Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Osłabienie dynamiki gospodarki

Z przedstawionej przez Główny Urząd Statystyczny "Informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w lipcu 2016 r." wynika, że w podstawowych obszarach gospodarki obserwowano osłabienie dynamiki w stosunku do notowanej w poprzednich miesiącach. Produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie niższym niż w lipcu ub. roku. Spadek produkcji budowlano-montażowej w skali roku był głębszy niż w okresie sześciu miesięcy br. Natomiast dalszej poprawie uległa sytuacja na rynku pracy, której towarzyszył stabilny wzrost wynagrodzeń.

Rynek pracy
W lipcu br. umocnił się wzrost przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w skali roku. Obserwowano dalszy spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych i stopy bezrobocia. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu br. ukształtowało się na poziomie 5761,7 tys. osób i było o 3,2% większe niż przed rokiem (wobec wzrostu o 3,1% w czerwcu br.). Najbardziej zwiększyło się zatrudnienie w informacji i komunikacji (o 10,7%) oraz administrowaniu i działalności wspierającej (o 10,6%).

W końcu lipca br. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy ukształtowała się na poziomie 1361,5 tys., tj. zmniejszyła się w porównaniu z poprzednim miesiącem (o 2,2%, tj. o 31,0 tys.) i z lipcem ub. roku (o 14,1%, tj. o 224,2 tys.). Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 8,6%, tj. o 0,2 p.proc. mniej niż przed miesiącem i o 1,4 p.proc. mniej niż przed rokiem.

Liczba osób bezrobotnych ukształtowała się na poziomie 1066 tys. i była o 11,4% mniejsza niż w poprzednim kwartale. W skali roku zmniejszyła się ona o 16,8%.

Wynagrodzenia i świadczenia społeczne
W sektorze przedsiębiorstw w lipcu br. utrzymał się, nieco wolniejszy niż przed miesiącem, wzrost przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń nominalnych brutto w skali roku oraz ich siły nabywczej. Nominalne emerytury i renty brutto w systemie pracowniczym kształtowały się powyżej poziomu sprzed roku, a rolników indywidualnych były zbliżone do ubiegłorocznych. Przy spadku cen konsumpcyjnych siła nabywcza świadczeń emerytalno-rentowych wzrosła.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w lipcu br. wyniosło 4291,85 zł i było wyższe niż przed rokiem o 4,8% (wobec wzrostu w czerwcu br. o 5,3%).

Przeciętna miesięczna nominalna emerytura i renta brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych w lipcu br. była o 1,4% większa niż przed rokiem i wyniosła 2084,70 zł. U rolników indywidualnych w lipcu br. ukształtowała się na poziomie 1196,46 zł, tj. nieznacznie niższym niż w lipcu ub. roku (o 0,1%).

Ceny
W lipcu br. skala spadku cen konsumpcyjnych w stosunku do analogicznego okresu ub. roku była zbliżona do obserwowanej w poprzednich miesiącach. W większym stopniu niż w maju i czerwcu obniżyły się ceny towarów i usług w zakresie transportu, nieco pogłębił się również spadek cen odzieży i obuwia. Wzrost cen żywności i napojów bezalkoholowych był nieco większy niż w poprzednich miesiącach. Utrzymał się spadek w  skali roku cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej.

Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w lipcu br. były niższe niż przed miesiącem o 0,1%, natomiast w skali roku notowano spadek o 0,4% (wobec spadku o 0,8% w czerwcu br.).  Natomiast ceny produkcji budowlano-montażowej szacuje się, że w lipcu br. były wyższe niż przed miesiącem o 0,1%, natomiast w skali roku obniżyły się o 0,4%. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu br. były niższe niż przed miesiącem o 0,3%. W porównaniu z analogicznym okresem ub. roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu br. były niższe o 0,9% (w tym ceny towarów spadły o 1,5%, natomiast ceny usług wzrosły o 0,7%).

