszystkim z faktu przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Aktu genewskiego Porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych z dnia 2 lipca 1999 r. oraz Traktatu Singapurskiego o prawie znaków towarowych i regulaminu do tego traktatu z dnia 27 marca 2006 r.
    W przygotowywanym projekcie zmian uwzględnione zostało także orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i polskich sądów administracyjnych. Uregulowano również kwestie stanowiące dotąd „luki prawne”, w szczególności w odniesieniu do wynalazków i wzorów użytkowych tzw. ulgi w nowości, jak również w przypadku nieuprawnionego zgłoszenia znaku towarowego wprowadzono rozwiązania analogiczne do przyjętych dla wynalazków i wzorów użytkowych (w art. 74 ustawy – Prawo własności przemysłowej).
    Projektowane zmiany mają też na celu usunięcie wątpliwości interpretacyjnych. Wprowadzenie proponowanych zmian nie tylko dostosuje polskie prawo do wiążących Polskę regulacji międzynarodowych, ale także uprości i usprawni postępowanie przed Urzędem Patentowym. Proponowane zmiany uwzględniają sugestie wnioskowane przez zgłaszających, uprawnionych z praw wyłącznych, a także rzeczników patentowych.

Upowszechnianie wiedzy o ochronie własności przemysłowej

    Urząd Patentowy podejmuje liczne inicjatywy, których celem jest podniesienie świadomości dotyczącej własności intelektualnej, jak również upowszechnianie wiedzy i umiejętności niezbędnych do skutecznego korzystania z systemu ochrony własności intelektualnej, w szczególności takich jak korzystanie z informacji patentowej, prowadzenie badań w światowym stanie techniki, przygotowywanie strategii ochrony oraz prawidłowe opracowywanie dokumentacji zgłoszeniowej.
    Działania Urzędu w tym zakresie adresowane są w znacznej mierze do środowisk, których innowacyjność najmocniej wpływa na rozwój gospodarczy i społeczny kraju, czy regionu, tzn. szeroko rozumianych środowisk naukowych oraz przedsiębiorców. Wspólne uczestnictwo przedstawicieli tych środowisk w wydarzeniach organizowanych przez Urząd Patentowy umożliwia nawiązywanie kontaktów i podejmowanie współpracy, co znacząco wpływa na efektywność procesu transferu technologii z nauki do biznesu.        
    Corocznie Urząd jest organizatorem lub współorganizatorem szeregu konferencji, sympozjów, seminariów i warsztatów szkoleniowych dla różnych środowisk.
    Do najważniejszych tego typu wydarzeń w roku 2011 należały:

 • IV Międzynarodowa konferencja „Innowacyjność i kreatywność kobiet na rzecz rozwoju gospodarczego – wzornictwo w innowacyjnej gospodarce” (Warszawa, IV.2011).   
 • Międzynarodowa konferencja „Dziedzictwo i nowoczesność. Ochrona wiedzy tradycyjnej w Polsce i na świecie” z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej (IV.2011, Warszawa).
 • Konferencja „Wybitne odkrycia źródłem inspiracji dla wynalazców – w 100-lecie II nagrody Nobla Marii Skłodowskiej-Curie”  w ramach Światowego Roku Chemii (VI.2011, Warszawa).  
 • VII międzynarodowe sympozjum „Własność intelektualna w innowacyjnej gospodarce. Priorytety ochrony własności intelektualnej”, (wrzesień 2011, Kraków).
 • XXX Seminarium Rzeczników Patentowych (IX.2011, Cedzyna k. Kielc).
 • XVI „Ogólnopolska Konferencja Informacji Patentowej dla nauki i przemysłu” (X.2011, Warszawa).

