Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Prawie 15 mln osób pracujących w gospodarce narodowej

Główny Urząd Statystyczny podał dane o pracujących w 2015 r. Liczba osób pracujących w gospodarce narodowej (łącznie z pracującymi w rolnictwie indywidualnym i w jednostkach budżetowych prowadzących działalność z zakresu obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego) wyniosła 14 829,8 tys. osób, czyli o 266,4 tys. (o 1,8%) więcej niż w roku poprzednim, przy czym wzrost liczby pracujących wystąpił w sektorze prywatnym (o 2,7%), natomiast w sektorze publicznym liczba pracujących zmniejszyła się o 33,5 tys. osób, tj. o 1,0%.

W stosunku do 2011 r. liczba pracujących wzrosła o 597,2 tys. (o 4,2%). Kobiety stanowiły 47,2% liczby pracujących ogółem, udział ten wzrósł o 0,9 p.p. W sektorze prywatnym nastąpił wzrost liczby pracujących z 10 746,1 tys. osób w 2011 r. do 11 486,2 tys. osób w 2015 r., tj. o 6,9%. W sektorze publicznym natomiast w 2015 r. w stosunku do 2011 r. nastąpił spadek liczby pracujących o 142,9 tys. osób, tj. o 4,1%.

Największy wzrost liczby pracujących w odniesieniu do 2011 r. wystąpił w sekcjach: informacja i komunikacja — o 27,5%, pozostała działalność usługowa — o 26,4% oraz administrowanie i działalność wspierającaΔ — o 20,9%. Największy spadek natomiast dotyczył sekcji: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodęΔ (o 18,1%), górnictwo i wydobywanie (o 15,7%) oraz budownictwo (o 7,6%). Podobnie jak w poprzednich latach, w podmiotach należących do sektora publicznego większość pracujących stanowiły kobiety (60,5%), w sektorze prywatnym natomiast większość stanowili mężczyźni (56,7%). W grupie jednostek budżetowych prowadzących działalność z zakresu obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego w 2015 r. w stosunku do 2011 r. nastąpił wzrost liczby pracujących o 1,3%.


Najwięcej pracujących (bez pracujących w jednostkach budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego) odnotowano w województwie mazowieckim — 2957,9 tys. osób, co stanowiło 20,4% ogółu pracujących w Polsce. Następnie w województwie śląskim — 1563,6 tys. osób, tj. 10,8% ogółu pracujących w Polsce oraz wielkopolskim — 1492,1 tys. osób, tj. 10,3% ogółu pracujących w Polsce.

W podmiotach zaliczanych do sektora publicznego w 2015 r. największa liczba osób pracujących przypadała na jednostki samorządu terytorialnego (1821,1 tys.) oraz jednostki własności Skarbu Państwa (692,3 tys.). W sektorze prywatnym najwięcej osób pracowało w jednostkach własności prywatnej krajowej (9592,9 tys.). Spośród pracujących w sektorze prywatnym 14,9% stanowili pracujący w jednostkach posiadających zagraniczną formę własności.

W ujęciu regionalnym najwięcej pracujących wystąpiło w regionie centralnym oraz południowym — odpowiednio 23,2% oraz 20,6% udziału w liczbie pracujących w Polsce. Najmniejszy udział w liczbie pracujących w kraju, wynoszący 9,6%, stanowili pracujący w regionie południowo-zachodnim. Liczba pracujących w przeliczeniu na 1000 ludności w poszczególnych regionach Polski była zróżnicowana. Najwyższy wskaźnik wystąpił w regionie centralnym i wyniósł średnio 429 pracujących. W pozostałych regionach wskaźnik ten kształtował się następująco: region południowy — 377 (87,9% do najwyższego wskaźnika), region wschodni — 373 (87,0%), region północno-zachodni — 372 (86,7%), region południowo-zachodni 358 (83,4%) oraz region północny — 332 (77,4%).