Rolnictwo
Na rynku rolnym w lipcu br. odnotowano w skupie sezonowy spadek cen podstawowych produktów roślinnych oraz żywca wołowego. Zwiększyły się natomiast ceny żywca wieprzowego, drobiowego oraz mleka. W porównaniu z lipcem ub. roku niższe były przeciętne ceny pszenicy, żywca drobiowego i mleka, a wyższe – ceny żyta, ziemniaków, żywca wieprzowego i wołowego.

Przemysł
W lipcu br. odnotowano spadek produkcji sprzedanej przemysłu w skali roku (o 3,4% wobec wzrostu o 6,0% w czerwcu br. oraz o 3,8% przed rokiem). Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja była wyższa niż w lipcu ub. roku o 1,6%, a w porównaniu z poprzednim miesiącem zmniejszyła się o 1,6%. Spadek produkcji sprzedanej w skali roku notowano w 23 (spośród 34) działach przemysłu.

Wydajność pracy w przemyśle, mierzona produkcją sprzedaną na jednego zatrudnionego, w okresie styczeń–lipiec br. była o 1,0% wyższa niż przed rokiem, przy większym o 2,2% przeciętnym zatrudnieniu i wzroście przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto – o 3,7%.

Budownictwo
Produkcja budowlano-montażowa była w lipcu br. o 18,8% mniejsza niż w analogicznym miesiącu ub. roku (wobec spadku o 13,0% przed miesiącem i o 0,1% przed rokiem).

Budownictwo mieszkaniowe
W lipcu br. oddano do użytkowania mniej mieszkań niż przed rokiem, nieco mniejsza była też liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto. Większa niż w lipcu ub. roku była natomiast liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym.

Według wstępnych danych w lipcu br. oddano do użytkowania 12,2 tys. mieszkań, tj. o 5,4% mniej niż przed rokiem (w lipcu ub. roku notowano spadek o 2,8%). Szacuje się, że w końcu lipca br. w budowie było 736,1 tys. mieszkań, tj. o 2,4% więcej niż w końcu lipca ub. roku.

Rynek wewnętrzny
Sprzedaż detaliczna zwiększyła się w lipcu br., w skali roku, o 4,4% (wobec wzrostu o 6,5% przed miesiącem oraz o 5,0% w I półroczu br.). W okresie styczeń–lipiec br. sprzedaż detaliczna była wyższa niż przed rokiem o 5,1%.

Transport
W lipcu br. sprzedaż usług w jednostkach transportu ogółem była wyższa niż przed rokiem o 3,8% (wobec wzrostu w czerwcu br. o 7,1% oraz w lipcu ub. roku – o 2,3%).

Bilans płatniczy
Według wstępnych danych, saldo rachunku bieżącego bilansu płatniczego w czerwcu br. wyniosło minus 0,9 mld zł (wobec minus 4,0 mld zł przed rokiem). Saldo obrotów towarowych ukształtowało się na poziomie 1,8 mld zł (wobec minus 0,7 mld zł rok wcześniej), przy czym eksport zwiększył się o 12,6% do 67,0 mld zł, a import wzrósł o 8,3% do 65,2 mld zł. Saldo usług pozostało na poziomie zbliżonym do notowanego przed rokiem i wyniosło 3,6 mld zł.

Saldo rachunku finansowego bilansu płatniczego w czerwcu br. wyniosło 4,2 mld zł (wobec minus 5,0 mld zł rok wcześniej). Saldo inwestycji zagranicznych w Polsce ukształtowało się na poziomie 8,2 mld zł, przy czym saldo pasywów inwestycji bezpośrednich wyniosło minus 1,5 mld zł. Saldo polskich inwestycji za granicą wyniosło 12,4 mld zł, w tym saldo aktywów inwestycji bezpośrednich wyniosło 2,1 mld zł.