    W 2011 roku w ramach działalności popularyzatorskiej tradycyjnie zorganizowano stoiska informacyjno-promocyjne podczas: IV Międzynarodowych Targów Przemysłu Chemicznego EXPOCHEM 2011; XVIII Giełdy Wynalazków nagrodzonych na światowych targach wynalazczości w 2010 roku; 39 Międzynarodowej Wystawy Wynalazków w Genewie „Wynalazki Genewa”; Międzynarodowych Targów Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG – Katowice 2011; GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii; XV Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik; Forum Młodych Przedsiębiorców Młodzi Innowacyjni; Targów Poznańskich Innowacje, Technologie, Maszyny; Wystawy Innowacji „WIPRO 2011” Wiedza – Innowacyjność – Rozwój; Małopolskich Targów Innowacji; Konferencji EPO – Informacja Patentowa – EPO Patent Information Conference; VII Targów Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji Technicon Innowacje 2011; Międzynarodowych Targów iENA; V Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2011; konferencji „Ochrona własności przemysłowej – klucz do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw” oraz doroczne „Dni użytkownika usług online” (w ub.r. w Madrycie).
    Od 10 lat Urząd organizuje  konkursy na najlepsze prace naukowe, dyplomowe i studenckie oraz na plakaty o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej. Ubiegłoroczna IX edycja konkursu na plakat zorganizowana we współpracy z Unią Europejskich Związków Piłkarskich UEFA pod hasłem „UEFA EURO 2012 – ochrona własności intelektualnej” wpisała się w program przygotowań Polski do Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. W 2011 r. w konkursie na najlepszą rozprawę habilitacyjną i doktorską oraz pracę dyplomową lub studencką na temat własności intelektualnej do Urzędu Patentowego wpłynęło łącznie 51 prac konkursowych. Decyzją Jury nagrodzono 19 z nich.
    W latach 2008-2011 Urząd we współpracy z Europejskim Urzędem Patentowym oraz Politechniką Łódzką realizował również szereg działań w ramach projektu pilotażowego „Transfer technologii z uniwersytetów do przemysłu – TTO Project”.
    W 2011 roku zorganizowane zostały między innymi:
 • warsztaty pt. „Wynalazki wspomagane komputerowo w procedurach przed UP RP”;
 • SME’s – Open Day, którego celem było nawiązanie współpracy pomiędzy naukowcami a przedsiębiorcami z regionu łódzkiego;
 • warsztaty „Patent na sukces – ochrona własności przemysłowej w działalności
 • akademickiej”;
 • publikacja broszury „Transfer technologii oraz komercjalizacja nowoczesnych technologii na przykładzie Politechniki Łódzkiej”;
 • utworzenie bazy danych oferującej informacje umożliwiające nawiązanie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami zainteresowanymi wykorzystaniem potencjału naukowego i technicznego Politechniki Łódzkiej a naukowcami.
    W ramach akcji „Dziewczyny na politechniki”, prowadzonej przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”, co roku młodzież szkół ponadgimnazjalnych uczestniczy w spotkaniu z młodymi wynalazcami pt. „Magiczny świat wynalazków”.
    W 2011 roku Urząd Patentowy był organizatorem dwóch wystaw wzornictwa polskiego. „Design in Poland – Transition to Modernity” została zaprezentowana w dniach od 26 września do 5 października w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym w Genewie podczas Walnego Zgromadzenia Krajów Członkowskich Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), w której uczestniczyli przedstawiciele ok. 180 państw.  
    Wystawa wzornictwa polskiego „W dobrej formie” została zaprezentowana w dniach 15 grudnia 2011 – 15 stycznia 2012 roku w Bibliotece Narodowej w Warszawie.
    Co roku pracownicy Urzędu uczestniczą także – głównie w charakterze wykładowców – w sympozjach, konferencjach, seminariach szkoleniowych i spotkaniach konsultacyjnych dla rzeczników patentowych, przedstawicieli uczelni i przemysłu.
    W 2011 r. w ramach działalności wydawniczej przygotowano i wydano drukiem 43 numery oficjalnych wydawnictw Urzędu Patentowego, w tym dwutygodnika „Biuletyn Urzędu Patentowego”, miesięcznika „Wiadomości Urzędu Patentowego” oraz „Dziennika Urzędowego Urzędu Patentowego RP”, o łącznym nakładzie 7637 egz. Wydawnictwa te zamieszczono także w wersji elektronicznej w Internetowym Portalu Usługowym Urzędu. Ponadto wydrukowano, opublikowano lub przyjęto do rozpowszechnienia łącznie 25 775 egz. wydawnictw popularyzujących problematykę ochrony własności intelektualnej. Urząd przygotowuje, publikuje i kolportuje periodyk popularyzujący problematykę ochrony własności intelektualnej „Kwartalnik UPRP”.
    Podejmowanie tak szerokiego spektrum działań możliwe jest między innymi dzięki temu, że od 2007 r. Urząd Patentowy RP realizuje kolejne trzyletnie porozumienia z Europejskim Urzędem Patentowym National Action Plan, zaś od 2011 r. Urząd Patentowy RP rozpoczął realizację projektu systemowego „Wsparcie efektywnego wykorzystania własności przemysłowej w innowacyjnej gospodarce” adresowanego w szczególności do małych i średnich przedsiębiorstw.