Zatrudnieni

Zatrudnienie w gospodarce narodowej w ostatnim dniu 2015 r. wyniosło 10 529,3 tys. osób, z czego 5217,7 tys. stanowiły kobiety. Udział mężczyzn w liczbie zatrudnionych ogółem był wyższy i wynosił 50,4%. Najwięcej zatrudnionych było w województwach: mazowieckim (2372,3 tys.), śląskim (1262,7 tys.) i wielkopolskim (1120,7 tys.), natomiast najmniejszą liczbę zatrudnionych odnotowano w województwie opolskim (204,9 tys.). Województwa różniły się między sobą pod względem udziału zatrudnionych w liczbie zatrudnionych ogółem w poszczególnych sektorach własności. Największy udział zatrudnionych w sektorze publicznym wystąpił w województwach: lubelskim i podlaskim odpowiednio 37,6% i 37,2%. Na przeciwległym biegunie znalazły się województwa: wielkopolskie i dolnośląskie, w których udział zatrudnionych w sektorze publicznym kształtował się na poziomie odpowiednio 21,0% i 24,1%. W skali całego kraju udział zatrudnionych w sektorze publicznym wynosił 28,7%. Zdecydowanie więcej osób zatrudnionych było w sektorze prywatnym, w którym zatrudnienie wyniosło 7511,3 tys., a więc aż 71,3% ogólnej liczby zatrudnionych.

Wielkość zatrudnienia według sekcji PKD było zróżnicowana. Najwięcej osób zatrudnionych było w podmiotach zaliczanych do sekcji: przetwórstwo przemysłowe (2407,9 tys., tj. 22,9% ogółu zatrudnionych), handel; naprawa pojazdów samochodowychΔ (1755,9 tys., tj. 16,7% ogółu zatrudnionych) oraz edukacja (1101,2 tys., tj. 10,5% ogółu zatrudnionych). Najmniej osób zatrudnionych było w podmiotach zaliczanych do sekcji: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodęΔ (124,1 tys., tj. 1,2% ogółu zatrudnionych), działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (131,5 tys., tj. 1,2% ogółu zatrudnionych), dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (143,2 tys., tj. 1,4% ogółu zatrudnionych) oraz górnictwo i wydobywanie (146,6 tys., tj. 1,4% ogółu zatrudnionych).

Liczba osób pełnozatrudnionych wyniosła 9473,7 tys., stanowiąc 91,1% ogólnej liczby zatrudnionych, przy czym więcej było pełnozatrudnionych mężczyzn (4922,7 tys.) niż kobiet (4551,0 tys.) Natomiast liczba niepełnozatrudnionych ukształtowała się na poziomie 926,1 tys., z czego zdecydowaną większość, bo aż 64,0% (592,3 tys.) stanowiły kobiety. Tak jak w przypadku zatrudnienia ogółem, wśród pełnozatrudnionych najwięcej osób pracowało w podmiotach zaliczanych do sekcji przetwórstwo przemysłowe (24,4%), handel; naprawa pojazdów samochodowychΔ (16,4%) oraz edukacja (9,9%).

Najwięcej osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy pracowało w podmiotach prowadzących działalność w sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych (21,6% niepełnozatrudnionych). W podmiotach z sekcji edukacja zatrudnionych było 17,2% niepełnozatrudnionych, a w przetwórstwie przemysłowym — 10,8% niepełnozatrudnionych. Najmniej osób pełnozatrudnionych pracowało w jednostkach z sekcji pozostała działalność usługowa (0,6%), a niepełnozatrudnionych w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (0,1%). We wszystkich sekcjach PKD przeważała liczba pełnozatrudnionych.

Największy udział niepełnozatrudnionych w zatrudnieniu ogółem danej sekcji wystąpił w: pozostałej działalności usługowej (29,3%), zakwaterowaniu i gastronomii (24,1%) oraz obsłudze rynku nieruchomości (23,9%). Najmniejszy udział niepełnozatrudnionych w liczbie zatrudnionych ogółem wystąpił w podmiotach zaliczanych do sekcji: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (0,9%) oraz górnictwo i wydobywanie (1,0%).