Handel zagraniczny
W I półroczu br. obroty towarowe handlu zagranicznego (liczone w złotych) wzrosły w skali roku, w większym stopniu po stronie eksportu niż importu. Dodatnie saldo wymiany ogółem w okresie styczeń–czerwiec br. było znacznie wyższe niż przed rokiem. Wzrosły obroty z krajami rozwiniętymi (w tym z krajami UE), a także eksport do krajów Europy Środkowo-Wschodniej i import z krajów rozwijających się. W okresie styczeń–maj br. obroty ogółem w cenach stałych były wyższe niż przed rokiem. Wskaźnik terms of trade kształtował się korzystnie, na co wpłynęły relacje cen z krajami Europy Środkowo-Wschodniej.

W porównaniu z I półroczem ub. roku eksport w cenach bieżących zwiększył się o 6,4% do 392,9 mld zł, a import – o 4,0% do 374,7 mld zł. Wymiana zamknęła się dodatnim saldem w wysokości 18,2 mld zł (przed rokiem 9,1 mld zł). Obroty wyrażone w euro po stronie eksportu zwiększyły się w skali roku o 2,1% i wyniosły 90,5 mld EUR, a po stronie importu nieco obniżyły się – o 0,2% do 86,3 mld EUR. Dodatnie saldo wyniosło 4,2 mld EUR (w I półroczu ub. roku 2,2 mld EUR). W obrotach liczonych w dolarach USA odnotowano wzrost eksportu w skali roku o 1,1% do 100,8 mld USD oraz spadek importu o 1,2% do 96,1 mld USD. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 4,7 mld USD (po sześciu miesiącach ub. roku 2,5 mld USD).

Nakłady inwestycyjne
W I półroczu br. nakłady ogółem badanych przedsiębiorstw wyniosły 49,4 mld zł i były (w cenach stałych) o 7,1% niższe niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 10,9%), podczas gdy w I kwartale br. obserwowano spadek o 8,9%. Nakłady na budynki i budowle zmniejszyły się o 14,7%, natomiast na zakupy 30 o 1,8%. Udział zakupów w nakładach ogółem wzrósł do 63,7% z 59,6% przed rokiem. Nakłady realizowało 79,2% badanych podmiotów, wobec 80,0% w analogicznym okresie ub. roku.

Pieniądz
Podaż pieniądza M3 na koniec lipca br. wyniosła 1204,0 mld zł, tj. była o 4,2% wyższa niż w końcu ub. roku i o 0,3% większa niż przed miesiącem. Zasoby pieniądza gotówkowego w obiegu (poza kasami banków) na koniec lipca br. wyniosły 165,6 mld zł i wzrosły o 10,7% w porównaniu z końcem ub. roku, a w stosunku do końca czerwca br. zwiększyły się o 1,5%. Depozyty i inne zobowiązania, stanowiące główną pozycję w strukturze podaży pieniądza (M3), w końcu lipca br. wyniosły 1029,1 mld zł, (tj. o 3,3% więcej niż na koniec ub. roku, a w stosunku do poprzedniego miesiąca utrzymały się na niezmienionym poziomie).

Zadłużenie netto instytucji rządowych szczebla centralnego na koniec lipca br. wyniosło 224,2 mld zł. Zadłużenie to wzrosło o 11,4% w porównaniu z końcem ub. roku, a w stosunku do czerwca br. zmniejszyło się o 0,2%.

Podstawowe stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego od 5 marca ub. roku utrzymują się na niezmienionym poziomie: stopa lombardowa – 2,50%, stopa redyskonta weksli – 1,75%, stopa referencyjna – 1,50%, stopa depozytowa – 0,50%.

Budżet państwa
W okresie styczeń–lipiec br. dochody budżetu państwa wyniosły 188 565,4 mln zł (tj. 60,1% kwoty założonej w ustawie budżetowej na 2016 r.), a wydatki 202 952,9 mln zł (odpowiednio 55,1%). Deficyt ukształtował się na poziomie 14 387,5 mln zł, co stanowiło 26,3% planu.


Źródło: GUS - Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w lipcu 2016 r.


dodano: 2016-08-26 07:27:57