Informacja patentowa
    Informacja patentowa stanowi wyspecjalizowaną dziedzinę informacji naukowo-technicznej o istotnym znaczeniu zarówno dla środowisk naukowych, jak i biznesowych. Mając na względzie zarówno unikalny charakter informacji patentowej, jak i szerokie spektrum jej zastosowań, Urząd Patentowy na bieżąco opracowuje, gromadzi i udostępnia źródła informacji patentowej.

    Urząd tworzy i nieodpłatnie udostępnia krajowe bazy danych wynalazków, wzorów użytkowych, znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Współtworzy również bazę Europejskiego Urzędu Patentowego Espacenet zawierającą aktualnie ponad 70 milionów dokumentów patentowych z całego świata.
    Urząd posiada również dostęp do wysokiej jakości komercyjnych baz danych, stanowiących najbogatsze źródło informacji patentowej, takich jak bazy Reaxys, SciVerse® ScienceDirect® online – Elsevier, Derwent World Patents Index (DWPI) w systemie EPOQUENET i Thomson Innovation Analyst. Bazy te są wykorzystywane przez ekspertów Urzędu i umożliwiają efektywne, szybkie oraz wszechstronne prowadzenie wyszukiwań w wybranych dziedzinach techniki.
    Urząd Patentowy RP aktywnie współpracuje z 27 Ośrodkami Informacji Patentowej w Polsce (zlokalizowanymi w różnych częściach Polski głównie w strukturach uczelni wyższych), z którymi organizuje seminaria, szkolenia oraz warsztaty na temat ochrony własności przemysłowej. W ramach tej współpracy, ośrodki są regularnie zaopatrywane w dokumentację i literaturę patentową polską i zagraniczną oraz wydawnictwa promocyjne publikowane przez Urząd Patentowy RP. Urząd wraz z tymi ośrodkami oraz ponad 300 innymi europejskimi ośrodkami informacji patentowej wchodzi w skład Europejskiej Sieci Patentowej (European Patent Network), koordynowanej przez Europejski Urząd Patentowy (EPO). Sieć ta umożliwia szybką wymianę doświadczeń, jak też zapoznanie się z dobrymi praktykami w zakresie upowszechniania wiedzy o własności intelektualnej na forum międzynarodowym.
     Od grudnia 2011 r. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej realizuje projekt EU Accessible Intellectual Property (IPorta), będący jedną z inicjatyw Programu na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP). Program jest współfinansowany w 85% ze środków Komisji Europejskiej i będzie trwał trzy lata. W ramach projektu, krajowe urzędy ds. własności intelektualnej prowadzą działania w skali krajowej i europejskiej na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), w których zostaną uwzględnione ich potrzeby w dziedzinie ochrony praw własności intelektualnej.

