Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Produkcja przemysłowa w sierpniu niższa niż w lipcu

Według wstępnych danych GUS produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych była w sierpniu br. o 2,2% wyższa niż przed rokiem i o 4,5% niższa w porównaniu z lipcem br., a produkcja budowlano-montażowa zrealizowana przez przedsiębiorstwa budowlane w analogicznych okresach była w sierpniu niższa o 11,1% niż przed rokiem i o 0,8% w porównaniu z lipcem br.

Produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w sierpniu br. o 2,2% wyższa niż przed rokiem i o 4,5% niższa w porównaniu z lipcem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 2,6% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,9% niższym w porównaniu z lipcem br.

W stosunku do sierpnia ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 26 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 15,4%, pozostałego sprzętu transportowego – o 8,2%, urządzeń elektrycznych – o 6,7%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 6,5%, papieru i wyrobów z papieru – o 5,7%, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 5,5% oraz wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 4,3%. Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z sierpniem ub. roku wystąpił w 8 działach, m.in. w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 12,7%, maszyn i urządzeń – o 10,3%, wyrobów farmaceutycznych – o 9,0% oraz chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 8,4%.

W okresie styczeń-sierpień br. produkcja sprzedana przemysłu była o 0,8% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku.

Produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w sierpniu br. niższa o 11,1% niż przed rokiem i o 0,8% w porównaniu z lipcem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie niższym o 9,8% niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 1,6% w porównaniu z lipcem br.
    W stosunku do sierpnia ub. roku spadek produkcji odnotowano we wszystkich działach budownictwa, przy czym w jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 19,1%, w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności jest wznoszenie budynków – o 6,6%, a w podmiotach zajmujących się głównie robotami budowlanymi specjalistycznymi - o 3,8%.
    W porównaniu z lipcem br. wzrost produkcji odnotowano w przedsiębiorstwach wykonujących roboty budowlane specjalistyczne – o 2,2% i w realizujących głównie roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków – o 2,1%. Spadek natomiast odnotowano w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności są roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 5,4%.

W okresie styczeń-sierpień br. produkcja budowlano-montażowa była o 17,2% niższa niż w analogicznym okresie ub. roku.

Źródło: GUS, 18.09.2013,  Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w sierpniu 2013 r.


dodano: 2013-09-18 14:20:51