Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Potencjał gospodarczy sektora przetwórstwa owocowo-warzywnego Ziemi Sandomierskiej

W dniach 29-30 sierpnia 2014 r. w Sandomierzu odbyła się II Konferencja pn. „Potencjał gospodarczy sektora przetwórstwa owocowo-warzywnego Ziemi Sandomierskiej”. Jej efektem było stanowisko Sandomierskiego Jabłkowego Korpusu Eksporterów i Stowarzyszenia Eksporterów Polskich, które przedstawił Mieczysław Twaróg Prezes Zarządu Stowarzyszenia Eksporterów Polskich.

Patronat Honorowy nad Konferencją objęli: Wicepremier, Minister Gospodarki Janusz Piechociński, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki oraz Prezes Zarządu Stowarzyszenia Eksporterów Polskich Mieczysław Twaróg. W obradach II Konferencji udział wzięli: Arkadiusz Bąk Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Adam Jarubas Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Monika Piątkowska Wiceprezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Kazimierz Kotowski Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Stanisław Masternak Starosta Sandomierski, Dziekan Sandomierskiego Korpusu Eksporterów i Mieczysław Twaróg Prezes Zarządu Stowarzyszenia Eksporterów Polskich.

W ramach konferencji odbyły się również spotkania matchmakingowe oraz wizyty w siedzibach grup producentów owoców i warzyw.

Stanowisko
w sprawie optymalnego wykorzystania potencjału sektora owocowo-warzywnego
Ziemi Sandomierskiej (29.8.14)


Sadownicy i ogrodnicy sandomierscy dbając o kondycję sektora owocowo-warzywnego dążyć będą do wzrostu eksportu owoców i warzyw  jako siły napędowej rozwoju Ziemi Sandomierskiej.

Sadownicy i ogrodnicy sandomierscy uważają, że dla utrzymania eksportu owoców i warzyw na dotychczasowym poziomie wymagane będzie ukierunkowanie działań na rzecz wykorzystania istniejących możliwości sadownictwa i ogrodnictwa Ziemi Sandomierskiej. Chodzi zwłaszcza o wykorzystanie dobrej jakości gleb lessowych, mikroklimatu i doświadczenia sadowników, które stanowią potencjalne możliwości rozwoju produkcji i eksportu owoców i warzyw. Produkcja ta jest skoncentrowana głównie w pasie najbardziej urodzajnych gleb w rejonie Sandomierza na których mogą być uprawiane wszystkie rodzaje  i gatunki sadownictwa i ogrodnictwa, a pod względem wielkości produkcji dominującą pozycję stanowią obecnie jabłka. W tym zakresie Sandomierski Jabłkowy Korpus Eksporterów i Stowarzyszenie Eksporterów Polskich dążyć będą do wzrostu eksportu jabłek oraz nadania mu priorytetowego znaczenia w ramach długofalowej polityki społeczno-gospodarczej kompatybilnej z nową perspektywą finansową na lata 2014-2020. 
               
W tym celu istotne znaczenie ma stosowanie instrumentów wsparcia eksportu oraz wykorzystanie warunków klimatycznych i tradycji w odpowiedni sposób aby produkcja sadownicza i ogrodnicza pozostała wizytówką  regionu sandomierskiego, a jabłka głównym jej produktem eksportowym. Utrzymanie tych tendencji rozwoju wymaga wspólnej troski sadowników i ogrodników, ośrodków badawczo-wdrożeniowych, przetwórstwa, handlu oraz dywersyfikacji rynków eksportu.