Informatyzacja
    Urząd Patentowy RP posiada duży, nowoczesny system informatyczny. W znaczącej mierze rozwój systemu informatycznego Urzędu był możliwy dzięki rozpoczętej w 2004 r. współpracy z Europejskim Urzędem Patentowym (EPO) oraz uzyskanym środkom unijnym.
    W ramach współpracy bilateralnej i multilateralnej z EPO Urząd otrzymał prawo użytkowania szeregu systemów informatycznych, a także sprzęt i usługi wdrożeniowe o wartości niemal 400 tys. EUR. W efekcie współpracy już w 2005 r. zainstalowano w Urzędzie Patentowym nowoczesną platformę sprzętową i wdrożono aplikację, dzięki której Urząd przyjął pierwsze zgłoszenie elektroniczne. W kolejnych latach wdrożono dalsze kompleksowe narzędzia: system zarządzania procedurą w domenie wynalazków i wzorów użytkowych, system zarządzania elektronicznymi teczkami spraw, a ponadto serwisy internetowe: serwer publikacji, system wyszukiwawczy oraz system prezentujący dokumenty i dane publiczne wynalazków klientom Urzędu.
    Urząd Patentowy należy do nielicznej grupy urzędów krajowych, które najszerzej wykorzystały możliwości współpracy i z sukcesem wdrożyły wszystkie oferowane aplikacje. Jednakże, decyzją Rady Administracyjnej EPO, od 2012 r. współpraca w zakresie informatyki EPO z urzędami krajowymi została ograniczona, czego skutkiem jest konieczność przejęcia przez Urząd utrzymania wdrożonych systemów informatycznych (w tym zarządzanie kodem źródłowym,  zmianami i incydentami).
    W ramach Działania 1.5 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych online”, Urząd wdrożył nowoczesną platformę usług online. Internetowy Portal Usługowy Urzędu (IPU) udostępnia m.in. opisy patentowe powstałe w wyniku digitalizacji, rejestr rzeczników patentowych, moduł wydawnictw elektronicznych i klasyfikacji elektronicznych (patentowej, nicejskiej, wiedeńskiej i lokarneńskiej), usługę przyjmowania krajowych zgłoszeń elektronicznych, połączoną z centralnym serwisem numerującym i serwisem podpisującym. Korespondencja obsługiwana jest w centralnym systemie eKancelaria, zintegrowanym z innymi systemami w Urzędzie.
    W ramach programu Transition Facility 2004 zbudowany został System Udostępniana Danych (SUD) – serwis informacyjny o przedmiotach ochrony praw własności przemysłowej oraz nośnikach optycznych produkowanych w Polsce, dla służb: Policji, Prokuratury, Służb Celnych, Straży Granicznej. Serwis utworzono przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dane statystyczne dotyczące udzielania i utrzymywania w mocy praw wyłącznych
    W 2011 roku wzrosła, w porównaniu do roku ubiegłego, ogólna liczba dokonanych w trybie krajowym zgłoszeń wynalazków, wzorów użytkowych i znaków towarowych. Jednocześnie ogólna liczba spraw oczekujących na rozpatrzenie w dniu 31 grudnia 2011 roku w relacji do stanu z dnia 31 grudnia 2010 roku zmalała o 5,1%.
    Na uwagę zasługuje też wysoka aktywność podmiotów krajowych w kontekście wzrostu liczby zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych dokonanych w celu uzyskania ochrony w Polsce. W relacji do roku 2010 wzrost ten wyniósł odpowiednio 21,1% oraz 6,9%. Zwiększyła się także, o 31,4%, liczba zgłoszeń składanych do Urzędu Patentowego przez podmioty polskie w celu uzyskania patentu europejskiego.
    Znacznie przekroczono (o 40,9%) zakładaną w planie zadań liczbę spraw wyznaczonych do rozpatrzenia przez Kolegia Orzekające ds. Spornych. Było to możliwe dzięki wprowadzeniu w Departamencie Orzecznictwa zmian logistycznych i organizacyjnych, które zwiększyły wydajność pracy pracowników.

