Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
PGE wykazała 3,6 mld zł zysku netto w 2014 r.

PGE Polska Grupa Energetyczna przedstawiła wyniki finansowe za rok 2014 wraz z informacją o wpływie niepieniężnych zdarzeń jednorazowych. Według wstępnych szacunków zarządu spółki skonsolidowany zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) w 2014 r. wyniesie ok. 8,1 mld zł, natomiast zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej około 3,6 miliarda złotych.

Przedstawiony szacunek uwzględnia pozytywny wpływ niegotówkowych zdarzeń jednorazowych, które łącznie przyczyniły się do zwiększenia zysku EBITDA o ok. 2,5 mld zł. Złożyły się na to rekompensaty dla wytwórców energii z tytułu rozwiązania kontraktów długoterminowych na jej odbiór (KDT) w wysokości dodatkowych 1,5 mld zł, rozwiązanie rezerw w wyniku korzystnych wyroków Sądu Apelacyjnego dotyczących rekompensat KDT - dodatkowe 250 mln złotych oraz rozwiązanie rezerwy na przyznane nieodpłatnie uprawnienia do emisji CO2 w 2013 r. - dodatkowe 750 mln zł.

PGE zapewnia, że kontynuuje proces restrukturyzacji i ograniczania kosztów stałych działalności bieżącej. W ramach przeprowadzonych Programów Dobrowolnych Odejść (PDO) w 2014 r. została zawiązana rezerwa w wysokości ok. 400 mln zł. Rezerwa wpłynęła negatywnie na raportowany zysk operacyjny. Ponadto odpis z tytułu szacunkowej utraty wartości instrumentów finansowych, obniżył raportowany zysk netto o niemal 390 mln zł. Istotny wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe PGE ma również zmiana polityki rachunkowości w zakresie tworzenia rezerwy rekultywacyjnej dla kopalń odkrywkowych.

Grupa PGE zastrzega, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest nadal przedmiotem audytu przez biegłego rewidenta, zaś prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja skonsolidowanego raportu finansowego za rok 2014 nastąpi 17 lutego 2015 roku.


Źródło: PGE


dodano: 2015-01-30 09:26:58