Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Praca i płaca w sektorze przedsiębiorstw

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw* w lutym 2013 r. wyniosło 5497,4 tys. osób, a wynagrodzenie ogółem (brutto) 3709,99 zł, w tym bez wypłat z zysku 3708,69 zł.

W porównaniu do 2012 r. zatrudnienie w lutym zmalało o 0,8 proc. a wynagrodzenie wzrosło o 4 proc.


* Dotyczy podmiotów, w których liczba pracujących przekracza 9 osób, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie: leśnictwa i pozyskiwania drewna; rybołówstwa w wodach morskich; górnictwa i wydobywania; przetwórstwa przemysłowego; wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych; dostawy wody; gospodarowania ściekami i odpadami oraz działalności związanej z rekultywacją; budownictwa; handlu hurtowego i detalicznego; naprawy pojazdów samochodowych, włączając motocykle; transportu i gospodarki magazynowej; działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi; informacji i komunikacji; działalności związanej z obsługą rynku nieruchomości; działalności prawniczej, rachunkowo-księgowej i doradztwa podatkowego, działalności firm centralnych (head offices); doradztwa związanego z zarządzaniem; działalności w zakresie architektury i inżynierii; badań i analiz technicznych; reklamy, badania rynku i opinii publicznej; pozostałej działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej; działalności w zakresie usług administrowania i działalności wspierającej; działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją; naprawy i konserwacji komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego; pozostałej indywidualnej działalności usługowej.

Źródło: GUS, Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2013 r. Informacja sygnalna, 18.03.2013 r.
dodano: 2013-03-18 12:29:17