    W roku 2011 do Urzędu Patentowego RP wpłynęły łącznie 21 673 zgłoszenia wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych, dokonanych w trybie krajowym, co stanowi 104,2% wielkości prognozowanej. Spośród tych zgłoszeń 2538 zostało dokonanych drogą elektroniczną.
    W tym samym okresie wpłynęły do Urzędu Patentowego 54 zgłoszenia wynalazków i 8 zgłoszeń wzorów użytkowych dokonanych w trybie Układu o współpracy patentowej (PCT), tj. 108% wielkości zakładanej w planie oraz 3.247 notyfikacji o rejestracjach międzynarodowych w ramach Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków i Protokołu do tego Porozumienia – 72,2% wielkości prognozowanej.

    Do Urzędu wpływały także zgłoszenia od polskich podmiotów dokonane w celu uzyskania ochrony na przedmioty własności przemysłowej za granicą, tj. zgłoszenia: wynalazków w trybie PCT i o patent europejski, zgłoszenia znaków towarowych w trybie Porozumienia i Protokołu madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków oraz zgłoszenia o wspólnotowy znak towarowy i wspólnotowy wzór przemysłowy. Urząd przyjął w 2011 r. łącznie 700 takich zgłoszeń (tj. o 96 (15,9%) więcej niż w 2010 r.), przeprowadził badania formalnoprawne tych zgłoszeń i przekazał je do rozpatrzenia właściwym organom międzynarodowym. Spośród wyżej wymienionych zgłoszeń 106 wpłynęło do Urzędu i zostało przekazanych instytucjom międzynarodowym drogą elektroniczną.


Zgłoszenia wynalazków i wzorów użytkowych dokonane w UPRP
w celu uzyskania ochrony w Polsce    W ubiegłym roku przeprowadzono badania formalnoprawne 17 631 zgłoszeń wynalazków, wzorów użytkowych, znaków towarowych i wzorów przemysłowych. W trakcie tych badań wydano 7493 postanowienia, w których wezwano zgłaszających do usunięcia braków formalnych i istotnych usterek zgłoszenia. Rozpatrzono 612 wniosków dotyczących zmiany zgłaszającego, wydając w tych sprawach stosowne zawiadomienia. Sporządzono i wydano zainteresowanym 435 dokumentów pierwszeństwa.
    Przygotowano do ogłoszenia w Biuletynie Urzędu Patentowego informacje o 3714 zgłoszeniach wynalazków i wzorów użytkowych oraz o 14 659 zgłoszeniach znaków towarowych.
    W 2011 roku rozpatrzono i zakończono postępowanie w 27 170 sprawach dotyczących zgłoszonych do ochrony w Polsce przedmiotów własności przemysłowej. Według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku do rozpatrzenia pozostało 41 425 spraw. W ciągu roku 2011 liczba spraw oczekujących na rozpatrzenie zmniejszyła się o 2243, tj. o 5,1% (na koniec 2010 roku oczekiwało na rozpatrzenie 43 668 zgłoszeń).
    W ub.r. założono 23 676 nowych kart rejestrowych. Podjęto 9640 decyzji o dokonaniu zmian w prowadzonych przez Urząd rejestrach związanych z cesjami, udzielonymi licencjami, zmianami nazwy uprawnionego itp.

Wynalazki

    W 2011 roku do Urzędu Patentowego wpłynęło 4069 zgłoszeń wynalazków w trybie krajowym, w tym 3.878 zgłoszeń krajowych i 191 zgłoszeń zagranicznych. Ogólna liczba zgłoszeń w trybie krajowym była o 20,1% wyższa niż w roku 2010 i o 31,3% wyższa od planowanej.
    W porównaniu do roku 2010 liczba zgłoszeń od podmiotów krajowych wzrosła o 21,1%, a  zagranicznych o 3,8%. Równocześnie w fazę badań prowadzonych przez Urząd Patentowy RP (tzw. fazę krajową) weszły 54 zgłoszenia wynalazków zagranicznych dokonane w trybie Układu o współpracy patentowej (PCT), tj. o 25,6% więcej niż w roku 2010 i o 8% więcej niż planowano. Łącznie, w obu trybach, wpłynęły do rozpatrzenia przez Urząd 4123 zgłoszenia wynalazków, tzn. o 20,2% więcej niż w roku 2010 i o 30,9% więcej niż zakładano w planie.
    W ubiegłym roku do Urzędu wpłynęło 20 wniosków od podmiotów zagranicznych o udzielenie dodatkowego prawa ochronnego dla produktów leczniczych i produktów ochrony roślin (SPC).

