Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Produkcja przemysłowa w górę, budowlana w dół

Według wstępnych danych GUS produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w październiku br. o 4,6% wyższa w porównaniu z październikiem ub. roku i o 7,7% wyższa w porównaniu z wrześniem br. 

W stosunku do października ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 27 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 13,9%, w produkcji urządzeń elektrycznych – o 12,2%, chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 11,0%, papieru i wyrobów z papieru – o 10,2%, artykułów spożywczych – o 8,8% oraz komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 8,5%. Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z październikiem ub. roku wystąpił w 7 działach, m.in. w produkcji metali – o 8,4%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 4,9%, mebli – o 4,5% oraz wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 1,7%.

Produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, według wstępnych danych była w październiku br. niższa o 3,6% niż przed rokiem i o 12,4% wyższa w porównaniu z wrześniem br. W okresie styczeń-październik br. produkcja budowlano-montażowa była o 1,8% wyższa niż w analogicznym okresie ub. roku.

W stosunku do października ub. roku spadek poziomu zrealizowanych robót odnotowano w przedsiębiorstwach zajmujących się głównie budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 9,9% i robotami budowlanymi specjalistycznymi - o 8,5%. W przedsiębiorstwach realizujących głównie roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków wystąpił wzrost produkcji o 7,5%.


Źródło: GUS, Wyniki wstępne, Warszawa, 20.11.2012 r.


dodano: 2012-11-21 08:24:09