Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Opłacalne zarządzanie wierzytelnościami

Czterokrotny wzrost zysku netto przy zwiększeniu przychodów ze sprzedaży o blisko 50 proc. w porównaniu do pierwszego półrocza 2012 r. – takie wyniki finansowe po trzech kwartałach 2012 roku osiągnęła Grupa Kapitałowa EGB Investments.

Grupa Kapitałowa EGB Investments po trzech kwartałach 2012 r. wypracowała zysk netto na poziomie 3,3 mln zł, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 42 mln zł. Jest to rezultat m.in. wzrostu wyniku finansowego w spółce dominującej (której rentowność ze sprzedaży za omawiany okres wyniosła 26,17 proc.), zwiększenia przychodów ze sprzedaży w spółce zależnej EGB Finanse Sp. z o.o, a także podjętych w poprzednich kwartałach decyzji w obszarze inwestycji w windykację na drodze sądowej, utworzenia funduszu sekurytyzacyjnego Mega Debt NSFIZ oraz wdrażania kolejnych narzędzi zwiększających efektywność procesów windykacji prowadzonych zarówno przez EGB Investments S.A. jak i EGB Finanse Sp. z o.o.

W ciągu trzech kwartałów tego roku portfel wierzytelności własnych EGB Finanse Sp. z o.o. wzrósł do poziomu 24 mln zł.
 
W kolejnych kwartałach EGB Investments S.A. planuje kontynuować pozyskiwanie atrakcyjnych portfeli na rynku wierzytelności, a EGB Finanse Sp. z o.o. – rozwijać Elektroniczny System Windykacji – nowatorskie narzędzie windykacji i finansowania podmiotów z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorców.
dodano: 2012-11-14 16:41:53