    Działając w trybie międzynarodowym, jako urząd przyjmujący, Urząd Patentowy przyjął od polskich podmiotów 210  zgłoszeń wynalazków w trybie PCT (o 26,5% więcej niż w roku 2010 i o 40% więcej niż przewidziano w planie) oraz 113 zgłoszeń o patent europejski (o 31,4% więcej niż w roku 2010 i o 61,4% więcej niż planowano), które po sprawdzeniu pod względem formalnym, przekazał do organów międzynarodowych.
    W ciągu 2011 roku wydano 6487 decyzji (w 2010 roku – 6641) kończących postępowanie w sprawach o udzielenie patentu, w tym 3458 decyzji pozytywnych (w 2010 roku 3398). Łączna liczba decyzji wydanych w 2011 roku była o 2,3% niższa od liczby decyzji wydanych w roku 2010, ale o 8,1% większa od planowanej.
    Liczba spraw pozostających w toku załatwiania w dniu 31.12.2011 r. wynosiła 16 274. W porównaniu do analogicznego okresu roku 2010 zmniejszyła się o 2286 (tj. o 12,3%) i była o 4,3% niższa od wielkości prognozowanej.
    Po sprawdzeniu i zaliczeniu opłat udzielono 3112 patentów (w roku 2010 – 3.004), a do rejestru wpisano 2 768 nowych patentów oraz wydano 3 228 dokumentów patentowych.
    W roku 2011 wydano 675 decyzji o zmianach w rejestrze patentowym (fuzje, cesje, licencje i zajęcia) oraz 2559 decyzji o wygaśnięciu patentów z powodu nieuiszczenia opłaty za następne okresy ochrony. Do rejestru patentowego wpisano 134 oświadczenia o gotowości udzielenia licencji otwartych.
    W 2011 roku wpłynęło do Urzędu 5978 tłumaczeń patentów europejskich (w 2010 roku – 4693) złożonych w Urzędzie w celu uprawomocnienia się ochrony objętych nimi wynalazków na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Moc obowiązującą na terytorium Polski uzyskało 5790 patentów europejskich.
    Ogółem, na dzień 31 grudnia 2011 roku,  pozostawało w mocy 35 612 patentów, w tym 17 127 patentów europejskich.

Wzory użytkowe
    W 2011 roku do Urzędu Patentowego wpłynęło 995 zgłoszeń wzorów użytkowych w trybie krajowym, tj. o 6,4% więcej niż w 2010 r. i o 10,6% więcej niż planowano oraz 8 zgłoszeń w trybie międzynarodowym (PCT).


Patenty na wynalazki i prawa ochronne na wzory użytkowe
udzielone przez UPRP szkołom wyższym


    Podmioty krajowe zgłosiły do ochrony 940 wzorów użytkowych, co stanowi niecałe 94% ogółu zgłoszonych wzorów użytkowych, a podmioty zagraniczne 63 wzory użytkowe (55 w trybie krajowym i 8 w trybie PCT), tj. 6,3% ogółu zgłoszeń.
    W 2011 roku Urząd wydał 784 decyzje w sprawach o udzielenie praw ochronnych na wzory użytkowe (w 2010 roku – 726), w tym 566  decyzji pozytywnych (w 2010 roku – 554). Należy podkreślić, że liczba rozpatrzonych spraw zgłoszeń wzorów użytkowych jest uzależniona od portfela tych zgłoszeń. Badania merytoryczne zgłoszeń wzorów użytkowych są bowiem prowadzone na bieżąco, tj. zgodnie z prawnie ustalonymi zasadami po upływie 18 miesięcy od daty dokonania zgłoszenia.
    Liczba spraw wzorów użytkowych pozostających w toku rozpatrywania, według stanu na dzień 31.12.2011 roku, wynosiła 1.681 (na koniec 2010 roku – 1446). Były to głównie zgłoszenia dokonane w latach 2010 i 2011.

