Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Polski rynek telekomunikacyjny w 2012 roku


Łączna wartość polskiego rynku telekomunikacyjnego w 2012 r. wyniosła netto 41,7 mld zł co stanowiło spadek o około 2,4% w porównaniu z rokiem poprzednim. Do spadku przyczynił się przede wszystkim segment telefonii stacjonarnej - podał Urząd Komunikacji Elektronicznej w raporcie o stanie polskiego rynku telekomunikacyjnego w 2012 roku.Przychody
Wartość rynku osiągnęła poziom 4,4 mld zł co stanowiło wzrost o 10,7% w porównaniu do 2011 r. Mimo wzrastających przychodów z usług, wskaźnik ARPU (ang. average revenue per user - średni miesięczny przychód z abonenta) charakteryzował się ujemną dynamiką zmian będącą m.in. efektem obniżek cen dodatnia dynamika zmian. W przypadku modemów 2G/3G odnotowano wzrost aż o 41,5%, a ich udział w rynku na poziomie 23,3% przewyższył udział operatorów TVK.

Abonenci
Rosnąca penetracja Internetu mobilnego przy jednoczesnym spadku popularności usług tradycyjnych na łączach xDSL sprawiły, że największą bazę abonencką w 2012 r. posiadała PTK Centertel. Łączne udziały operatorów telefonii ruchomej osiągnęły poziom 44,2%, o 3,7 pp. więcej niż w 2011 r.
Struktura podmiotowa
Biorąc pod uwagę wyłącznie technologie dostępu stacjonarnego, największą liczbę klientów usługi posiadała Telekomunikacja Polska. Udziały operatora zasiedziałego sukcesywnie spadają, przede wszystkim w związku z rosnącą konkurencją dostawców kablowych TVK.

Ceny usług dostępu szerokopasmowego


Analizy cen dostępu do Internetu dokonano na podstawie ofert dziesięciu głównych dostawców usługi biorąc pod uwagę liczbę obsługiwanych przez nich abonentów. W bazie uwzględniono taryfy dostępne na łączach xDSL (Telekomunikacji Polskiej oraz własnych operatorów alternatywnych (OA) oraz poprzez modemy TVK.

Do porównania cen zestawiono średnie miesięczne koszty korzystania z usługi w planach taryfowych z umowami na czas określony oraz zestawiono średnie miesięczne koszty usługi uwzględniając trzy podstawowe czynniki wpływające na cenę oferty – prędkość łącza, rodzaj dostępu oraz czas trwania umowy. Na wykresie średnie miesięczne koszty korzystania z usługi dostępu do Internetu według czasu obowiązywania umowy.

Źródło: Urząd Komunikacji Elektronicznej - Raport o stanie polskiego rynku telekomunikacyjnego w 2012 roku.
Raport sporządzono na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniach z działalności telekomunikacyjnej za rok 2012 (stan bazy na 14 czerwca 2013 r.), przekazywanych zgodnie z art. 7 Prawa telekomunikacyjnego przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych, jak również przy wykorzystaniu zasobów analitycznych będących w posiadaniu Urzędu Komunikacji Elektronicznej.


dodano: 2013-07-01 11:10:18