Ruch zatrudnionych

W 2015 r. w Polsce przyjęto do pracy 1804,0 tys. osób, co spowodowało wzrost przyjęć do pracy o 5,5% w stosunku do roku poprzedniego. Ponad połowę przyjętych stanowili mężczyźni (56,1%). Wzrost liczby przyjęć do pracy nastąpił zarówno w sektorze publicznym (8,0%) jak i w prywatnym (5,1%). Podobnie jak w latach ubiegłych, w sektorze publicznym większość przyjętych osób stanowiły kobiety (62%), natomiast w sektorze prywatnym dominowali mężczyźni (59,6%). Współczynnik przyjęć ogółem wyniósł 22,3%, dla kobiet — 20,0%, natomiast dla mężczyzn — 24,6%.

Spośród przyjętych do pracy najliczniejszą grupę stanowiły osoby poprzednio pracujące (65,4%). Odsetek osób, które podejmowały pracę po raz pierwszy wyniósł 15,3%, większą część tej grupy stanowili absolwenci, czyli osoby, które podjęły zatrudnienie w okresie krótszym niż 12 miesięcy od zakończenia nauki (63,6%). Najmniejszy odsetek nowo przyjętych stanowiły osoby powracające z urlopów wychowawczych (1,1%).

W 2015 r. pracę podjęło 175,6 tys. absolwentów, stanowili oni 9,7% ogółu osób podejmujących zatrudnienie. Najliczniejszą grupę tworzyli absolwenci szkół wyższych (42,7%), najrzadziej podejmujący pracę byli absolwentami liceów ogólnokształcących (15,8%). W tym samym czasie największy udział absolwentów w liczbie przyjętych do pracy zanotowano w sekcjach: działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (17,0%) oraz informacja i komunikacja (16,4%), a najmniejszy w sekcji górnictwo i wydobywanie (4,9%) oraz w sekcji obsługa rynku nieruchomościΔ (5,2%). Wśród absolwentów zatrudnionych w sektorze publicznym największą grupę stanowiły osoby z wykształceniem wyższym (69,5%), najmniejszą natomiast osoby z wykształceniem zasadniczym (4,9%). W sektorze prywatnym absolwenci szkół wyższych również stanowili najliczniejszą grupę (36,4% podejmujących pracę); najmniej nowo przyjętych osób legitymowało się dyplomami liceów ogólnokształcących (17,2%).

Rozpatrując liczbę przyjęć do pracy pod względem terytorialnym, najwięcej osób przyjęto do pracy w województwach: mazowieckim (23,7%), wielkopolskim (11,2%) oraz śląskim (10,9%), natomiast najmniej w województwie opolskim i podlaskim (po 1,7%).

W 2015 r. w Polsce odnotowano 1666,4 tys. zwolnień z pracy, tj. o 8,4% więcej w stosunku do roku ubiegłego. Podobnie jak w przypadku przyjęć, ponad połowę analizowanej grupy stanowili mężczyźni (58,5%). W obu sektorach częściej do zwolnień dochodziło wśród mężczyzn, w sektorze prywatnym mężczyźni stanowili 60,6%, natomiast w publicznym 50,2%. Współczynnik zwolnień w 2015 roku w Polsce wyniósł ogółem 20,6%, dla mężczyzn — 23,7%, natomiast dla kobiet — 17,3%.

W 2015 r. umowy o pracę najczęściej rozwiązywano na mocy porozumienia stron (30,6%) oraz w związku z upływem czasu, na który pracownik został zatrudniony (27,0%), najrzadziej z powodu niezdolności do pracy i rehabilitacji (1,2%) oraz z powodu otrzymania urlopu wychowawczego (1,4%).

Poddając analizie zwolnienia z pracy w ujęciu terytorialnym można zauważyć, że największą grupę stanowili w 2015 r. zwolnieni z województwa mazowieckiego (23,4%), śląskiego (11,8%) oraz wielkopolskiego (10,4%). Najrzadziej do zwolnień dochodziło w województwie podlaskim i opolskim (po 1,7%).


Źródło: GUS — Pracujący w gospodarce narodowej w 2015 r.


dodano: 2016-11-07 07:58:22