    Po sprawdzeniu oraz zaliczeniu opłat nadano numery 524 prawom ochronnym na wzory użytkowe (w 2010  roku – 484). Do rejestru wzorów użytkowych wpisano 524 nowo udzielone prawa ochronne oraz wydano 492 świadectwa ochronne. Ponadto wydano 368 decyzji o wygaśnięciu prawa ochronnego na wzór użytkowy z powodu braku opłaty za kolejny okres ochrony oraz 42 decyzje o zmianach w rejestrze wzorów użytkowych (cesje i zajęcia).
    Na dzień 31 grudnia 2011 roku pozostawało w mocy 2.281 praw ochronnych na wzory użytkowe.

Znaki towarowe
    W ubiegłym roku sprawozdawczym do Urzędu Patentowego wpłynęło łącznie 18.296 zgłoszeń znaków towarowych oraz notyfikacji o rejestracji międzynarodowej z wyznaczeniem Polski, w tym
15 049 zgłoszeń w trybie krajowym (w 2010 roku – 14 986) i 3247 notyfikacji dokonanych w trybie Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków i Protokołu do tego Porozumienia (w 2010 roku – 3112). Ogólna liczba zgłoszeń i notyfikacji była o 1,1% wyższa od liczby zgłoszeń w 2010 r. i o 6,2% niższa od liczby planowanej.
    Podmioty krajowe dokonały 14 252 zgłoszeń znaków towarowych, a podmioty zagraniczne 4044 zgłoszeń (797 w trybie krajowym i 3247 w trybie międzynarodowym). W porównaniu do 2010 r. nastąpił wzrost liczby zgłoszeń krajowych o 1,2% i liczby zgłoszeń zagranicznych dokonanych w trybie międzynarodowym o 4,3%. Jednocześnie liczba zgłoszeń zagranicznych dokonanych w trybie krajowym spadła o 11,8%.
    W 2011 roku Urząd Patentowy przyjął od polskich podmiotów i przekazał do Biura Międzynarodowego Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) 360 wniosków o rejestrację międzynarodową polskich znaków towarowych za granicą w trybie Porozumienia madryckiego i Protokołu do tego Porozumienia (tj. o 16,5% więcej niż w 2010 roku i o 20% więcej niż planowano) oraz 8 wniosków o wspólnotowy znak towarowy, które przekazał do Urzędu ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM).
    Eksperci Urzędu rozpatrzyli łącznie i wydali decyzje w 18 142 sprawach znaków towarowych (w 2010 roku w 19 545 sprawach), w tym 14 114 decyzji w trybie krajowym (w 2010 roku 15 439) i 4028 decyzji dotyczących rejestracji międzynarodowych (w 2010 roku 4106). Łączna liczba decyzji wydanych w 2011 roku była o 11,5% niższa od liczby decyzji planowanych (prognozowano rozpatrzenie 20 500 zgłoszeń znaków towarowych) i o 7,2% niższa od liczby decyzji wydanych w 2010 roku. Spośród ogółu decyzji wydanych w trybie krajowym 10 558 stanowiły decyzje pozytywne o udzieleniu praw ochronnych (w 2010 r. – 11 814). Po sprawdzeniu i zaliczeniu opłat nadano numery 9680 znakom towarowym zgłoszonym w trybie krajowym (w 2010 roku – 11 000) oraz uznano ochronę na terytorium Polski 3573 międzynarodowych rejestracji znaków towarowych (w 2010 roku – 3603). Na koniec 2011 roku liczba zgłoszeń i notyfikacji znaków towarowych pozostających w toku rozpatrywania wyniosła 22 693, tj. o 148 (o ok. 0,6%) mniej niż na koniec 2010 roku.
    Dla Urzędu ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) sporządzono 1812 raportów z poszukiwań dotyczących zgłoszeń wspólnotowych znaków towarowych. Wykonano także 10 raportów z poszukiwań w ramach programu CETMOS.
    Ponadto w trybie rejestrowym przyjęto do rozpatrzenia 20 280 wniosków, głównie o zmianę w rejestrze znaków towarowych i przedłużenie ochrony znaków. W tym samym czasie wydano 5405 decyzji w sprawie przedłużenia praw ochronnych na znaki towarowe oraz 8160 decyzji o zmianach w rejestrze znaków towarowych (głównie decyzje dotyczące uprawnionego). W rejestrze odnotowano wygaśnięcia z mocy ustawy 5946 praw ochronnych na znaki towarowe.
    Liczba praw ochronnych i rejestracji znaków towarowych będących w mocy na dzień 31 grudnia 2011 roku  wynosiła ogółem 238 053, w tym:
– w trybie krajowym – 125 193
– w trybie międzynarodowym – 112 860.

