Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Poprawa na rynku pracy

W opracowanym przez NBP raporcie, w II kwartale 2016 r. zaobserwowano kontynuację poprawy na rynku pracy oraz sygnały możliwego wolniejszego wzrostu popytu na pracę w drugiej połowie roku. Tendencję wzrostową kontynuowało zatrudnienie, przy dalszym zwiększaniu się intensywności wykorzystania dostępnych zasobów pracy. Tempo wzrostu liczby pracujących ustabilizowało się na poziomie tylko nieznacznie wyższym niż przed kwartałem (1,2% rok do roku).

Wysoką dynamiką charakteryzowało się nadal zatrudnienie „etatowe” w sektorze przedsiębiorstw, głównie w przemyśle. Spadki odnotowały natomiast rolnictwo i sfera publiczna. Stopniowe zwiększanie stabilności warunków zatrudnienia najemnego mogło przy tym częściowo wynikać z konwersji niektórych umów cywilnoprawnych w umowy o pracę. W II kw. br. po raz pierwszy od 5 lat bliska domknięcia była też luka pomiędzy preferowaną przez pracowników i faktyczną liczbą przepracowanych godzin. Świadczy to o wyczerpywaniu się możliwości dalszego zwiększania nakładów pracy poprzez wydłużanie czasu pracy. Stabilizacja planów przedsiębiorstw dot. zmian zatrudnienia w kolejnych kwartałach, nieco słabsza dynamika zatrudnienia w SP w sierpniu br., jak również niższe wartości niektórych wskaźników popytu na pracę mogą jednak zapowiadać wolniejszy wzrost zatrudnienia w II połowie 2016 r.

Pomimo zmniejszenia się liczby ludności w wieku produkcyjnym, w II kw. 2016 r. prawie nie zmienił się zasób siły roboczej. Coraz szybciej zmniejszającą się populację kompensował wzrost aktywności zawodowej, w szczególności osób w wieku przedemerytalnym oraz absolwentów. Wynikał on głównie z przepływu bezpośrednio z nieaktywności zawodowej do zasobu osób pracujących. Oznacza to, że pracodawcy coraz częściej sięgali nie tylko po osoby bezrobotne, ale także po osoby luźniej związane z rynkiem pracy.

Rekordowo już niska stopa bezrobocia BAEL nadal obniżała się i – po wyeliminowaniu wpływu efektów sezonowych – wyniosła 6,4%. Spadki bezrobocia są odzwierciedleniem zarówno wysokiego popytu na pracę, jak i stabilizacji liczby osób aktywnych zawodowo.

Utrzymujący się wysoki popyt na pracę zaczął stopniowo przekładać się na presję na podwyżki wynagrodzeń. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w wyraźniejszym niż dotąd wzroście udziału wynagrodzenia czynnika pracy w wartości dodanej brutto. Coraz szybsze tempo wzrostu płac jest obserwowane obecnie nie tylko w sektorze przedsiębiorstw, ale także w usługach nierynkowych. Wzrost jednostkowych kosztów pracy w gospodarce przyspieszył, zarówno ze względu na wyraźny wzrost wynagrodzeń, jak i obniżające się od początku br. tempo wzrostu wydajności pracy.

Dodatkowo w najnowszym raporcie znalazła się analiza pogłębiona prezentująca oszacowanie liczby pracujących, dla których praca na podstawie umów cywilnoprawnych wynika bardziej z konieczności niż z wyboru. Analiza ta pozwala określić maksymalny potencjalny zasięg dodatkowego wzrostu zatrudnienia etatowego spowodowanego wprowadzeniem na początku 2016 r. nowych zasad oskładkowania umów zlecenia.


Źródło: Główny Urząd Statystyczny. "Kwartalny raport o rynku pracy w II kw. 2016 r." - opracowanie zawiera podsumowanie najważniejszych informacji o rynku pracy dostępnych w momencie przygotowywania (po publikacji przez GUS danych z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności za kolejny kwartał). Cennym uzupełnieniem komentowanych informacji są wyniki badań i analiz. Informacja została przygotowana w Instytucie Ekonomicznym na potrzeby organów NBP i wyrażono w niej jedynie opinie zespołu autorskiego.


dodano: 2016-10-14 08:27:35