Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Poziom wydatkowania i realizacji celów w programach regionalnych na lata 2014-2020

Rok 2018 jest czwartym rokiem realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) na lata 2014-2020. Minęliśmy już półmetek tego okresu programowania. W 2017 r. w większości programów regionalnych odnotowaliśmy znaczące przyrosty poziomu zakontraktowanych środków, co daje nadzieję na przyspieszenie w wydatkowaniu. Oznacza to, że Instytucje Zarządzające powinny na tym etapie silnie skoncentrować się na płatnościach w projektach i sprawnej certyfikacji wydatków do Komisji Europejskiej.

Wkład UE w zatwierdzonych wnioskach o płatność składanych przez beneficjentów wynosi 12,6 mld zł, co stanowi średnio 9,7% środków dostępnych w RPO na lata 2014-2020.

– Liderem w wydatkowaniu jest województwo opolskie. Na podium stoją także województwa dolnośląskie oraz podkarpackie. Jednocześnie obserwujemy duże zróżnicowanie między poszczególnymi regionami. W porównaniu z liderem, ponad dwukrotnie niższy wskaźnik finansowy identyfikujemy w województwach podlaskim, kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim –  mówi wiceminister inwestycji i rozwoju Adam Hamryszczak.
 

 
Wnioski o płatność beneficjentów przekładają się na poziom certyfikacji wydatków do KE. Jest to bardzo istotny proces z uwagi na ustanowione w programach minimalne kwoty wydatkowania na każdy rok (rok n). Kwoty te należy zadeklarować do KE najpóźniej w ciągu trzech kolejnych lat (n+3). Stąd powszechnie stosowana nazwa zasady automatycznego anulowania zobowiązań: zasada n+3. Ważnym elementem tej zasady jest realne ryzyko utraty środków. Jeśli IZ w roku n+3 certyfikuje kwotę mniejszą niż roczna transza środków alokowanych w roku n, bezpowrotnie traci wartość różnicy.

W 2018 r. po raz pierwszy wszystkie RPO będą objęte zasadą n+3. Dla wszystkich RPO łącznie cel n+3 na koniec 2018 r. wynosi 4,3 mld euro dofinansowania UE. Do 8 marca 2018 r. regiony certyfikowały 2,7 mld euro, co stanowi średnio 62% celu, jednak i na tym poziomie wdrażania zauważalne jest duże zróżnicowanie pomiędzy poszczególnymi RPO. Woj. opolskie osiągnęło już minimalny poziom certyfikacji, niezbędny w celu uniknięcia utraty środków. Bliskie osiągnięcia celu n+3 są również województwa: wielkopolskie (85% celu) oraz dolnośląskie (81%). Najbardziej niepokojąco sytuacja przedstawia się w województwach: podlaskim, kujawsko-pomorskim oraz warmińsko-mazurskim, gdzie aktualny poziom certyfikacji nie przekracza 50% celu n+3. Jeśli w tych regionach w najbliższych miesiącach nie nastąpi znaczące przyspieszenie certyfikacji wydatków, ryzyko utraty części środków będzie bardzo wysokie.– Zarządzający programami regionalnymi muszą koniecznie pamiętać, że kwestie płatności oraz sprawnej certyfikacji wydatków do KE są niezwykle istotne ze względu na ustanowione w programach minimalne kwoty wydatkowania na każdy rok, których nie osiągnięcie skutkuje utratą środków – podsumował wiceminister Adam Hamryszczak.

Źródło: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

dodano: 2018-03-19 07:07:31