Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Podmioty gospodarcze w rejestrze Regon

W końcu 2012 roku - jak podaje GUS - w rejestrze REGON wpisanych było 3975,3 tys. osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, tj. o 2,7% więcej niż na koniec roku 2011. Liczba podmiotów sektora prywatnego stanowiła 96,9% ww. zbiorowości ogółem i wyniosła 3851,8 tys. i wzrosła o 2,8%.

W sektorze tym prywatnym 75,7% stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Na koniec 2012 r. w rejestrze REGON wpisanych było 2917,3 tys. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą tj. o 1,6% więcej niż na koniec 2011 r. Prawie 98,3% osób fizycznych stanowili przedsiębiorcy, dla których przewidywana liczba pracujących zgłoszona do rejestru REGON jest mniejsza niż 10 osób. Liczba tych podmiotów w 2012 r. wzrosła o 2,1% wobec spadku o 2,4% w 2011 r.

W sektorze publicznym wpisanych było 123,5 tys. podmiotów, tj. o 1,3% więcej niż w roku 2011. W 2012 roku liczba spółek handlowych wzrosła o 8,2% (w 2011 r. o 6,4%), w tym spółek kapitałowych (o 7,9%) i spółek osobowych (o 9,9%). W spółkach osobowych największy wzrost zanotowano w liczbie spółek: komandytowo-akcyjnych (o 86,1%), komandytowych (o 26,8%). Wśród spółek kapitałowych liczba spółek z ograniczoną odpowiedzialnością wzrosła o 8,1%, zaś spółek akcyjnych o 3,9%.

W grupie spółek handlowych w układzie według rodzaju kapitału największy procentowy wzrost wystąpił w liczbie spółek z wyłącznym kapitałem prywatnym krajowym (o 8,8%) i z wyłącznym udziałem kapitału zagranicznego (o 6,0%). Zmniejszyła się natomiast liczba spółek handlowych z wyłącznym udziałem Skarbu Państwa (o 15%) i z wyłącznym udziałem państwowych osób prawnych (o 3,6%).

W roku 2012 wykreślono z rejestru REGON 252,3 tys. podmiotów, tj. o 34,2% mniej niż na przestrzeni 2011 r. Największy procentowy spadek liczby wykreśleń w porównaniu z 2011 r. wystąpił w sekcjach: rolnictwo,leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (o 54,1%) oraz transport i gospodarka magazynowa (o 45,7%), a w układzie przestrzennym w województwach: mazowieckim (o 40,7%), świętokrzyskim (o 37,5%) i śląskim (o 37,5%).

Źródło: GUS, Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze Regon, 2012 r.. Warszawa 2013.



dodano: 2013-02-26 12:55:26