W związku z powyższym działania sadowników i ogrodników, w tym sandomierskiego klastra, a także Sandomierskiego Jabłkowego Korpusu Eksporterów oraz organów rządowych i samorządowych powinny być skupione na:
 • pogłębieniu współpracy w zakresie eksportu z partnerami  zagranicznymi, w tym m.in.: białoruskimi, kazachskimi, algierskimi, egipskimi, marokańskimi, chińskimi, koreańskimi, zjednoczonych emiratów arabskich oraz w ramach handlu przygranicznego z obwodem kaliningradzkim;
 • wyprzedzających działaniach informacyjnych i promocyjnych WPHiI Ambasad i Konsulatów RP w celu  wykorzystania potencjalnych możliwości produkcji i eksportu jabłek, owoców i warzyw;
 • wykorzystaniu istniejącego potencjału Ziemi Sandomierskiej, sadowników i ogrodników, zaplecza naukowego, a także doświadczeń i wielowiekowej tradycji na rzecz  rozwoju produkcji i eksportu jabłek, owoców i warzyw;
 • rozwoju sadownictwa i ogrodnictwa na bazie aktywnie działających na Ziemi Sandomierskiej gospodarstw towarowych reprezentujących najwyższy światowy poziom technologiczny;
 • przeznaczaniu części jabłek i owoców na produkcję cydru, soków tłoczonych, kostki dla ciastkarzy, chipsów owocowych czy rodzynek wiśniowych oraz spirytusu, który mógłby być wykorzystywany jako dodatek do biopaliw czy produkcji płynów do zraszaczy samochodowych itp.;
 • absorpcji funduszy unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020 na rzecz wybudowania laboratorium chemiczno-rolniczego badającego pozostałości pestycydów w owocach i warzywach; koncentratach i pulpach oraz innych produktach (kierowanych na eksport) w celu wykonania badań na pozostałości pestycydowe przed wysłaniem każdej partii na eksport. Laboratorium takie mogłoby powstać w ŚODR Oddział w Sandomierzu oraz na zbudowanie niezależnego Systemu Informatycznego Symulującego Zagrożenia Patogenami Chorobowymi na terenie całego województwa świętokrzyskiego i powierzenie jego obsługę ŚODR w Modliszewicach;
 • przekazywaniu na cele charytatywne części owoców i warzyw, które powinny być skupowane  po wyższych stawkach  i w całości ze środków unijnych;
 • zmodyfikowaniu rozwiązań systemowych umożliwiających przeznaczanie części dochodów Grup Producentów Owoców i Warzyw na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy w tym zwłaszcza w transporcie oraz usługach, a także bezpłatnego przekazywania owoców  i warzyw do szkół w ramach Programu „Owoce i Warzywa  w Szkole” co pozwoliłoby na wychowanie zdrowszych dzieci i młodzieży i wyrobienie u nich nawyku zdrowego odżywiania, a w przyszłości na mniejsze wydatki na ochronę zdrowia;
 • wprowadzeniu rozwiązań systemowych podobnych jak w Austrii, Niemczech czy Francji gdzie producenci są zwolnieni z wszelkich podatków od produkcji nisko procentowych napojów alkoholowych; 
 • stworzeniu wieloletniego programu promocyjnego obejmującego: pogłębienie działań Centrum Promocji Eksportu Jabłek, Owoców i Warzyw w siedzibie Stowarzyszenia Eksporterów Polskich; organizację corocznych konferencji proeksportowych oraz misji gospodarczych; promocję owoców i warzyw przez Wydziały Promocji Handlu  i Inwestycji Ambasad RP; promocję spożywania owoców  i warzyw w kraju i za granicą; pomoc w finansowaniu udziału w targach; utworzenie platformy internetowej w zakresie  promocji podejmowanych przedsięwzięć;
 • ukierunkowaniu działań promocyjnych Wydziałów Promocji Handlu  i Inwestycji  Ambasad RP w Białorusi, Kazachstanie i ZEA poprzez zorganizowanie targów na rzecz dywersyfikacji eksportu jabłek, owoców i warzyw;
 • wykorzystaniu krajowych, zagranicznych i polonijnych mediów na rzecz promocji eksportu owoców i warzyw;
 • usprawnieniu finansowej i ubezpieczeniowej obsługi transakcji eksportowych (BGK i KUKE);
 • dalszej koncentracji i pogłębienia działań sadowników w ramach klastra w celu samodzielnego organizowania zbytu owoców i warzyw w kraju i za granicą.
Sadownicy i ogrodnicy Ziemi Sandomierskiej, mając na uwadze dalszy rozwój  produkcji i wzrost eksportu jabłek, owoców i warzyw oczekują wsparcia Sandomierskiego Jabłkowego Korpusu Eksporterów oraz Stowarzyszenia Eksporterów Polskich, a także organów rządowych i samorządowych w urzeczywistnianiu niniejszego Stanowiska. 

Sandomierski Jabłkowy Korpus Eksporterów                             Stowarzyszenie Eksporterów Polskichdodano: 2014-09-02 09:05:44