Wzory przemysłowe
    W roku 2011 wpłynęło do Urzędu Patentowego 1560 zgłoszeń wzorów przemysłowych, tj. o 9,9% mniej niż w 2010 roku i o 13,3% mniej niż zakładano w planie. Podmioty krajowe dokonały 1548 zgłoszeń (w roku 2010 – 1723), a podmioty zagraniczne – 12 zgłoszeń wzorów przemysłowych (w roku 2010 – 9).
    Działając w trybie międzynarodowym Urząd Patentowy RP przyjął od polskich podmiotów 9 zgłoszeń o wspólnotowy wzór przemysłowy, które po sprawdzeniu pod względem formalnym przekazał do Urzędu ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM).
    Sprawy zgłoszeń wzorów przemysłowych były rozpatrywane na bieżąco. W roku sprawozdawczym rozpatrzono i wydano ogółem 1735 decyzji w sprawach wzorów przemysłowych (w roku 2010 – 1835), w tym 1443 decyzje pozytywne (w 2010 roku – 1583).
    Po sprawdzeniu i zaliczeniu opłat nadano numery 1302 wzorom przemysłowym oraz założono 1326 nowych kart rejestrowych w rejestrze wzorów przemysłowych. Wydano też 1137 świadectw rejestracji wzorów przemysłowych. Ponadto wydano 491 decyzji o zmianach w rejestrze wzorów przemysłowych (głównie o zmianie uprawnionego).
    Liczba praw z rejestracji wzorów przemysłowych pozostających w mocy na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosiła 12 915.

Topografie układów scalonych
    W 2011 roku do Urzędu Patentowego wpłynęły 3 zgłoszenia dotyczące topografii układów scalonych, wszystkie od podmiotów krajowych.
    Według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku w mocy pozostawały dwa prawa z rejestracji topografii układów scalonych.

Oznaczenia geograficzne
    W 2011 r. nie wpłynęły zgłoszenia oznaczeń geograficznych na produkty i wyroby do rozpatrzenia których właściwy jest Urząd Patentowy. Według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku w mocy nie pozostawało ani jedno prawo z rejestracji oznaczeń geograficznych. Należy to wiązać z tym, że zgodnie ze zmianą stanu prawnego od dnia 17 lutego 2005 roku jednostką odpowiedzialną za przyjmowanie, ocenę i przekazywanie do Komisji Europejskiej wniosków o rejestrację nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych oraz nazw specyficznego charakteru dla produktów rolnych i środków spożywczych, a także za rejestrację oznaczeń geograficznych dla krajowych alkoholi jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. (wrzesień 2012)

dodano: 2012-09-04 17:25:37